Acts 21

1ႁဝ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး ၵုၼ် ၵေႃႉသႃႉ၊သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ လႄႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵုၼ် ရေႃးတႃႉ၊ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ပႃႇတရႃႉ၊ဢေႃႈ။- 2ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ထူပ်း ႁၼ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ် ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ တၢင်း မိူင်း ၽိၼိတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း ၶိုၼ်ႈ ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 3ႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဢၼ် မုင်ႈ ႁၼ် ၵုၼ် သၢႆးပရၢတ်ႈ၊လႄႈ လဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇ တၢင်းၸၢၼ်း ၵုၼ် ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူး မိူင်း သီးရီးယႃး၊သေယဝ်ႉ၊သိူၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တုရု၊ဢေႃႈ။ တီႈ ၼၼ်ႈ၊ၶဝ် ၶျႃး ၵုၼ်ႇ ၶူဝ်း ဢၼ် ပႃး မႃး ၼႂ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ထူပ်း ႁၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သေယဝ်ႉ၊ယူႇ လူၺ်ႈ ၶဝ် ၸဵတ်း ဝၼ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊တၵ်း ဢမ်ႇ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸိုင်၊ၶဝ် ႁၢမ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၶဝ် ၸေး ဝၼ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ပႃး ၸဵမ် လုၵ်ႈ ၶဝ် မေး ၶဝ် ၸွမ်း သူင်ႇ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ တီႈ ၼၼ်ႈ ႁဝ်း ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ သူးတွင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 6ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် တၵ်ႉလၢတ်ႈ ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊ႁဝ်း ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တုရု၊သိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ပႃႇတေႃႇလိၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သိူၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ႁဝ်း လႆႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ၊ဝဵင်း ပႃႇတေႃႇလိၼ်ႇ၊ၶဝ် လႄႈ ယူႇ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 8ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ လႄႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊သေယဝ်ႉ၊ႁဝ်း ၶဝ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၽိလိပ်ႉပု၊သြႃႇ ႁေႃး ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ပႃး ၼႂ်း သြႃႇ ၸဵတ်း ပႃး ၸိူဝ်း ဢၼ် လိူၵ်ႈ ၶၢၼ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈၵမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9မၼ်း ၼၼ်ႉ၊မီး လုၵ်ႈယိင်း သၢဝ် သီႇ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ႁဝ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ႁိုင် မႃး တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ လႄႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇၵပု၊ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊မႃး၊- 11ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ႁဝ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် သၢႆဢႅဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊မတ်ႉ တိၼ် မတ်ႉ မိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ သၢႆဢႅဝ် ၼႆႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် မတ်ႉၽုၵ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ပုၼ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊တၵ်း ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် တွင်းပၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ႁဵတ်းသင် ႁွင်ႉ ႁႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ သေလႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵဝ် တႅၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႅဝ် ၵႂႃႇ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵဝ် မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မတ်ႉၽုၵ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊ၵဝ် တၼ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁၢမ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၸိုင်၊ႁဝ်း ၶၢမ်ႇ သုမ်း မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ တေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ဝၢႆးသေ ဢၼ် ႁဝ်း ယူႇ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ႁႅၼ်း ၶူဝ်း လႄႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 16တပႄးၸဝ်ႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ႁဝ်း လႄႈ ဢဝ် ႁဝ်း ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မၼႃသုၼ်ႇ၊ၵူၼ်း ၵုၼ် သၢႆးပရၢတ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸိုင်၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။- 18ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၸူး တီႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊လႄႈ ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ၸုတုမ် ပႃး ဢေႃႈ။- 19သြႃႇ ပေႃးလု၊တူင်ႉတၵ်ႉ ၶဝ် လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း တီႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵၢၼ် ထမ်ႇမႃႉ သြႃႇ ဢၼ် မၼ်း ပွင်ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ဝၢႆးသေ ၶဝ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း မၼ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်း ပေႃးလု၊႟။ မႂ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် တပႄးၸဝ်ႈ မႃး လၢႆ မိုၼ်ႇ လၢႆ ႁဵင် ယဝ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ယမ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 21ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် လႄႈ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ထုင်း ၽိင်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။- 22လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် မႃး ၼႆႉ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တေ လႆႈ ငိၼ်း တႄႉတႄႉ လႄႈ ၸုတုမ် မႃး ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 23ဢၼ် ႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မႂ်း ႁဵတ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊တီႈ ႁဝ်း ၼႆႉ မီး ၵူၼ်း သီႇ ၵေႃႉ၊ဢၼ် တိူင်ႇ ၵတိ သဵတ်ႈၸႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ႁႂ်ႈ တူဝ် လႆႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ပၼ် ငိုၼ်း ပုၼ်ႈ တၢင်းလူႇ ၶဝ်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ထႃႁူဝ် ၶဝ် သေၵမ်း။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း သင်ႇ သွၼ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ မၢၼ်ႇ ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် တၵ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တူဝ် မႂ်း ပႂ်ႉ ၸွမ်း တြႃး မူဝ်းသေႇ၊လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ပေႃး လႆႈ ပၼ် လိၵ်ႈ ၵႂႃႇ လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် တၢင်ႇ ပၼ် တမ်း ပၼ် ၽၢႆႇၼႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု၊တင်း လိူတ်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း၊တင်း ၼိူဝ်ႉ တူဝ်သတ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ငႅၼ်း ၶေႃး တၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၵႃႇမေႇသု၊ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶဝ် လႄႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူဝ် မူတ်းၸၢင်ႇ တၵ်း ၸေး ဝၼ်း လႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၸေး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း တၢင်းလူႇ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဝႆႉ သေ ဢေႃႈ။ 27မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸမ် တၵ်း ၸေး ၸဵတ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢႃႇသိ၊မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸင်ႇ တိုၵ်းယူင်း မူႇၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ တိဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊သေယဝ်ႉ၊- 28ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ်႟။ ၸွႆႈထႅမ် ႁဝ်း သေၵမ်း။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် လႄႇ ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ႁဵတ်း ၶတ်းၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်း တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ မၼ်း ယင်း ဢဝ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း သူင်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၼႆႉ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 29ၶဝ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ယၢမ်ႈ လႆႈ ႁၼ် တရေႃႇၽိမ်ႇ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း လႄႈ ၶဝ် ထၢင်ႇ သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သူင်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 30တၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် မေႃး ၸွတ်ႇ ၵႂႃႇ တင်း ဝဵင်း လႄႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် လႅၼ်ႈ မႃး တိဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊သေ၊တိုတ်ႉၸၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢိုတ်း ၽၵ်းတူ ဝႆႉ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 31မိူဝ်ႈ ဢၼ် မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ်တၢႆ သြႃႇ ပေႃးလု၊ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် မေႃး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တင်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် ႁူ ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ် ဢုပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ႁဵင် ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 32ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၼၼ်ႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶုၼ်သိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း တင်းလၢႆ ၵမ်းလဵဝ် သေယဝ်ႉ၊လႅၼ်ႈ လူင်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁၼ် မၼ်း လႅၼ်ႈ လူင်း မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း လုၵ်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ သြႃႇ ပေႃးလု၊လႄႈ ၵိုတ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 33ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ ၵႂႃႇ ၸမ် ၸမ် လႄႈ တိ ၺွပ်း ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊သေယဝ်ႉ၊ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း သွင် သဵၼ်ႈ မတ်ႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ မၼ်း ႁဵတ်း ၽိတ်း ၵႃႈသင် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 34ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢဝ်ႇ လၢတ်ႈ ယေႈ ၸိူဝ်ႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢဝ်ႇ လၢတ်ႈ ယေႈ မဵဝ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႂၢမ်း လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆ မဵဝ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁု ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ လႆႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တပ်ႉ သေ ဢေႃႈ။- 35မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၶူဝ်လႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁၢဝ်ႉ ၵျၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ထၢၼ်ႈပေႃး လုၵ်ႈသိုၵ်း ၶဝ် လႆႈ ႁွပ်ႇ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 36ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸွမ်း မႃး သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် မၼ်း တၢႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ 37သြႃႇ ပေႃးလု၊ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸမ် တၵ်း ၶဝ်ႈ တပ်ႉ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ထၢမ် ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တေႃႇ ၸဝ်ႈ ၶုၼ် လႆႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 38မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း မေႃ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵရိၵ်ႉ၊ႁိုဝ်း။ ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊မႂ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မိူင်း မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်း သီႇ ႁဵင် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸႃႇတိ ဝဵင်း တႃႇသု၊မိူင်း ၵိလိၵိ၊ၶႃႈ လႄႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၵေႃႈ၊ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ မၼ်း လႄႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶူဝ်လႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၼႄ မိုဝ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တဵတ်ႇ ယဵၼ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် ၼႂ်း ၽႃႇသႃႇ ၵႂၢမ်း ႁေႇပြႄး၊လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊-


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\