Acts 19

1ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢႃႇပေႃးလု၊ယင်း မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵေႃးရိၼ်ႇထု၊ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊လႄႇ လဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ပွတ်း ၼိူဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊လႄႈ ထူပ်းၺႃး တပႄးၸဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သေယဝ်ႉ၊- 2မၼ်း ထၢမ် ဝႃႈ၊ "ဝၢႆးသေ သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸွင်ႇ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ "ႁဝ်းၶႃႈ ယင်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မီး ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 3သြႃႇ ပေႃးလု၊သမ်ႉ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢၼ် လႂ်" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ "လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ၊ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊သွၼ်ပၼ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ၊ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 4သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သေယဝ်ႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵျွ မႃး ပႃႈ လိုၼ်း မၼ်း၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 6သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸင်ႇ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မီး သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ 8လိုၼ်း ၼၼ်ႉ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ်၊တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ သၢမ် လိူၼ် တဵမ်တဵမ်၊ဢုပ်ႇၵုမ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ တြႃး မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း သႄႉသွမ်း ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸင်ႇ ၽႄ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢွၵ်ႇ မႃး ၶေႃ ၶေႃ သေယဝ်ႉ၊ဢုပ်ႇၵုမ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ သွၼ် လိၵ်ႈ တုရၼ်ႇၼု၊ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။- 10ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ သွင် ပီ တဵမ်တဵမ် လႄႈ ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၸႃႉၸဵမ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ တင်းလၢႆ၊လႆႈ ငိၼ်း ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ 11ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁဵတ်း ၼႄ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆး ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 12ၶဝ် လႆႈ ဢဝ် ၽႃႈၸဵတ်ႉ မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽႃႈ ဝဵၼ်း တူဝ် မၼ်း ၼမ်ၼႃႇ၊ပၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းလၢႆ လႄႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ် လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽီႁၢႆႉ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် လႄႇ ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ၽီ ၽိူဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တိူင်ႇ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ႁဵတ်း ၸၢမ်းတူၺ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် လၢတ်ႈ တီႈ ၽီႁၢႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တိူင်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင် ယေႇသု၊ဢၼ် ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပၼ် ဢမိင်ႉ တီႈ မႂ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 14လုၵ်ႈၸၢႆး သၵေးဝႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် တင်း ၸဵတ်း ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၵဝ် ႁုၸၵ်း ဢေႃႈ။ လွင်ႈ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ ၵဝ် ႁု ဢေႃႈ။ သူ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဝႅၼ် ၶိုၼ်ႈ တဵၵ်း ၶီႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် လႄႈ ႁဵတ်း ပႄႉ ႁဵတ်း ၼႅင်ႇ တီႈ ၶဝ် ၵူႈ ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ပီႈၼွင်ႉ လႆႈ ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ သေ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ပေႃး လႆႈ တၢင်း ၸဵပ်း တၢင်း သႅပ်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၶဝ် ထၢၼ်ႈပေႃး ယွၵ်း ပေႃး ၶၢတ်ႇ သဵင်ႈ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ငိၼ်း လႄႈ ၶဝ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင်၊ယွင်ႈယေႃး ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 18ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ၊မႃး ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ငၢမ်း ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 19ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယိပ်းၵမ် ဢတၢတ်ႈ ၽီ မေႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ၊ဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၶဝ် မႃး လႄႈ တုတ်ႇၽႆး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ၶဝ် တႂၢၵ်ႈ တူၺ်း ၵႃႈၶၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တၢၼ်ႇ ငိုၼ်း ႁႃႈ မိုၼ်ႇ ၶႅပ်း ဢေႃႈ။- 20ၵွပ်ႈ လွင်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼႆႉ လႄႈ ၵႂၢမ်း တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ယႂ်ႇ ၽႄႈ ၼမ် ၵိုၼ်း လႄႈ ပႄႉၼႅင်ႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 21လိုၼ်းသေ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း ပွင်ႇ ပဵၼ် မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊တၵ်း ၸွမ်း တၢင်း လတ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊တင်း မိူင်း ဢႃႇၶႃႇယႃႉ၊သေယဝ်ႉ၊မိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။ မၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဝၢႆးသေ ၵဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ တူၺ်း ဝဵင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ၊- 22ပွႆႇၸႂ်ႉ တိမေႃးသေႇ၊တင်း ဢေႇရတ်ႉတု၊ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸွႆႈၵမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵႂႃႇၸူး မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊သေယဝ်ႉ၊တူဝ် မၼ်း ၵိုတ်းသဝ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 23ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊လွင်ႈ ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် မေႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 24လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸၢင်ႈငိုၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ တေႇမေႇတရိ၊ဢၼ် ၸၢင်ႈငိုၼ်း ႁဵတ်း ၵျွင်း ၽြႃး ငိုၼ်း ဢွၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ႁိူၼ်း