Acts 2

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ဝၼ်း ပွႆး ပဵၼ်ႇတေႇၵုၵ်ႉတေႇ၊ၸိုင်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ၸုတုမ် ယူႇ တီႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊သဵင် ဢၼ် မိူၼ် သဵင် လူမ်း ၽိဝ် ႁုင် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် ပေႃႇမႃး၊တဵမ် ႁိူၼ်း ဢၼ် ၶဝ် ၼင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ဢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵဝ်ၽႆး ၼမ်ၼႃႇ ၽုတ်း မႃး ၽႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၸပ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ်၊ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပျေႉၸုမ်ႇ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸၢင်ႈ မေႃ လၢတ်ႈ ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 5မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵူဝ်ယမ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇ ဝဵင်း၊ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ မႃး မီး ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸုတုမ် ၵၼ် မႃး ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ယင်း ယုင်ႈၸႂ် ၵႂင်ၸႂ် လႄႈ ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ၶဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵႃႇလိလႄး၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 8သမ်ႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ မဵဝ်း ႁဝ်း ဝႆႉ၊ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 9ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ပႃႇထိ၊တင်း မိူင်း မေႇတိ၊တင်း မိူင်း ဢေႇလမ်ႇ၊တင်း မိူင်း မေႇသူဝ်ႇပူဝ်ႇတေးမီးယႃး၊တင်း မိူင်း ယုတႃႉ၊တင်း မိူင်း ၵပ်ႉပတေႃးၵိ၊တင်း မိူင်း ပွၼ်ႇတု၊တင်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊- 10တင်း မိူင်း ၽႃႇရုၵိ၊တင်း မိူင်း ပမ်ႇပုလိ၊တင်း မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊တင်းလၢႆ တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ မိူင်း လိပ်ႉပီးယႃး၊ဢၼ် ၸမ် ၵၼ် တင်း ဝဵင်း ၵုရေႇၼေႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ႁဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၸႃႉၸဵမ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း၊ဢၼ် လႆႈ ၶဝ်ႈ သႃႇသၼႃႇ ၵျူး၊မႃး ဢိၵ်ႇတင်း ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ၊ၵုၼ် ၵရေႇတေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း ဢရေးပီးယႃး၊မႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈ ငိၼ်း ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ႁဝ်း ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း၊ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် မျၢတ်ႈ၊ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွင်ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 12ၶဝ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပွင်ႇ ၸၢင်ႈ လႅင်း သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊တွင်ႈထၢမ် တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊မီး ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ သႄႉသွမ်း တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် မဝ်းလဝ်ႈ ဢိူဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊လုၵ်ႉၸုၵ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း ဢဵတ်း ပႃး လႄႈ ဢဝ် တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ မူႇၵူၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ၵျူး၊ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇဢဝ် ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ လၢတ်ႈၼႄ ပၼ် သေၵမ်း ၶႃႈ။- 15ၶိင်ႇ ယၢမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢင် ၼႂ် ၵဝ်ႈ မွင်း လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ မဝ်းလဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ထၢင်ႇ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ၶႃႈ။- 16လွင်ႈ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈယူဝ်းဢေႇလႃႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ။ 17"'ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ လိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မႃး ၸမ်ႉ၊ ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် ၵႃႈၼိူဝ် မဵဝ်း ၵူၼ်း ၵူႈမဵဝ်း ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈလၢင်း သူ တၵ်း ဢဝ် တင်း ၺၢၼ်ႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်း ၵမ် သူ တၵ်း လႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ သူ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၼွၼ်းၽၼ်ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 18ၸႂ်ႈ တႄႉ။ ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ်၊ ၵႃႈၼိူဝ် ၶႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၶႃႈ ၵူၼ်းယိင်း ၵဝ် တင်းလၢႆ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ဢဝ် တင်း ၺၢၼ်ႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 19ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ၼႄ မဵဝ်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၼိမိၵ်ႈ ဢၼ် လီဢၢမ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် လိူတ်ႈ ပဵၼ် ယၢင်၊ပဵၼ် မုၵ်ႉၽႆး ပဵဝ်ၽႆး တင်း တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႂၼ်း ၽႆး လႂ်။ 20တႃဝၼ်း တၵ်း လပ်းသိင်ႇ ၵႂႃႇ ၽိတ်း ၽိတ်း လႄႈ၊ လိူၼ် ၵေႃႈ တၵ်း လႅင် ၸၢင်း ႁၢင်း ထၢၼ်ႈပေႃး မိူၼ် လိူတ်ႈ ၵႂႃႇ၊ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဝၼ်း ထွတ်ႈ ဝၼ်း မျၢတ်ႈ လူင် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ဢမ်ႇ ပႆ ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵၢဝ်ႇႁႃ ဢေႁႃ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ ပုၼ်ႈ တၢင်း ဢၼ် တၵ်း မႃႉၸႃႉ ၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လွတ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 22"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇငိၼ်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၼႆႉ ၸေးၸေး တႃႉ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၼႆႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဝႆႉ၊ၽၢႆႇၼႃႈ သူ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး၊ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပွင်ႁဵတ်း ၼိမိၵ်ႈ ဢၼ် လီဢၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆး ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ႁဵတ်း ပဵၼ် သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ သူ မူတ်း မူတ်း လႄႈ သူ ႁုႁၼ် ယူႇ ယဝ်ႉ။- 23ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၵ်းၶၢၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ သူ သေလႄႈ သူ ၵေႃႈ၊ၸႂ်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ၊တွၵ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း လႄႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ယဝ်ႉ။- 24ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သမ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး သေလႄႈ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ တၼ်းၶူဝ်း တၢင်းတၢႆ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် မရၼႃႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မတ်ႉၽုၵ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ႁၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႁႄ ၸႂ် သၼ်ႇ။ 26ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵဝ် ပၢင်ႇ ၸိုၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၵေႃႈ သႂၢင်ႇ သိူဝ်း ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လု ၸၢင်ႈ လႅဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ လႄႈ တၵ်း လႆႈ လိုဝ်ႈ ၸႂ် ဢေႃႈ။ 27ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ပိၼ်ႈ ဢမ်ႇ ပႅတ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း မရၼႃႉ တီႈၶႃႈ။ တီႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တူႇၼဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ပႃႇႁဵဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ 28ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼႄ ပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း သူင်ႇ ထိုင် တီႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ယူႇ သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ သိူဝ်း ၸူမ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 29"ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် တၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊သၢင်း သၢင်း လၢင်း လၢင်း တီႈ သူ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ၽင် ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ မၼ်း မီး ယူႇ တီႈ ႁဝ်း တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 30ၸွမ်း လူၺ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊မီး ၵႂၢမ်း ၵတိ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ဝႃႈ ဝႆႉ တီႈ မၼ်း၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ဝႆႉ၊ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပႃး ၼိုင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်း ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ယင်း ႁု ထႃႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ၊လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'ဝိၺိၺ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း မရၼႃႉ၊ ၼိူဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ တူႇ လႆႈ ၼဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 32ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း ၵႃႈမီး ၼႆႉ၊လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢေႃႈ။- 33မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ယွင်ႈ ဢဝ် ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇ ၶႂႃ မိုဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊မႅၼ်ႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵတိ ၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵႃႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁု ငိၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် သူး ၵျေးၸူး တၢင်းလီ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 34လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တႃႇဝိတ်ႈ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ မၼ်း ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၵဝ် ၼႆႉ။ 35တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵဝ် ဢဝ် ရၢၼ်ႇသူႇ မႂ်း တင်းလၢႆ၊ တမ်း ပႃႈ တႂ်ႈ တိၼ် မႂ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် တီႈ တၢင်ႇ တိၼ် မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36"ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ မဵဝ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢိသရေး၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ႁု မၢတ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် သူ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸွမ် ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း ဢရႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 37မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် မႆႈႁွၼ်ႉ ၼႃႇ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် တွင်ႈထၢမ် ပေႇတရု၊တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်းၶႃႈ တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38ပေႇတရု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊သူ ဢွၼ်ၵၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သေယဝ်ႉ၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ဢပျတ်ႈ သူ တၵ်း လႆႈ လွတ်ႈ လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် သူး၊ဢၼ် ပဵၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 39လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵတိ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဝႆႉ ပုၼ်ႈ သူ တင်း လုၵ်ႈလၢင်း သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တီႈ ၵႆ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် ဝႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ႁွင်ႉ ဢဝ် ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40ပေႇတရု၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် ၼမ်ၼႃႇ တိုၵ်းယူင်း ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဢပျတ်ႈ တၢမ်ႇ၊ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ်ၵူတ်ႉ ၸႂ်ငေႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 41ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း သၢမ် ႁဵင် ၸမ် ၸမ် ၶဝ်ႈပႃး မႃး ၼႂ်း ၽုင် မူႇ ၸုမ်း ဢေႃႈ။- 42ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် သွၼ် ဢဝ် တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယူႇ၊ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း မုၵ်ႉ ႁဵတ်း ၸိူဝ်း ယူႇ၊ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၽႄမႅင်ႇ တၢင်းၵိၼ် တီႈ ၵၼ် ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်း ပထၼႃႇ သူးတွင်း ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ 43တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၵူဝ်ယမ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 44ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ႁဵတ်း မုၵ်ႉ ႁဵတ်း ၸိူဝ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် ၶိူဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ဢဝ် ၶူဝ်းလဵင်း ၵႃႈမီး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸၢႆႇ မႅင်ႇ ပၼ် ၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 45ၶဝ် ၶၢႆ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း ဢၼ် ၶဝ် ပိူင်ႇ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် တီႈ ၵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽႂ် လူဝ်ႇ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 46ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ၸုတုမ် ၵၼ် ၵူႈ မိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်း ယူႇ၊ၵိၼ် ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၶဝ် တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၶၢဝ် သႂ် တင်း ၸႂ် ဢၼ် သႂၢင်ႇ သိူဝ်း ယူႇ၊- 47ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ လႆႈၼႃႈလႆႈတႃ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ယင်း ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ ပၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊တီႈ ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\