Acts 24

1ဝၢႆး ၼၼ်ႉ ႁႃႈ ဝၼ်း၊ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈဢႃႇၼၼိ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ တင်း ၽူႈ ၵႄႈ ၵႂၢမ်း ဢမု ၼႂ်း လုမ်း၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ တေးရတုလု၊ၶဝ်၊လူင်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊လႄႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊သေယဝ်ႉ၊လဝ်ႈ တၢင်ႇ ဢမု သႂ်ႇ သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢေႃႈ။- 2ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊မႃး သေလႄႈ တေးရတုလု၊ၵေႃႈ၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ။ "ၸဝ်ႈ ဢၼ် မုၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၶႃႈ႟။ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵုင်ႇ မုၼ် ပိင်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ ႁိုင် ၼႃႇ လႄႈ သင်၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵုင်ႇ မုၼ် ၵျေးၸူး ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ပွင်ႁဵတ်း ပွင် မႄး ဝၢၼ်ႈမိူင်း လီ ငၢမ်း ၼႃႇ လႄႈ သင်၊- 3ၼႂ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်၊ႁဝ်းၶႃႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တီႈၶႃႈ လႄႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 4ၵဝ်ၶႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ယႃႉယုၵ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁိုင် ၼႃႇ လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဵတ်းလူ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ၊ထွမ်ႇငိၼ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လၢတ်ႈ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၼႆႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 5ႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်း ႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ယႃႉ ၵူၼ်း ၵဝ်း၊ၵူၼ်း ဢၼ် တိုၵ်းယူင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ႁႂ်ႈ ယုင်ႈ ဢူၼ် သၢၼ် ၶတ်း လႄႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 6မၼ်း ယင်း ဢၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တိဢဝ် မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ဢၢင်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းတြႃး ႁဝ်းၶႃႈ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 7ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လုသိ၊မႃး သေလႄႈ ႁိမ် ဢဝ် တူဝ် မၼ်း ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ လႄႈ၊- 8ပူင်ဢမိင်ႉ၊ႁႂ်ႈ ဢဝ် ဢမု ၼႆႉ လွႆး ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵေႃႉ ၼႆႉ ၸိုင်၊တူဝ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း မၼ်း ၼႆႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊ၼႄ မိုဝ်း တီႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁႂ်ႈ မၼ်း လၢတ်ႈၼႄ လႄႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼႆႉ ပီ မိူင်း ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း ႁတ်းႁၢၼ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵႅတ်ႇၶႄ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 11ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း သိုပ်ႇ ႁု ၸွမ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇ ႁိုင် သေ သိပ်း သွင် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 12ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တိူင်ႇပၢင်ႇ ထဵင် ၵၼ် တင်း ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၵူၼ်း သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊ႁႂ်ႈ ယုင်ႈ ဢူၼ် မေႃးမႄး ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈတီႈ သေ တီႈ သေ လႅၼ် ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၶႃႈ။- 13မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၼႄပျႃး သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ဢၼ် ၶဝ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ လႆႈ ၶႃႈ။- 14ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၶဝ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၽႃႇသႃႇ တြႃး ဢၼ် ၶဝ် ဝႃႈ၊ၽႃႇသႃႇ တြႃး ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵျၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 15ၵဝ်ၶႃႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸဵမ် ၵူၼ်းလီ လႄႈ ၵူၼ်းၸႃႉ၊တၵ်း လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၶတ်းၸႂ် ၵျူဝ်းၸႃး ႁႂ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ 17"လိုၼ်းသေ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႂႃႇ ပီ မိူင်း ႁိုင် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ပႃး မႃး ငိုၼ်းလူႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵဝ်ၶႃႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း တၢင်းလူႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 18မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ၊ယင်း တိုၵ်ႉ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ထူပ်း ႁၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း ဢမ်ႇ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မူႇၵူၼ်း၊ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ဢူၼ် ဢဵၼ် မေႃးမႄး ၵႃႈသင် လႄႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ တူဝ် မူတ်းသႂ် ယူႇ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢႃႇသိ၊မႃး ၼၼ်ႉ၊ၸင်ႇ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် မေႃး ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 19ပေႃး ၶဝ် မီး တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တႄႉ ၸိုင်၊တူဝ် ၶဝ် လီ မႃး လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 20ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၽုၺ်ႇၼႄ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တႃႉ။- 21လိူဝ် သေ ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၸုၵ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶဝ်၊ၵႃႈၼႂ်း လုမ်းလူင် သေလႄႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸီႇယၢင်ႇ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။" 22မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ႁု လွင်ႈ ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၼၼ်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယူၵ်ႉ သိမ်း ပၢင်ၵုမ် ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လုသိ၊လူင်း မႃး ၸင်ႇ ၵဝ် တေ ၸႅတ်ႈ ဢမု ၼႆႉ ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 23မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ ၶုၼ်သိုၵ်း ႁႂ်ႈ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႂႃႇ ပႂ်ႉထိင်း ဝႆႉ ယူႇ လီ လီ၊ယႃႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ ယူႇ ၵိတ်ႇ ယူႇ ယၢပ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း တင်းလၢႆ၊လႆႈ မႃး ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 24လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁိုင် ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊တင်း မေး မၼ်း ၼၢင်း တရုသိလႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ႁွင်ႉ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု မႃး သေယဝ်ႉ၊ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 25မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ၊တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၶျုၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ၊ဢၼ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊ၵူဝ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ပွၵ်ႈ ၵႂႃႇ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ မိူဝ်ႈလႂ် ပေႃး ၵဝ် တၼ်း ၵွၼ်ႇ ၵဝ် ၸင်ႇ တေ ႁွင်ႉ မႂ်း ထႅင်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 26မၼ်းၸဝ်ႈ မုင်ႈမွင်း သြႃႇ ပေႃးလု၊တၵ်း ပၼ် ငိုၼ်း သူး ငိုၼ်း လၢပ်ႈ ႁႂ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈ လွတ်ႈ လႄႈ ၵမ်း ၵမ်း ႁွင်ႉ မႃး ဢုပ်ႇၵုမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 27လိုၼ်းၼၼ်ႉ သွင် ပီ ၶုၼ် ပေႃးၵိၽိတ်ႉတု၊လႆႈ ပုတ်ႈ ဢဝ် ဢရႃႇ ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ၶႂ်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶိုၼ်း သႂ်ႇ ထွင်ႇ ဝႆႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\