Acts 1

1ၶုၼ် ထေႃးၽိလု၊တီႈၶႃႈ႟။ ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တႅမ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ တႅမ်ႈ လွင်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တႄႇၸႃႉ ႁဵတ်း လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ်၊- 2တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ၊တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ဝၢႆးသေ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ လႄႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ၊သီႇ သိပ်း ဝၼ်း တဵမ်တဵမ်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ ၶဝ်၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၼႄပျႃး သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ တွပ်ႇ ဢမ်ႇ ထဵင် လႆႈ ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ၊လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸုတုမ် ၵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ယႃႇပေ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႂႃႇ။ ပႂ်ႉထႃႈ သူး ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ လူၺ်ႈ လွင်ႈ သူး ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဝႆႉၵတိ ၼၼ်ႉ ယူႇ တႃႉ။- 5သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼႂ်း ၼမ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ ပေႃး ႁိုင် ပေႃး ၼၢၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ၊ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မီး မႃး ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၸုတုမ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊ၶဝ် လဝ်ႈထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တေ ဢဝ် မိူင်း ၶိုၼ်း ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 7မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ တၢင်း ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုင် ပွင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊သူ ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁု။- 8ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ႁႅင်း တၼ်းၶူဝ်း လႄႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၵဝ် ၸႃႉၸဵမ် ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း သမႃႇရိ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တီႈသုတ်း လိၼ်မိူင်း ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 9ဝၢႆးသေ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ယႅၵ်ႉ တူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢုမ်ႈ ယွင်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ သေလႄႈ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ လပ်ႉ တႃ ၶဝ် ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 10ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ မုင်ႈ တူၺ်း ၵၢင်ႁၢဝ် တီႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ယူႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ဢၼ် ၽိူၵ်ႇၶၢဝ် ၽုတ်း မႃး ၸုၵ်း ႁိမ်း ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊- 11လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵႃႇလိလႄး၊ၶဝ်႟။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၸုၵ်း ယူႇ သေလႄႈ ႁႅၼ် တူၺ်း ၵၢင်ႁၢဝ် ယူႇ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၽႃႉ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း သမ်ႉ ၶိုၼ်း လူင်း မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ ဢၼ် ယၢၼ် ၵႆ ၵၼ် လၵ်း ၼိုင်ႈ ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ၵႂႃႇ လႄႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ႁၢၼ်ႉ ၼိူဝ် တီႈ ဢၼ် ၶဝ် ယူႇသဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ပေႇတရု၊ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢၼ်ႇတရေႇ၊ၽိလိပ်ႉပု၊ထူဝ်းမႃႉ၊ပႃႇထေႃးလမႄး၊မတ်ႈထႄႇ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇလၽေး၊သိမုၼ်ႇ ၸေႇလုတ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယုတႃႉ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယႃႇၵုပ်ႈ ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၵႆႉ ၸုတုမ် ၵၼ် သူးတွင်း လႄႈ ႁဵတ်း ပထၼႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႄႈယိင်း တင်းလၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း မႃႇရိ၊မႄႈၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 15လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁိုင် ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း တပႄးၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ပၢၵ်ႇ ပၢႆ သၢဝ်း ၵေႃႉ ၸမ် ၸမ်၊ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် သေလႄႈ တီႈ ၼၼ်ႈ ပေႇတရု၊လုၵ်ႉၸုၵ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊- 16"ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ တၢင်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း သူပ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ႁေႃး ဝႆႉ ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လွင်ႈ ယုတႃႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢွၼ် ႁူဝ် ၼႄ တၢင်း တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တိဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပျေႉၸုမ်ႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ယုတႃႉ၊ၼႆႉ၊ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း မူႇ ၸုမ်း ႁဝ်း လႄႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ယဝ်ႉ။ 18"(ငိုၼ်း ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ဢမ်ႇတြႃး လႄႈ လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊သိုဝ်ႉ ဢဝ် လိၼ် လွၵ်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ တီႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ လူမ်ႉ ပၵ်းၶိတ်း တၢႆ ယဝ်ႉ။ တွင်ႉ မၼ်း တႅၵ်ႇ လႄႈ သႆႈ မၼ်း ႁႄႈ ႁၢႆး ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။- 19ၵူၼ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ၶဝ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ တီႈ လိၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ဢၵေးလႃႉတမႃႉ၊ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ လွၵ်းလိၼ် လိူတ်ႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။) 20"ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ သႃႇလၢမ်ႇ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁႂ်ႈ ႁိူၼ်း မၼ်း ႁၢမ်း လႄႈ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ယူႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊သမ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ လႆႈ သိုပ်ႇ ဢဝ် ၼႃႈၵၢၼ် မၼ်း တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ 21"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ ၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်း ႁဝ်း၊မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း မႃး၊ၸႃႉၸဵမ် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ မႃး ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း၊- 22ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ႁဝ်း လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ်၊သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉ ဢွၵ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပဵၼ် ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပႃႇသပႃႉ၊ (ယုသတု၊ၵေႃႈ ႁွင်ႉ) ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မတ်ႈထိ၊ပုၼ်ႈတႃႇ တေ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 24ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် သူးတွင်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁုၸႅင်ႈ တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၼႄပျႃး ၼႂ်း သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ၊ၸဝ်ႈႁဝ်း လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၵေႃႉလႂ်၊- 25ႁႂ်ႈ သိုပ်ႇ ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ဢရႃႇ ထမ်ႇမႃႉ သြႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢရႃႇ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ၊တႅၼ်း တီႈ ယုတႃႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ယူႇ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 26ၶဝ် တူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႈ လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၼၼ်ႉ တူၵ်း တီႈ မတ်ႈထိ၊သေယဝ်ႉ၊မၼ်း လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း၊မူႇ ၸုမ်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း ဢဵတ်း ပႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\