Acts 10

1ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊ၼၼ်ႉ မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ၵေႃးၼီႇလိ၊လႄႈ ပဵၼ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢၼ် ဢုပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ပၢၵ်ႇ ၼိုင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ဢၼ် ၶဝ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊တပ်ႉ ဢိတလီႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႂ်း ဝၢတ်ႈ ၽြႃး မၼ်း ဢိၵ်ႇ လူၺ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း ႁဵတ်း တႃႇၼႃႉ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢၵ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ် တင်းလၢႆ လႄႈ ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ သေႇ သေႇ ဢေႃႈ။- 3ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၶိင်ႇ ဝၢႆးဝၼ်း သၢမ် မွင်း ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ၊မၼ်း လႆႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ပေႃႇမႃး ႁွင်ႉ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃးၼီႇလိ၊႟၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 4မၼ်း ယႅၵ်ႉ တူၺ်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ တူၵ်းၸႂ် လႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး လွင်ႈ ၵႃႈသင် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ထုၵ်ႇၸႂ် တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ႁဵတ်း တႃႇၼႃႉ တၢင်းလူႇ၊ဢၼ် ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၶိုၼ်း တွပ်ႇတႅၼ်း တီႈ မႂ်း ယဝ်ႉ။- 5တေႃႈလဵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ပၢင်း ဢဝ် သိမုၼ်ႇ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ မႂ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပေႇတရု၊ၼၼ်ႉ မႃး တႃႉ။- 6မၼ်း ၼၼ်ႉ၊သွၼ်ႈပိုင်ႈ ယူႇ ၼႂ်း ႁိူၼ်း သိမုၼ်ႇ၊ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၼင်၊ဢၼ် မီး ႁိမ်း ၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၵေႃးၼီႇလိ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း သွင် ၵေႃႉ တင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵူဝ်ယမ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း တမ်းၸႂ် မၼ်း ၼၼ်ႉ မႃး သေယဝ်ႉ၊- 8မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9ထိုင် ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ သိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇ ယူႇ လႄႈ ၸမ် ႁိမ်း ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပေႇတရု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ သူးတွင်း မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း တွင်ႉမႆႈ မႃး လႄႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သေယဝ်ႉ၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း တိုၵ်ႉ ႁႅၼ်း ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်း လႆႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ၊- 11ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈပိူင် မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ ၽႃႈ ၽိုၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် မတ်ႉ သီႇၸဵင်ႇ မၼ်း သေလႄႈ ယွၼ်ႇ တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉ လူင်း မႃး ၸူး မၼ်း ဢေႃႈ။- 12ၼႂ်း ၶိူင်ႈပိူင် ၼၼ်ႉ၊မီး ၸႃႉၸဵမ် တူဝ် သီႇ တိၼ်၊တူဝ် ဢၼ် လိူၼ်ႈ ဢၼ် ၵၢၼ်း တင်းလၢႆ၊တင်း ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။- 13သဵင် ၵႂၢမ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႇတရု၊႟။ လုၵ်ႉ လႄႈ ႁႅမ် ၵိၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႇတရု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇ ပဵၼ် လႆႈ ၶႃႈ၊ၸဝ်ႈ႟။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ၵိၼ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၼႂ်း တြႃး ဝႃႈ၊ပဵၼ် ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ သေပွၵ်ႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15သဵင် ၵႂၢမ်း သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မဵဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ၊မႂ်း ယႃႇပေ ထၢင်ႇ ဝႃႈ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မႃး ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပွၵ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၶိူင်ႈပိူင် ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သိမ်းဢဝ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် သေ ဢေႃႈ။ 17ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊ယင်း တိုၵ်ႉ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ်၊လူၺ်ႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ သင် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵေႃးၼီႇလိ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ထၢမ်ႁႃ ႁိူၼ်း သိမုၼ်ႇ၊သေယဝ်ႉ၊ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽၵ်းတူ ယူႇ ဢေႃႈ။- 18ၶဝ် ႁွင်ႉ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶႅၵ်ႇ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊သိမုၼ်ႇ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ မႂ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပေႇတရု၊ၼၼ်ႉ၊ၸွင်ႇ မီး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊ယင်း တိုၵ်ႉ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပွင်ႇ လႅင်းၸႂ် လွင်ႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ သင် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထွမ်ႇ လူး။ ၵူၼ်း သၢမ် ၵေႃႉ မႃး ထၢမ်ႁႃ မႂ်း တီႈ ၼႆႈ ယူႇ ယဝ်ႉ။- 20ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ လုၵ်ႉ လႄႈ လူင်း ၵႂႃႇ တႃႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် မႃး လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် ယူႇ လႄႈ၊ၸွမ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21ပေႇတရု၊ၵေႃႈ လူင်း ၵႂႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သူ ထၢမ်ႁႃ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ မီး လွင်ႈ ၵႃႈသင် လႄႈ မႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵေႃးၼီႇလိ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃး ၶႃႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်း ငၢမ်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ မီး သရေႇ ၼႃႈ တႃ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ တီႈ မၼ်း၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁွင်ႉ ပၢင်း ဢဝ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မၼ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 23ပေႇတရု၊တွၼ်ႈႁပ်ႉ ဢဝ် ၶဝ် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သေလႄႈ တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵိုတ်းသဝ်း ၼွၼ်း ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈ တီႈ ၼၼ်ႈ သေ ဢေႃႈ။ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊လုၵ်ႉ လႄႈ ၸွမ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸွမ်း သူင်ႇ ဢေႃႈ။- 24လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၶဝ် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊လႄႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵေႃးၼီႇလိ၊ပႂ်ႉ တွၼ်ႈႁပ်ႉ ပေႇတရု၊ယူႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ တင်း ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ၸမ်ၸႂ် ၵၼ် တင်း မၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢၼ် မၼ်း ၽိတ်ႈႁွင်ႉ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊ႁွတ်ႈထိုင် ၸိုင်၊ၵေႃးၼီႇလိ၊ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်း လႄႈ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ႁိမ်း တိၼ် မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ဢေႃႈ။- 26ပေႇတရု၊တိုတ်ႉ မၼ်း လုၵ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႉ တႃႉ။ ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 27ပေႇတရု၊တူင်ႉတၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်း ၸုတုမ် ၵၼ် ဝႆႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 28မၼ်း ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈ ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸၢမ်ႇ ၽႃႇသႃႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တေ ၶဝ်ႈ ၸူး လႄႈ ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ၊သူ ႁု လီ လီ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ။- 29ၵွပ်ႈ ၼႆႉ ၸင်ႇ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ထဵင် ပႅတ်ႈ လႄႈ မႃး ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ ႁွင်ႉ ၵဝ် မႃး၊ၵဝ် ထၢမ် သူ လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၵေႃးၼီႇလိ၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး သီႇ ဝၼ်း၊ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း သူးတွင်း ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵဝ်ၶႃႈ ယူႇ၊ဢၶိင်ႇ သၢမ် မွင်း ဝၢႆး မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ဢၼ် ႁိူဝ်ႈမၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပေႃႇမႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ သေလႄႈ၊- 31လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃးၼီႇလိ၊႟။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း သူးတွင်း မႂ်း သေလႄႈ ႁု မၢတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 32ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊လႄႈ ပၢင်း ဢဝ် သိမုၼ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်ႇ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပေႇတရု၊ၼၼ်ႉ မႃး တႃႉ။ မၼ်း သွၼ်ႈပိုင်ႈ ယူႇ ၼႂ်း ႁိူၼ်း သိမုၼ်ႇ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၼင် ဢၼ် ႁိူၼ်း မၼ်း မီး ႁိမ်း ၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁွတ်ႈမႃး ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 33ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸင်ႇ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၸင်ႇ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ပၢင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵေႃႈ မီး ၸႂ်လီ ၸႂ်ဝၢၼ် ႁွတ်ႈမႃး တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ပႂ်ႉထွမ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ပိုတ်ႇ ပၢၵ်ႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ် ႁု မၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ လိူၵ်ႈ ၼႃႈ ၵူၼ်း လႄႈ၊- 35ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် မဵဝ်း လႂ် သေၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဢေႃႈ။- 36တြႃး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ လႄႈ ယင်း တိုၵ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ပဵၼ် တြႃး တၢင်းၼိမ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 37သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တႄႇၸႃႉ ႁေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊လႄႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢိူင်ႇ ဢိသရေး၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဝၢႆး လင် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 38သူ ယင်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ပၼ် ၽိၵ်ႈသိၵ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ထၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႄႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တၢင်းလီ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တႂ်ႈ မိုဝ်း တၼ်းၶူဝ်း မႃႇၼၢတ်ႈ၊တင်းလၢႆ၊လႆႈ ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 39ႁဝ်း ၼႆႉ၊လႆႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼႂ်း မိူင်း ဢိသရေး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တွၵ်ႇၸပ်း သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း လႄႈ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။- 40ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဝၢႆး လင် ၼၼ်ႉ သၢမ် ဝၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လႄႈ ၼႄပျႃး တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ဢေႃႈ။- 41ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၼႄပျႃး တီႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ လႄႈ ၼႄပျႃး တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ၶၢၼ်း ဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ႁဝ်း ဢၼ် ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဝၢႆး လင် မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 42မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ တီႈ ႁဝ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇ တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶၢၼ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတၢႆ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 43ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵေႃႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢပျတ်ႈ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တၼ်းၶူဝ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 44ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊ယင်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 45ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ တီႈ ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ၸွမ်း ပေႇတရု၊မႃး ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၵေႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သွၼ်းလေႃႇ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 46လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 47ပေႇတရု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် ႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ ႁႄႉၶႅၼ် လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 48မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၶိုင် ပွင် ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊သေယဝ်ႉ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ပေႇတရု၊ယူႇ လူၺ်ႈ ၶဝ် ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\