Acts 15

1ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊သေယဝ်ႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင်၊ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး မူဝ်းသေႇ၊မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 2သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း ပႃႇၼပႃႉ၊ၵေႃႈ တိူင်ႇပၢင်ႇ ထဵင် ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ၊လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၸင်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ် ဝႃႈ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢိၵ်ႇတင်း ပႃႇၼပႃႉ၊တင်း ၵူၼ်း ဝဵင်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တၵ်း လႆႈ လူင်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ် တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၶဝ် လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ယၢပ်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ထဵင် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸွမ်း သူင်ႇ ၶဝ် ၵႂႃႇ ပွတ်း တၢင်း သေယဝ်ႉ၊ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် လတ်း ၶဝ်ႈ မိူင်း ၽိၼိတ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း သမႃႇရိ၊ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼမ်ၼႃႇ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် တပႄးၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း သိူဝ်းပျေႃႇ ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် သေလႄႈ တၵ်း လႆႈ သွၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၵၼ် လႄႈ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ယၢပ်ႇ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 7ဝၢႆးသေ တိူင်ႇပၢင်ႇ လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊လုၵ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၵဝ် သေ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ႁိုင် ၼႃႇ ႁႂ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ၊တီႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တၵ်း ငိၼ်း လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 8ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပၼ် တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ႁူဝ် ၸႂ် ၶဝ် မူတ်းသႂ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၶႂ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၵၢၼ်း ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁဝ်း ယင်း ႁၢပ်ႇ ဢမ်ႇ ပႄႉ လႆႈ ၼၼ်ႉ၊တၢင်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ်မႃႇ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 11ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူၺ်း။ ႁဝ်း ၸိုင်၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵူၺ်း မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း ၶဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ လႄႈ ထွမ်ႇဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢိၵ်ႇတင်း ပႃႇၼပႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 13ဝၢႆးသေ ၶဝ် လၢတ်ႈ ယဝ်ႉ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇ ၵဝ် သေၵမ်း။- 14သိမုၼ်ႇ၊လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ မႃး လူတူၺ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ၼုၵ်ႈ ဢဝ် မဵဝ်း ၵူၼ်း ပုၼ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 15ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ မႅၼ်ႈ ၵၼ် တင်း လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ။ 16"'ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ ၸမ်ႉ၊လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း မႃး လႄႈ မႄးၵုမ်း မႄးႁဵတ်း ႁိူၼ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း တႄႇ ၶိုၼ်း တင်ႈ ဢၼ် လူမ်ႉ ပင်း လုလႅဝ် လႄႈ ႁႂ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။ 17ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၵိုတ်း ဢၼ် ၵျၢၼ်ႇ တင်းလၢႆ၊တၵ်း ၶိုၼ်း မႃး ႁႃ ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လႄႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း၊ ၵႃႈ ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉ ၸွမ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ပႃး ဢေႃႈ။ 18ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ထၢင်ႇသႃး မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ မီး ပျႃႇတိၵ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး မႃး ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။ 19"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သၽေႃး ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ယႃႉယူၵ်ႉ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး ၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ။- 20ႁဝ်း ယင်း လီ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၶဝ်၊သင်ႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢၼ် လႆႈ တၢင်ႇ ပၼ် တမ်း ပၼ် တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ယဝ်ႉ ပိူင် ၼိုင်ႈ၊ၵႃႇမေႇသု ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ပိူင် ၼိုင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ သတ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ငႅၼ်း ၶေႃး တၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လိူတ်ႈ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ လႆႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး တင်းလၢႆ၊ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၵူႈ သိၼ် လႄႈ တြႃး မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵူႈ ဝဵင်း၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ႁိုင် ၼႃႇ ၼၼ်ႉ မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်း ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ၽွမ်ႉၵၼ် လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢိၵ်ႇတင်း ပႃႇၼပႃႉ၊ဢေႃႈ။ ၶဝ် လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ၊ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ရူဝ်ႇသေႇ ဢၼ် ပဵၼ် ယုတႃႉ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ မႂ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပႃသပႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း သီႇလႃႉ၊လႄႈ၊- 23ဢဝ် လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽၢၵ်ႇ ၸွမ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ႁဝ်း ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်း ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈ ပီႈ ၵႃႈ ၼွင်ႉ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပႃး တင်း မႅတ်ႈတႃႇ မီး လိၵ်ႈ လီ လၢႆး ၸိုၼ်ႈ သေ ယိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ ပၼ် ထိုင် ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်း၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၸႃႇတိ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၸႃႉၸဵမ် ၼႂ်း ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊မိူင်း သီးရီးယႃး၊တင်း မိူင်း ၵိလိၵိ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 24ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႃႈတီႈ မူႇ ၸုမ်း ႁဝ်း ၼႆႉ၊ၵႂႃႇ ယႃႉယုၵ်ႉ ႁႂ်ႈ သူ ယၢပ်ႇၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊လူဝ်ႇ ၶၢမ်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် လႄႈ ၸွမ်း တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ႁဝ်း ၵႃႈသင် လႄႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 25ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ႁဝ်း ၸုတုမ် ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း သေလႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵေႃႉသႄႈ ႁဝ်း ပႃႇၼပႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ ပေႃးလု၊- 26ဢၼ် ႁတ်း ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူး သူ ဢေႃႈ။- 27တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ယုတႃႉ၊တင်း သီႇလႃႉ၊ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် တင်း သူပ်း ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ ၼႆႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 28လိူဝ် သေ တၢင်း ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁဝ်း ၽွမ်ႉၵၼ် လႄႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ဢဝ် ၶူဝ်း ဢၼ် ၼၵ်း ၼႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် တၢင်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် သူ။- 29လွင်ႈ ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၸမ်ႉ၊ယႃႇပေ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် တၢင်ႇ ပၼ် တမ်း ပၼ် ၽၢႆႇၼႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ။ ယႃႇပေ ၵိၼ် လိူတ်ႈ။ ယႃႇပေ ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ တူဝ်သတ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ငႅၼ်း ၶေႃး တၢႆ ၼၼ်ႉ၊ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၵႃႇမေႇသု ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး သူ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊သူ ႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်း မူႇ တင်း ၸုမ်း ၸုတုမ် ၵၼ် လႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31ၶဝ် ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ မီး တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်း ၸူမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 32ယုတႃႉ၊တင်း သီႇလႃႉ၊ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် ႁိုင် ၼႃႇ တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် တိုၵ်းယူင်း ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 33ဝၢႆးသေ ယူႇ တီႈ ၼၼ်ႈ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပွႆႇ ၶဝ် မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပွႆႇ ၶဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34[ၵူၺ်းၵႃႈ၊သီႇလႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊ဝႆႉၸႂ် ၵိုတ်းသဝ်း ယူႇ တီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။] 35သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း ပႃႇၼပႃႉ၊ယင်း ယူႇ တီႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊လႄႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ 36လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁိုင် ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း သြႃႇ ပေႃးလု၊လၢတ်ႈ တီႈ ပႃႇၼပႃႉ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်း ၵႂႃႇလႄႇ ထိုင် ၵႃႈ ပီႈ ၵႃႈ ၼွင်ႉ ၵူႈ ဝဵင်း ၵူႈ ဝဵင်း၊တီႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယၢမ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လူတူၺ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် မီး ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 37ပႃႇၼပႃႉ၊ၶႂ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ မႃႇၵု၊ၸွမ်း ၵႂႃႇ သေၵေႃႈ၊- 38သြႃႇ ပေႃးလု၊ထၢင်ႇ ဝႃႈ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ႁွင်ႉ ၸွမ်း၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၸွမ်း ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ လႄႈ ပႅတ်ႈ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ပမ်ႇပုလိ၊လႄႈ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 39တီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် လႆႈ တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် ႁႅင်း တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ၊ထၢၼ်ႈပေႃး လႆႈ ၽၢတ်ႇ ၵၼ် ၵႂႃႇ ၵေႃႉ တီႈ ၵေႃႉ တၢင်း လႄႈ ပႃႇၼပႃႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် မႃႇၵု၊ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၵႂႃႇၸူး ၵုၼ် သႆးပရၢတ်ႈ၊သေ ဢေႃႈ။- 40သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸမ်ႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် သီႇလႃႉ၊လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢဝ် ၶဝ် ဢၢပ်ႈ ဝၢင်း ၼႂ်း ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 41မၼ်း လတ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း သီးရီးယႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း ၵိလိၵိ၊လႄႈ တိုၵ်းယူင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\