Acts 13

1ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊မီး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း သြႃႇ သွၼ် တြႃး ဢၼ် ပဵၼ် ပႃႇၼပႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း သုမွင်ႇ၊ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉ ၼိၵႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵိ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၵုရေႇၼေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႃႇၼႅၼ်ႇ၊ဢၼ် မိူဝ်ႈ လဵၵ်ႉ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉသႄႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊မႃး ဢိၵ်ႇတင်း သေႃးလု၊ဢေႃႈ။- 2ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃး လႄႈ ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶၢၼ်း ဢဝ် ပႃႇၼပႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း သေႃးလု၊ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ထၢမ်း ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ၵဝ် ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ႁဵတ်း ပထၼႃႇ သူးတွင်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 4ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢွၼ် သူင်ႇ ပႃႇၼပႃႉ၊တင်း သေႃးလု၊လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း သေလုၵိ၊လႄႈ သမ်ႉ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၵႂႃႇၸူး ၵုၼ် သၢႆးပရၢတ်ႈ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း သႃႇလမိ၊ၸိုင်၊ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢေႃႈ။ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ မႃႇၵု၊ၼၼ်ႉ၊မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ 6ၶဝ် ပႆ ၽႃႇ လတ်း ၶဝ်ႈ ၵုၼ် ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ၽႃႇပု၊လႄႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် ထူပ်းၺႃး သြႃႇ ၽီ မေႃႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇယေႇသု၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႄႈ ႁဵတ်း မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ယူႇ ၸွမ်း ၶုၼ် သေႇရၵိပေႃးလု၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ တၢင်း ႁု သုင် ၼႂ်း ၵုၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇ ၶႂ်ႈ ငိၼ်း ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ပႃႇၼပႃႉ၊တင်း သေႃးလု၊ႁႂ်ႈ ၶဝ်ႈ ၸူး မၼ်း ဢေႃႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊သြႃႇ ၽီ မေႃႇ ပႃႇယေႇသု၊ (ဢၼ် မၼ်း လႆႈ မီး ၸိုဝ်ႈ ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ၵရိၵ်ႉ၊ဝႃႈ၊ဢေးလုမႃႉ၊) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶုၼ် ၼၼ်ႉ၊ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 9မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သေႃးလု၊ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉ ၸိုဝ်ႈ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း သြႃႇ မေႃၽီ ၼၼ်ႉ ၸေးၸေး သေလႄႈ၊- 10လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈ မႃႇၼၢတ်ႈ၊ၼႆႉ႟။ မႂ်း ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ တြႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁုၵ်း ႁဵတ်း ႁၢႆႉ သေယဝ်ႉ၊ၵျူဝ်းၸႃး ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တြႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ပိၼ်ႇ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉ ဢၼ် လႅၼ် ဢေႃႈ။- 11တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊မိုဝ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တၵ်း တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် မႂ်း လႄႈ တႃ မႂ်း တၵ်း မွတ်ႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ ႁၼ် ဢၼ်လႅင်း ၵၢင်ဝၼ်း ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵမ်းလဵဝ် တႃ မၼ်း မူဝ်း မႃး လႄႈ လပ်းသိင်ႇ ၽိတ်း ၽိတ်း ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ပၼ်ႇ ၵႂႃႇ ပၼ်ႇ ၶိုၼ်း ႁႃ ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း ၸုင် ဢဝ် မိုဝ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ၼၼ်ႉ ႁၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢၢမ်း တေႇသၼႃႇ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း ၵူၼ်း မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၽႃႇပု၊ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ပေႇရၵေႇ၊မိူင်း ပမ်ႇပုလိ၊သေယဝ်ႉ၊တီႈ ၼၼ်ႈ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ မႃႇၵု၊ၽၢတ်ႇ ၶဝ် ၵႂႃႇ လႄႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် သမ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ပေႇရၵေႇ၊ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊မိူင်း ပိသိတိ၊သေလႄႈ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၶဝ် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ ၼင်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 15ဝၢႆးသေ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ တိ ဢၼ် ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈတြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵျၢမ်း ဢၼႃႇၵတ်ႉတိ ဢၼ် ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈတြႃး ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၵႄႇ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၶဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း မႃး လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉသႄႈ ၶဝ်႟။ ပေႃး သူ မီး တြႃး ဢၼ် တၵ်း တိုၵ်းယူင်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိုင်၊ႁေႃးလၢတ်ႈ သေၵမ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ လုၵ်ႉ ၼႄ မိုဝ်း လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်း သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်ယမ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇငိၼ်း တႃႉ။- 17ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼႆႉ၊လိူၵ်ႈ ဢဝ် ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ဢၼ် မီး တၼ်းၶူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18သီႇ သိပ်း ပီ တဵမ်တဵမ် မၼ်းၸဝ်ႈ လဵင်ႉလူ ၶဝ် ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇ သေလႄႈ၊- 19မၼ်းၸဝ်ႈ ယႃႉပႅတ်ႈ ၵူၼ်း ၸဵတ်း မဵဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၶႃႇၼၼ်ႇ၊သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မိူင်း ၼၼ်ႉ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ၶဝ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢေႃႈ။- 20ႁိုင် သီႇ ပၢၵ်ႇ ပၢႆ ႁႃႈ သိပ်း ပီ ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈ ၶဝ် တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ပၢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ သမူၺ်ႇလႃႉ၊ဢေႃႈ။- 21ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လဝ်ႈ ယွၼ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် သေႃးလု၊လုၵ်ႈၸၢႆး ၵိသႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶိူဝ်း ပိၼ်ႇယႃႇမိၼ်ႇ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶဝ် သီႇ သိပ်း ပီ ယဝ်ႉ။- 22ဝၢႆးသေ ဢီး မၼ်း ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် တႃႇဝိတ်ႈ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် လႆႈ ထူပ်း လွင်ႈ ဢၼ် တႃႇဝိတ်ႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယေႇသႄး၊ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မႅၼ်ႈၸႂ် ၵဝ် လႄႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼႆႉ၊လႆႈ ပေႃႇမႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ ၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇၸႃႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပေႃႇမႃး ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သေယဝ်ႉ၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢေႃႈ။- 25ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၸမ် တၵ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း မၼ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သူ ထၢင်ႇ ၵဝ် ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ ၵဝ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ ထွမ်ႇငိၼ်း တႃႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႃး ပႃႈ လိုၼ်း ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ၵိုင်ႇ ထွတ်ႇ ၶႅပ်းတိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26"ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် ဢိသရေး၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇယမ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼႆႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇ ပၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ႁဝ်း ယဝ်ႉ။- 27ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ် ၶဝ် တင်းလၢႆ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ၊ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၵူႈ သိၼ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ၸီႇယၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶဝ် ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမု ဢၼ် ထုၵ်ႇလီ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ ၶဝ် လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။- 29ဝၢႆးသေ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း တြႃး ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိုင်၊ၶဝ် ဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ ၶျႃး လူင်း သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း မႃး လႄႈ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 30ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လႄႈ၊- 31မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼႄပျႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႃး ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 32ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း မႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ တီႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈတီႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢၼ် ၶဝ် ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ၊- 33မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း သႃႇလၢမ်ႇ တွၼ်ႈ တီႈ သွင် တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'မႂ်း ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ် လႆႈ ပဵၼ် ပေႃႈ မႂ်း ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ။ 34ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း လႆႈ တူႇ လႆႈ ၼဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပျႃႇတိၵ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ၊ ဢၼ် ၵဝ် ဝႆႉၵတိ တီႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ သူ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 35ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း သႃႇလၢမ်ႇ တီႈ ၼိုင်ႈ သမ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ တူႇ လႆႈ ၼဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 36တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ပွင်ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉ မၼ်း တၢႆ လႄႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ပူႇ ပေႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ လႄႈ တူဝ်တၢႆ မၼ်း တူႇ ၵႂႃႇ ၼဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 37ၵူၺ်းၵႃႈ၊တီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် တူႇ ဢၼ် ၼဝ်ႈ။- 38ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် ဢိသရေး၊ၶဝ်႟။ ႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁု လွင်ႈ တြႃး ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ သူ၊- 39ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ဢၼ် တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢမ်ႇ ပွႆႇ ဢမ်ႇ ၶႂၢင်း ပၼ် လႆႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 40ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁႂ်ႈ မီး သတိ တႃႉ။ ပရေႃးၽႅတ်ႈ လႆႈ ႁေႃး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶဝ်႟။ လူတူၺ်း၊ဢၢမ်း ဢေႃး သေလႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ တႃႉ။- 41လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢၼ် ၵဝ် ပွင်ႁဵတ်း ယူႇ၊ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပိူၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ သူ သေၵေႃႈ၊ ယင်း တိုၵ်ႉ ပဵၼ် မဵဝ်း ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ယုမ်ႇ လႆႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ၊ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ သူ ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 42ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႃးလု၊တင်း ပႃႇၼပႃႉ၊ဢွၵ်ႇ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၽိတ်ႈပၢင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် မႃး ႁေႃး လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ထႅင်ႈ ၼမ် ၼမ်၊ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် တေ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 43လိုၼ်းသေ ပွႆး ပၢင် ၸုတုမ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၵျူး၊တင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၽႃႇသႃႇ ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၸွမ်း ပေႃးလု၊တင်း ပႃႇၼပႃႉ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် လႄႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း တီႈ ၶဝ်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၼႂ်း ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 44ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ထၢၼ်ႈပေႃး ႁမ်ႉ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈ တင်း ဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ထွမ်ႇ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 45ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် မူႇၵူၼ်း မီး ၼမ်ၼႃႇ ထၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၸႂ် ဢၼ် ငိၼ်း ၶွႆ သေယဝ်ႉ၊တွပ်ႇထဵင် ၵႂၢမ်း သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊လႃႇလင် သႄႉသွမ်း ဢေႃႈ။- 46ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း ပႃႇၼပႃႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ယဝ်ႉ တီႈ သူ ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ ပႄႇပႅတ်ႈ လႄႈ မၢတ်ႈ တူဝ် သူ ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ထႃႇဝရႃႉ ဢသၢၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ လႄႈ ႁဝ်း တၵ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ သူ သေယဝ်ႉ၊ဝၢႆႇ ၸူး ၵူၼ်း တၢင်ႇ ၸိူဝ်း တၢင်ႇ ၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 47လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ႁဝ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "'ၵဝ် ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ပဵၼ် ဢၼ်လႅင်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 48မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် သိူဝ်းပျေႃႇ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ မၵ်းၶၢၼ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၵေႃႈ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 49ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ တင်း မိူင်း ဢေႃႈ။- 50မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈယိင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း၊ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး သရေႇ လႄႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢိၵ်ႇတင်း ပႃႇၼပႃႉ၊သေယဝ်ႉ၊ႁေႃႈ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ လႅၼ် လိၼ်မိူင်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 51ၶဝ် ၵေႃႈ သၼ်ႇ မုၼ်ႈလိၼ် ဢၼ် ၸပ်း တိၼ် ၶဝ်၊ၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ဢိၵေႃးၼိ၊သေ ဢေႃႈ။- 52တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊တင်းလၢႆ၊တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်းသႂၢင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\