Acts 25

1လိုၼ်းသေ ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ သၢမ် ဝၼ်း ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊လႄႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 2တီႈ ၼၼ်ႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် တင်း ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊ဢဝ် ဢမု သြႃႇ ပေႃးလု၊ၼၼ်ႉ၊ၸွႆး တၢင်ႇတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် တၢင်ႇ လဝ်ႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵျၢမ်ႇပွင် ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် ပေႃးလု၊တၢႆ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃးလု၊လႆႈ တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊လႄႈ တူဝ် ၵဝ် တၵ်း ၸဵဝ်း မိူဝ်း ဢေႃႈ။- 5ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၸွမ်း ၵဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သေလႄႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ မၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ယူႇ လူၺ်ႈ ၶဝ် မွၵ်ႈ သိပ်း ဝၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မိူဝ်း ၵႂႃႇ တီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ လုမ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး လႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊မႃး ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊မႃး ၼၼ်ႉ၊လွမ်ႉႁွပ်ႈ မၼ်း သေလႄႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၼၵ်း ၼႃႇ လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆ မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၼႄ သၢၵ်ႈသေႇ လႆႈ သေ ဢိတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸမ်ႉ၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶႄ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈတီႈ ၼႄးဢုပတေႇ တြႃး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႄႈ သင်၊ၵႃႈတီႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ လႄႈ သင်၊ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ရူဝ်းမႃႉ၊လႄႈ သင်၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၽိတ်း ဢမ်ႇ ပိူင်ႈ ၵႃႈသင် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ၼၼ်ႉ၊ၶႂ်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇ ထၢမ် သြႃႇ ပေႃးလု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ မႂ်း ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ ၶၢမ်ႇ ၸႅတ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊တီႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ၼႆႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁု လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၽိတ်း ဢမ်ႇ ပိူင်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် သေ ဢိတ်း ၶႃႈ။- 11သင် ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ တၢႆ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ လဝ်ႈ ဢမ်ႇ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ လွတ်ႈ ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သင် ဝႃႈ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ၊ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သေ ဢိတ်း ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ၶဝ် လႆႈ ၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸႅတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ၵေႃႈ၊ဝၢႆးသေ တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ပၼ် တၢင်းၵျၢမ်ႇ တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸႅတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ယဝ်ႉ။ မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ပေႃး ႁိုင် ပေႃး ၼၢၼ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၵရိပ်ႉပႃႉ၊တင်း ၼၢင်း ပေႇရၼိတ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဝႄႉ ၶဝ်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉ ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ဢေႃႈ။- 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵိုတ်းသဝ်း တီႈ ၼၼ်ႈ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ဢဝ် လွင်ႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ ထိုင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "တီႈ ၼႆႈ မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ၽေးလိတ်ႉ၊ဢဝ် သႂ်ႇ ထွင်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 15မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၶဝ် ၸွႆး တၢင်ႇ ဢမု သႂ်ႇ မၼ်း လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ႁဝ်း ၼႆႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်ႇ ဢမု ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ တေႃႇၼႃႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢမု တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶႄ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း ၽူႈလႂ် ဝႃႈၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ သုမ်း ဢၶိင်ႇ ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ၵဝ်ၶႃႈ ၶိုၼ်ႈ ၼင်ႈ လုမ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး လႄႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။- 18မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ မၼ်း လုၵ်ႉ မႃး လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ထၢင်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 19ဢၼ် ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ တွပ်ႇထဵင် လၢတ်ႈၸႃ ၼၼ်ႉ၊ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဝႃႈၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 20ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ပေႃး ႁုၸႅင်ႈ လွင်ႈ မဵဝ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ လီ လီ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ထၢမ် တူၺ်း မၼ်း၊မၼ်း ၸၢင်ႈၶႄး ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ပုၼ်ႉ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢမု ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 21ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃးလု၊သမ်ႉ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်းၵႅၼ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ဢမု မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵဝ်ၶႃႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း တူၵ်းၵႅၼ်း ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် မၼ်း သူင်ႇ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၵရိပ်ႉပႃႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူဝ် ၵဝ် ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇငိၼ်း ၵႂၢမ်း မၼ်း လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပႂ်ႉထွမ်ႇ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း မၼ်း ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၵရိပ်ႉပႃႉ၊တင်း ၸဝ်ႈၼၢင်း ပေႇရၼိတ်ႉ၊မီး တင်း မုၼ်သရေႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ပႃး တင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း လူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တူၼ်ႈ ၵူၼ်း ႁူဝ် ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တင်းလၢႆ၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႈ ႁေႃ သေယဝ်ႉ၊ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ႁႂ်ႈ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊မႃး ဢေႃႈ။- 24ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၵရိပ်ႉပႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶဝ်႟။ တူၺ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ ၶႃႈ လူး။ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် မီး ၸႃႉၸဵမ် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ၊ၸွႆး ဢမု သႂ်ႇ မၼ်း လႄႈ တၢင်ႇ ဝႆႉ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ သေလႄႈ ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ထႅင်ႈ သေ ဢိတ်း ယဝ်ႉ၊ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 25ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁၼ် တၢင်းၽိတ်း ဢၼ် ထိူၵ်ႈ ဢဝ် မၼ်း တၢႆ ၼၼ်ႉ။ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈ သေး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လႆႈ ဢဝ် သူင်ႇ ၵႂႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 26ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း တႅမ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ လႄႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၸင်ႇ ဢဝ် မၼ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ သူ ၸဝ်ႈ၊လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ် မၼ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၵရိပ်ႉပႃႉ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ။ သူ ၸဝ်ႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸႅတ်ႈထၢမ် တူၺ်း မၼ်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ သေၵမ်း ၶႃႈ။- 27လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၼႄပျႃး ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်းထွင်ႇ လႆႈ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း လႄႈ သူင်ႇ ၵူၼ်းထွင်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ဢမ်ႇလီ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\