3 John 1

1ၵေႃႉ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႆႉ၊တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ် ၵႃႇယု၊ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ႟။ ၵဝ် သူးတွင်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မႂ်း တၵ်း လႆႈ လီ လႆႈ ပဵၼ်၊ၼႂ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႄႈ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ယူႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မႂ်း လႆႈ လီ လႆႈ ပဵၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃး လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼႂ်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ယူႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ မႂ်း ၵႂႃႇ မႃး ၵမ်ၵျၢင်ႉ၊ၼႂ်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 4ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လႂ်၊ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ သေ တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊လုၵ်ႈလၢင်း ၵဝ် တင်းလၢႆ၊ၵႂႃႇ မႃး ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼႂ်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ႟။ မႂ်း ၼႆႉ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵႃႈၼိူဝ် ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် မႂ်း ႁဵတ်း ပုၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၼင်ႇ ၵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢၼ် မႂ်း ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႂ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး မႂ်း ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ သိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ၸိုင်၊တၵ်း ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 7လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ တႃႈ ပႆ တၢင်း ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၼႆႉ၊တၵ်း လႆႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၶဝ် ပုၼ်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပွတ်း ၼိုင်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တယေႃႇတရပ်ႉ၊ဢၼ် ၶႂ်ႈ ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ်။- 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မႃး ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ၽိုၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ႁဝ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မုသႃႇ တေႃႇ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ႁဵတ်း ထၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ပျေႇၸႂ် လႄႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် ပီႈၼွင်ႉ ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ၸၢင်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ တွၼ်ႈႁပ်ႉ ဢဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ယင်း လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 11ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ႟။ ယႃႇပေ ယိူင်ႈ ၸွမ်း မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ငၢမ်း၊ယိူင်ႈ ၸွမ်း မဵဝ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၵူၺ်း တႃႉ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ငၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁုႁၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 12ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ တေႇမေႇတရိ၊ယူႇ လႄႈ၊သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၵေႃႈ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ မၼ်း ဢေႃႈ။ သၢၵ်ႈသေႇ ၵဝ် ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၵေႃႈ မႂ်း ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။ 13ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် မီး လွင်ႈ ဢၼ် လီ တႅမ်ႈ ပၼ် တီႈ မႂ်း ၵႂႃႇ ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ဢဝ် ၼမ်ႉမိုၵ်ႉ တႅမ်ႈ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၸေႈ လႄႈ၊- 14ၵဝ် မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၸဵဝ်း ထူပ်းၺႃး မႂ်း သေယဝ်ႉ၊ႁဝ်း ၸင်ႇ တေ ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ် ၼႃႈ တေႃႇၼႃႈ ဢေႃႈ။ 15ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႂ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ၵေႃႉသႄႈ တင်းလၢႆ၊တၵ်ႉၼၢႆ မႂ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ တၵ်ႉၼၢႆ ပႃး ၵေႃႉသႄႈ တင်းလၢႆ၊ၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\