ၼၢင်းၽီဢႃႇတေႇမိ၊ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸၢင်ႈငိုၼ်း မၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 25မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸႃႉၸဵမ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၶဝ် မိူၼ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊မႃး ၸုတုမ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၼႆႉ မၢၵ်ႈမီး လီ ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵၢၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 26တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ၵေႃႈ လႆႈ ႁၼ် လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ပေႃးလု၊ႁဵတ်း ယူႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၽြႃး ဢၼ် ဢဝ် မိုဝ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်း တင်းလၢႆ ၼႆႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽြႃး ဝႃႈၼႆ လႄႈ တိုၵ်းယူင်း ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၼႆႉ၊ၸမ် တေ သဵင်ႈ တင်း မိူင်း ဢမ်ႇ ဝႆႈ ၽြႃး ႁဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ။- 27ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁဝ်း ၼႆႉ တၵ်း လု ၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵႃး၊ၵျွင်း ၽြႃး ၼၢင်းၽီဢႃႇတေႇမိ၊ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ၵူဝ် မၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် လူလၢႆ လႄႈ မုၼ်ၽုင်း ၼၢင်းၽီ ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢႃႇသိ၊ၵူႈ ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ယူႇ ၼႆႉ ၵေႃႈ၊တၵ်း လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢွၵ်ႇ တေႃးသႃႉ ၸႂ်လမ် ၶႂ်ႈၸႃႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃႇတေႇမိ၊ၽြႃး ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၼႆႉ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 29တၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် မေႃး ၼၼ်ႉ၊ၸွတ်ႇ ၵႂႃႇ တင်း ဝဵင်း လႄႈ မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တိဢဝ် ၵႃႇယု၊တင်း ဢႃႇရိတ်ႉတႃႇၶု၊ၵူၼ်းမိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ တၢင်း ပႆ တၢင်း ၸွမ်း သြႃႇ ပေႃးလု၊ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ပၢင်ပွႆး ဢေႃႈ။- 30သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶႂ်ႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၼႂ်း ပၢင် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢမ်ႇ ပၼ် မၼ်း ၵႂႃႇ။- 31ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႉသႄႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊သင်ႇ လၢတ်ႈ တင်း ၵႂၢမ်း တွင်းပၢၼ်ႇ ၵႂႃႇ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ ၼႄ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ပၢင်ပွႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 32ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် မေႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ၵူၼ်း ၵၼ်ႈ ၼမ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် လွင်ႈ သင် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ယေႈ ၸိူဝ်ႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ယေႈ မဵဝ်း ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 33ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၼ် ဢၵျၢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ဢလႅၵ်ႉၸၼ်းတႃး၊ဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊ဢီး မၼ်း ၶိုၼ်ႈ ပႃႈၼႃႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၼႄ မိုဝ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တဵတ်ႇ ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶႄ တူဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 34ပိူၼ်ႈ လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁဵတ်း တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ လဵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃႇတေႇမိ၊ၽြႃး ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၼႆႉ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ႁိုင် သွင် မွင်း ၸမ် ၸမ် ဢေႃႈ။ 35ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸရေး လုမ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တဵတ်ႇ ယဵၼ် ၵႂႃႇ လႆႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၶဝ်႟။ လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၼႆႉ၊ဝႆႈ ၵျွင်း ၽြႃး ဢွၼ်ႇ ၼၢင်းၽီဢႃႇတေႇမိ၊ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ၊တင်း လွင်ႈ ဢၼ် ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ႁိၼ်၊ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃး ၸုသႃႉ၊တူၵ်း မႃး ၼႆႉ ၸိုင်၊ႁု ၵူႈ ၵေႃႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 36လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ တွပ်ႇ ဢမ်ႇ ထဵင် လႆႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ထုၵ်ႇလီ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ၵူၺ်း သေယဝ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႃး သတိ လႄႈ ယႃႇပေ ႁဵတ်း ၵႃႈသင် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။- 37သူ တိဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ လၵ်ႉ ၶူဝ်း ၵျွင်း တီႈ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇ လႆႈ သႄႉသွမ်း ၼၢင်း ၽြႃး ႁဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ယဝ်ႉ။- 38ပေႃး တေႇမေႇတရိ၊တင်း ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် မၼ်း တင်းလၢႆ၊ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ဢမု သႂ်ႇ တီႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း မီး ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝၼ်း ဢၼ် ၶိုၼ်ႈ လုမ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢမု ၼင်ႇ ၵၼ် ၸွႆး တြႃး သႂ်ႇ တီႈ ၵၼ် တႃႉ။- 39ၼႂ်း ၼၼ် လႄႈ ပေႃး သူ မီး ဢမု တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် ၸိုင်၊သူ ထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇ ၵႄႈလိတ်ႈ ၵၼ် ၵႃႈတီႈ ပၢင်တုမ် ဢၼ် မႅၼ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 40လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် မေႃး ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၸိုင်၊ၸၢင်ႈၶႄး ဢမု တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် ႁဝ်း သေလႄႈ ႁဝ်း ၼႆႉ တေ ဢမ်ႇ ၵၢင်းလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း တေ ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၵႄႈလိတ်ႈ တီႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် မေႃး ၼႆႉ၊သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 41ပွႆႇ မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\