Acts 23

1သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၶုၼ် လုမ်း လူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸေးၸေး သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ဢိသရေး၊ၶဝ်႟။ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ယင်း ဢမ်ႇ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ပွင်ႁဵတ်း ယူႇ တေႃႇ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢႃႇၼၼိ၊ပၼ် ဢမိင်ႉ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ တီႈ ႁိမ်း သြႃႇ ပေႃးလု၊ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် တူပ်း သူပ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 3သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ဢၼ် ပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃ သၢင်ႉ ဢုတ်ႇ ဢၼ် တႃး ထုၼ်ၽိူၵ်ႇ ၼႆႉ႟။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း တူပ်း ယႅၼ်ႉ မႂ်း ဢေႃႈ။ မႂ်း ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႂ်း ႁဵတ်း ၶတ်းၵၼ် တင်း တြႃး လႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ႁိမ်း သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း သႄႉသွမ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 5သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ဢိသရေး၊ၶဝ်႟။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶႃႈ။ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ 'မႂ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ သႄႉသွမ်း ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မႃး ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၶုၼ်လုမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ် ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ် ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ပၢဝ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ လုမ်းလူင် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ဢိသရေး၊ၶဝ်႟။ ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵူၼ်း ၽႃႇရိသႄး၊ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မီး တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်း ၵူၼ်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လႄႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 8လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၶဝ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ဢမ်ႇ မီး၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢမ်ႇ မီး၊ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၸမ်ႉ၊ယုမ်ႇ လွင်ႈ တင်း သၢမ် ပိူင် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 9ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊သဵင် ဢၼ် ပၢဝ်ႇ ဢၼ် သႅၼ်ႇ တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁႅင်း မႃး လႄႈ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၼႂ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉၸုၵ်း တွပ်ႇထဵင် ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢပျတ်ႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ လႃးလႃး၊တေ ၸႂ်ႈ ယူႇ တႄႉ၊ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လႆႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ မၼ်း တႄႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ မႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၼၼ်ႉ ၵူဝ် ၶဝ် တၵ်း တိုတ်ႉၸၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶၢတ်ႇ ပဵၼ် ပွတ်း ပဵၼ် တွၼ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၸင်ႇ ပူင်ဢမိင်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း မၼ်း တင်းလၢႆ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ႁိမ် ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ သူင်ႇ တီႈ ၼႂ်း တပ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ 11ၼႂ်း ၶိုၼ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ပေႃႇမႃး ႁိမ်း သြႃႇ ပေႃးလု၊လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၸႂ် ဢၼ် ႁတ်းႁၢၼ် တႃႉ။ မႂ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ရူဝ်း မႃႉ၊လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၼႂ် ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸုတုမ် ၵၼ် လႄႈ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ႁဵတ်း တိၵ်ႈထၢၼ်ႇ ၵတိ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ပေႃး ႁဝ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ဢဝ် ပေႃးလု၊တၢႆ ၸိုင်၊တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သေ ဢိတ်း ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း မုၵ်ႉ ႁဵတ်း ၸုမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊မီး သီႇ သိပ်း လိူဝ် လိူဝ် ဢေႃႈ။- 14ၶဝ်၊ၶဝ်ႈ ၸူး တီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် တင်းလၢႆ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ၊ႁဵတ်း တိၵ်ႈထၢၼ်ႇ ၵိၼ်ႇ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ဢဝ် ပေႃးလု၊တၢႆ ၸိုင်၊တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သေ ဢိတ်း၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။- 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ၸဝ်ႈ တင်း ၶုၼ် လုမ်း လူင် တင်းလၢႆ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း၊ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ပေႃးလု၊မႃး ၸူး သူ ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ တၵ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် တူၺ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁု လွင်ႈ မၼ်း လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၼၼ်ႉ သေၵမ်း ၶႃႈ။ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်း ပႂ်ႉ ႁႅၼ်း ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လၢၼ်ၸၢႆး ပေႃးလု၊ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ပႂ်ႉ လွမ် ယူႇ ၵၢင်တၢင်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တပ်ႉ လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢၼ် ပဵၼ် ၼႃႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် တပ်ႉမူး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢွၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉ ၼႆႉ ၶဝ်ႈ ၸူး ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း သေၵမ်း။ မၼ်း မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18တပ်ႉမူး ၵေႃႈ၊ဢွၼ် မၼ်း ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ၸူး ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃးလု၊ၵူၼ်းထွင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢွၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉ ၼႆႉ၊ၶဝ်ႈ ၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၵေႃႈ ယိပ်း ၸုင် မိုဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "မႂ်း မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႃႈသင် တီႈ ၵဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼၼ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် မီး ဢႃႇၼႃႇ တင်းလၢႆ၊ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ လႄႈ တၵ်း ယွၼ်း ဢဝ် ပေႃးလု၊ဢၼ် ပဵၼ် ၼႃႉ ၵဝ်ၶႃႈ၊လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ လုမ်းလူင် ပုၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ တၵ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် တူၺ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁု လွင်ႈ မၼ်း လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 21ၵူၺ်းၵႃႈ၊ယႃႇပေ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ၶဝ် သေၵမ်း ၶႃႈ။ မီး ၵူၼ်း သီႇ သိပ်း လိူဝ် လိူဝ် တၵ်း ပႂ်ႉ လွမ် မၼ်း ဝႆႉ ယူႇ ၵၢင်တၢင်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ႁဵတ်း တိၵ်ႈထၢၼ်ႇ ၵတိ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃး ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ဢဝ် ပေႃးလု၊တၢႆ ၸိုင်၊တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သေ ဢိတ်း၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် မႄးႁႅၼ်း တၼ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၵူၺ်း ပႂ်ႉထႃႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၵေႃႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် ၼႆႉ၊ယႃႇပေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် တပ်ႉမူး မၼ်း သွင် ၵေႃႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႄးႁႅၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း သွင် ပၢၵ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶီႇ မႃႉ ၸဵတ်း သိပ်း ၵေႃႉ၊တင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ယိပ်း ႁွၵ်ႇ သွင် ပၢၵ်ႇ ၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊ၶမ်ႈ ၼႆႉ ၵဝ်ႈ မွင်း တႃႉ။- 24ဢဝ် မႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၼ် ပေႃးလု၊တၵ်း ၶီႇ လႄႈ ဢွၼ် သူင်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊လူင်ႉ လီ လွတ်ႈ လီ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 25ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ် မီး ၶေႃႈၵႂၢမ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ။ 26"ၵဝ်ၶႃႈ၊ၵလေႃးတိ လုသိ၊မီး တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉယမ် သေလႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ပၼ် ငိၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 27ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် တိဢဝ် ၵေႃႉ ၼႆႉ လႄႈ ဢၢင်ႈ တၵ်း ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ႁု ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵဝ်ၶႃႈ တင်းလၢႆ၊ၵႂႃႇ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် မၼ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 28ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈ ႁု လွင်ႈ ၵွပ်ႈ ဢပျတ်ႈ သင် လႄႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ဢမု သႂ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ လုမ်းလူင် ၶဝ် ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 29မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ တၢႆ၊ဢမ်ႇၼၼ် ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ တူၵ်းထွင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ႁဵတ်း ဢမု သႂ်ႇ မၼ်း၊ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လွင်ႈ ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 30မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၵျၢမ်ႇ ဢဝ် မၼ်း တၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ၊သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ဢမု သႂ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵႂႃႇ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း တင်းလၢႆ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢမိင်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ၶဝ် ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႂႃႇ သူင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိပတရိ၊ဢေႃႈ။- 32ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ တပ်ႉတိၼ် တင်းလၢႆ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၸူး ၼႂ်း တပ်ႉ လႄႈ ပွႆႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉမႃႉ ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 33ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ သူင်ႇ ထိုင် ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၶုၼ် လႄႈ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေ ဢေႃႈ။- 34ၶုၼ် ၼၼ်ႉ၊ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တွင်ႈထၢမ် လွင်ႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း လႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵိလိၵိ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 35မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ဢမု သႂ်ႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ထွမ်ႇဢဝ် လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ၶိုင် ပွင် ႁႂ်ႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ၼႂ်း ဝၢင်း ႁေႃ ၶုၼ် ၼၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\