Acts 22

1"ပေႃႈ မႄႈ ပီႈၼွင်ႉ တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇငိၼ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လၢတ်ႈ ၶႄ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ သူ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ၊- 2မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ငိၼ်း မၼ်း လၢတ်ႈ ၼႂ်း ၽႃႇသႃႇ ႁေႇပြႄး၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း တဵတ်ႇ ယဵၼ် ၵႂႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ။ 3"ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸႃႇတိ ဝဵင်း တႃႇသု၊မိူင်း ၵိလိၵိ၊လႄႈ ယႂ်ႇမႃး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢမ်ႇၵႃး၊လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ၵႃႈတီႈ သြႃႇ ၵႃႇမလျေးလႃႉ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼႄးဢုပတေႇ တြႃး ၵႃႈ ဢၼ် ပူႇ ပေႃႈ ႁဝ်း သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ၼၼ်ႉ၊သေႇၶျႃႇ လီ ငၢမ်း သေလႄႈ ၸႂ်ၸပ်း ၽၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း သူ ၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၵဝ်ၶႃႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း တိမတ်ႉ ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး လႄႈ ဢဝ် ၶဝ် ၶင် ၵႃႈၼႂ်း ထွင်ႇ ယဝ်ႉ။- 5ၸႃႉၸဵမ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ်လုမ်း တင်းလၢႆ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် လိၵ်ႈ တီႈ ၶဝ် ဢၼ် တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ပုၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ တိဢဝ် ၵူၼ်း ၶဝ်ႈ ၽႃႇသႃႇ ၼႆႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သူင်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 6"ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း တိုၵ်ႉ ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇ လႄႈ ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ ဢၼ်လႅင်း ဢၼ် ႁိူဝ်ႈ ၼႃႇ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် ထွင်ႇ လႅင်း လဵပ်ႈႁွပ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 7ၵဝ်ၶႃႈ လူမ်ႉ တူၵ်း ဢူပ်ႇပူပ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် ၵႂႃႇ လႄႈ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သေႃးလု၊႟။ သေႃးလု၊႟။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၵဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၶႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ပဵၼ် ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ဢၼ် မႂ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 9ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႃး ၸွမ်း ၵဝ်ၶႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁၼ် ဢၼ်လႅင်း ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ။- 10မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ႟။ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'လုၵ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊တႃႉ။ တီႈ ၼၼ်ႈ တၵ်း လၢတ်ႈ ပၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၵႃႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶၢၼ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် မႂ်း တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁႅင်း သၢႆ ဢရွင်ႇ ဢၼ် ႁိူဝ်ႈလႅင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ တႃမွတ်ႇ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ပႃး ၸွမ်း ၵဝ်ၶႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸုင် မိုဝ်း ၵဝ်ၶႃႈ ၶဝ်ႈ ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 12"ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇၼၼိ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႂ်း ဝၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ မီး ၵုင်ႇသရေႇ ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13မၼ်း မႃး ၸူး ၵဝ်ၶႃႈ၊ၸုၵ်း ယူႇ ႁိမ်း ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၼွင်ႉ ၵဝ် သေႃးလု၊႟။ ႁႂ်ႈ တႃ မႂ်း ၶိုၼ်း ႁၼ် လႆႈ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႃ ၵဝ်ၶႃႈ ၶိုၼ်း ႁၼ် မႃး လႄႈ မုင်ႈ တူၺ်း ၼႃႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 14မၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈ ဢဝ် မႂ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု ဢလူဝ်ႇ တေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ မႂ်း လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သူပ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်း လႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း လႆႈ ႁၼ်၊ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း လႆႈ ငိၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တီႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 16တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ပႂ်ႉ ယူႇ ႁိုင် ႁိုင် ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ လုၵ်ႉ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ သေလႄႈ ႁႂ်ႈ ဢပျတ်ႈ မႂ်း လႆႈ သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17"ၵဝ်ၶႃႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၸူး တီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊သေယဝ်ႉ၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း သူးတွင်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 18ၼႂ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႂ်း ႁဵတ်း ၶၼ် ႁဵတ်း ၽႂ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း တီႈ ၼႆႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် မႂ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၵဝ် ၼႆႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ၵဝ်ၶႃႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ။ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၶဝ်ႈ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ် သေလႄႈ တိဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တင်းလၢႆ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၶဝ် လႄႈ ဢဝ် ၶဝ် ၶင်ထွင်ႇ ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁု ယူႇ လီ လီ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 20ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ဢၼ် ပဵၼ် သထေႇၽၢၼ်ႇ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တူဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၸူမ်းၸႂ် ထုၵ်ႇၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ပႂ်ႉ ၶူဝ်းလဵင်း ပၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် မၼ်း တၢႆ ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21ၸဝ်ႈၽြႃး သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵႂႃႇ တႃႉ၊ၵဝ် တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ မႂ်း ၵႂႃႇ ၵႆ ၵႆ၊တီႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး ဢမိင်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း မၼ်း တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ထၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၵိဝ်သဵင် ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မၼ်း ၼႆႉ ဢဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ တႃႉ။ မၼ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 23ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ ယူႇ၊ဢဝ် ၶူဝ်းလဵင်း ထိမ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ် ႁူဝ် ၶဝ် ယူႇ လႄႈ ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ် မုၼ်ႈလိၼ် ပိုၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။- 24မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၼၼ်ႉ ပူင် ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း မၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တပ်ႉ လႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၸႅတ်ႈ သေး တူၺ်း လွင်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ၊ထၢၼ်ႈပေႃး ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ၵူၺ်းၵႃႈ၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ မတ်ႉၽုၵ်ႇ မၼ်း ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ မၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ သြႃႇ ပေႃးလု၊လၢတ်ႈ တီႈ တပ်ႉမူး ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တီႈ ၵူၼ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ရူဝ်းမႃႉ၊လႄႈ သူ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ လႆႈ ႁိုဝ်း" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26တပ်ႉမူး ၼၼ်ႉ၊ငိၼ်း သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မႃး ၸူး တီႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊လႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "လၢတ်ႈ လူး။ ၸွင်ႇ မႂ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ "ၸႂ်ႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ" ဝႃႈၼႆ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 28ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပၼ် ငိုၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၸင်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢိူဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၸွမ်း ၸႃႇတိ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢၢင်ႈ တၵ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၼၼ်ႉ၊ႁူၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မၼ်း ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊သမ်ႉ လႆႈ ဢဝ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း မတ်ႉၽုၵ်ႇ မႅၼ်ႈ ၵူၼ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မီး တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 30ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၶႂ်ႈ ႁု ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ၊ၵွပ်ႈ လွင်ႈ သင် လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ၊တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼိူဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ထၼ်ႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မၼ်း ၵႄႈ ပၼ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ၵႃႈတီႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊သေယဝ်ႉ၊ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ် လုမ်း လူင် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸုတုမ် ၵၼ် သေလႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊မႃး ၸုၵ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\