Acts 11

1တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တင်း ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် မီး ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် ၵေႃႈ၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 2မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊ၶိုၼ်း ႁွတ်ႈမႃး တီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 3"မႂ်း ၼႆႉ၊ၶဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ၶႅၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယင်း ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် လူင် ပႄႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 4ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႇတရု၊ၽုၺ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၶဝ် ၸႃႉၸဵမ် ငဝ်ႈ တေႃႇ ပၢႆ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ။ 5"ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ သူးတွင်း ယူႇ၊ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၶိူင်ႈပိူင် မဵဝ်း ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽႃႈ ၽိုၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် မတ်ႉ သီႇၸဵင်ႇ မၼ်း သေလႄႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ယွၼ်ႇ လူင်း မႃး ၵိုတ်းသဝ်း ယူႇ ႁိမ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။- 6ၵဝ် ငွၵ်ႈ တူၺ်း ၸမ် ၸမ် လႄႈ လႆႈ ႁၼ် သတ်း တူဝ် သီႇ တိၼ် တင်း တူဝ်ထိူၼ်ႇ တင်းလၢႆ၊တူဝ် ဢၼ် လိူၼ်ႈ ဢၼ် ၵၢၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႇတရု၊႟။ လုၵ်ႉ လႄႈ ႁႅမ် ၵိၼ် တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢမ်ႇ ပဵၼ် လႆႈ ၶႃႈ၊ၸဝ်ႈ႟။ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၼႂ်း တြႃး ဝႃႈ၊ပဵၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ၶဝ်ႈ သူပ်း ၵဝ်ၶႃႈ သေပွၵ်ႈ ၶႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 9သဵင် ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မဵဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ၊မႂ်း ယႃႇပေ ထၢင်ႇ ပဵၼ် ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 10ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ သၢမ် ပွၵ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈပိူင် တင်းမူတ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တိုတ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ၵၢင်ႁၢဝ် ၵႂႃႇ ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။- 11မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ၵူၼ်း သၢမ် ၵေႃႉ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ႁွင်ႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ဢၼ် ၵဝ် သွၼ်ႈပိုင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ဝူၼ်ႉၸႂ် သေ ဢိတ်း လႄႈ ၸွမ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ ႁူၵ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ ၵေႃႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ၸွမ်း ၵဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊လႄႈ ႁဝ်း တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵေႃးၼီႇလိ၊ဢေႃႈ။- 13မၼ်း ၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ႁဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ်၊ပေႃႇမႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊လႄႈ ႁွင်ႉ ပၢင်း ဢဝ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ၼၼ်ႉ မႃး တႃႉ။- 14မၼ်း တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် ၸႃႉၸဵမ် မႂ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မႂ်း တင်းမူတ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 15မိူဝ်ႈ ၵဝ် ၸႃႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် ႁဝ်း မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼႂ်း ၼမ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် သူး တီႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် တီႈ ႁဝ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ တေ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁႄႉၶႅၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ တွပ်ႇ ဢမ်ႇ ထဵင် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး မုၼ်ၵုင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တီႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လႆႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႂ်ႇ မႃး သေယဝ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် ဢသၢၵ်ႈ တၢၼ်း ဢၼ် မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵႂႃႇ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၽေး ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ဢၼ် တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၼိူဝ် သြႃႇ သထေႇၽၢၼ်ႇ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူင်း ၽိၼိတ်ႉ၊ၵုၼ် သၢႆးပရၢတ်ႈ၊တင်း ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 20ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၵုၼ် သၢႆးပရၢတ်ႈ၊တင်း မိူင်း ၵုရေႇၼေႇ၊မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 21ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ်ႈ မႃး ၽၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ 22ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ ၶဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ပႃႇၼပႃႉ၊ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 23မၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ လႄႈ လႆႈ ႁၼ် သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊မၼ်း သိူဝ်းပျေႃႇ လႄႈ တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ဢမ်ႇ ၽၢတ်ႇ ဢမ်ႇ ယၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပႃႇၼပႃႉ၊ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်းလီ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊တင်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၶဝ်ႈ မႃး ၽၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ 25လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊ပႃႇၼပႃႉ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တႃႇသု၊ႁႂ်ႈလႆႈ သွၵ်ႈႁႃ သေႃးလု၊ဢေႃႈ။- 26မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူပ်း ႁၼ် ၸိုင်၊ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊လႄႈ ပီ ၼိုင်ႈ တဵမ်တဵမ်၊ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၸုတုမ် ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊သွၼ်ပၼ် မူႇၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ တႄႇၸႃႉ ႁွင်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ 27ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉ တီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 28ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇၵပု၊ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉၸုၵ်း သေယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊တၵ်း ပဵၼ် ၶဝ်ႈၵႃႈမၢၵ်ႇပႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၽေး ၼၼ်ႉ တႄႇပဵၼ် မႃး ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ ၵလေႃးတိ၊ဢေႃႈ။- 29တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ဢဝ် လွင်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း သူင်ႇ ပၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈၵမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 30ၶဝ် ႁဵတ်း ၸွမ်း လႄႈ ဢဝ် ငိုၼ်းလူႇ ၽၢၵ်ႇ ပႃႇၼပႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း သေႃးလု၊သူင်ႇ ႁွတ်ႈ ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\