Acts 28

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း လွတ်ႈၽေး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵုၼ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵုၼ် ဢၼ် မီး ၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၵုၼ် မေႃႇတႃႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်း ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵုၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢဵတ်းလူ ႁဝ်း ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽူၼ်တူၵ်း လႄႈ ၵတ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် သုမ်ၽႆး ပၼ် သေယဝ်ႉ၊ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁွပ်ႇ ၽိုၼ်း သႂ်ႇ ၽႆး ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ငူးႁၢႆႉ တူဝ် ၼိုင်ႈ လႆႈ ဢၢႆ ၽႆး လႄႈ ဢွၵ်ႇ မႃး ၵၢပ်ႈ ႁွႆႈ ၸပ်း မိုဝ်း မၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 4ၵူၼ်း ၵုၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၼ် သေယဝ်ႉ၊ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ ႁဵတ်း ႁိုဝ် ၵေႃႈ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ပိူၼ်ႈ တၢႆ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ယဝ်ႉ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ၊လွတ်ႈၽေး ပၢင်ႇလၢႆႇ သေၵေႃႈ၊တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း လႆႈ လိပ်း ယူႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊သၼ်ႇ ၽႅတ်း ပႅတ်ႈ ငူး ၼၼ်ႉ၊တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ၽႆး လႄႈ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၽေး ၵႃႈသင် သေ ဢိတ်း။- 6ၶဝ် ပႂ်ႉ တူၺ်း မိုဝ်း မၼ်း တၵ်း ၵႂ်ႈ မႃး၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ မၼ်း တၵ်း တၢႆ လႄႈ လူမ်ႉ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ပႂ်ႉ တူၺ်း ႁိုင် ၼႃႇ သေၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁၼ် မၼ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ မႃး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸႂ် ၶဝ် လႅၵ်ႈလၢႆႈ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၽြႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 7ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ မီး လိၼ် လွၵ်း ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ မၼ်း မီး ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ပုပိလိ၊ၵေႃႉ ပဵၼ် ပူႇ ၵႄႇ ၵုၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း လႄႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၶႅၵ်ႇ တီႈ ႁဝ်း လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း သၢမ် ဝၼ်း ဢေႃႈ။- 8ပေႃႈ ပူႇ ၵႄႇ ပုပိလိ၊ၼၼ်ႉ ၼၢဝ် ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တွင်ႉ ၵႂႃႇ ပႃး လိူတ်ႈ လႄႈ ၼွၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႂႃႇလႄႇ မၼ်း လႄႈ သူးတွင်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် မၼ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ မႃး ဢေႃႈ။- 9ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ဢၼ် မီး တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် တင်းလၢႆ ၼႂ်း ၵုၼ် ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ၸူး မၼ်း လႄႈ လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 10ၶဝ် ပၼ် ၶွင်ၽၢၵ်ႇ လၢၵ်ႈသွင်ႇ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢဝ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ႁဝ်း လူဝ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် သႂ်ႇ ပၼ် ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢေႃႈ။ 11ဝၢႆးသေ ႁဝ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၵုၼ် ၼၼ်ႉ သၢမ် လိူၼ်၊ႁဝ်း သမ်ႉ လႆႈ ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢႃႇလေႇၸၼ်ႇတရီးယႃး၊မႃး ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ၵိုတ်း သွၼ်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၵုၼ် ၼၼ်ႉ ၼႂ်း ၶၢဝ်း ၶိင်ႇၵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၽြႃး ၽႃၽႄ ဢၼ် ၸပ်း ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ႁူဝ်ႁိူဝ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 12ႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ဝဵင်း သုရၵုတ်ႉ၊လႄႈ ယူႇသဝ်း တီႈ ၼၼ်ႈ သၢမ် ဝၼ်း ဢေႃႈ။- 13လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သိုပ်ႇ ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၵႂႃႇ ထိုင် ဝဵင်း ရေႇၵျုၼ်ႇ၊လႄႈ ထိုင် ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ လူမ်း ၽၢႆႇ တၢင်းၸၢၼ်း ထူဝ်း ပတ်ႉ မႃး လႄႈ ၼႂ်း သွင် ဝၼ်း ၵူၺ်း ႁဝ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ဝဵင်း ပေႃႇတယေႃႇလိ၊ဢေႃႈ။- 14ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ထူပ်း ႁၼ် တပႄးၸဝ်ႈ လႂ် လႄႈ ၶဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၸဵတ်း ဝၼ်း လႄႈ ယူႇ ၸွမ်း ၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ပႆ တၢင်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ဢေႃႈ။- 15ၵူၼ်း ဝဵင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁု ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ မႃး ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း ႁဝ်း၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိုင် ၸဵမ် ဝဵင်း ၵၢတ်ႇဢပ်ႉပိ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၸရွပ်ႈ သၢမ် လင်၊ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ မီး ႁႅင်းၸႂ် ဢၼ် ယႂ်ႇမႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸမ်ႉ၊လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ယူႇ ႁင်း ၵူၺ်း မၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ပႂ်ႉ မၼ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 17ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊သၢမ် ဝၼ်း ၸင်ႇ သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် တင်းလၢႆ၊မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၽိတ်း ဢမ်ႇ ပိူင်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ထုင်း ၽိင်ႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ ၵူၼ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၶဝ်၊ဢဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တူၵ်းၵႅၼ်း လႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ရူဝ်းမႃႉ၊တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ။- 18ၶဝ် ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ၵဝ်ၶႃႈ သေယဝ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၶဝ် ၶႂ်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 19ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ ႁႄႉၶႅၼ် လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပွႆႇ ၵဝ်ၶႃႈ လွတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၸင်ႇ လႆႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸႅတ်ႈ သေး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။- 20ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ထူပ်း ႁၼ် သူ လႄႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ သူ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း မတ်ႉ ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၶဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ လိၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ဢၼ် တႅမ်ႈ လွင်ႈ သူ ၸဝ်ႈ၊ၼႂ်း ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၼၼ်ႉ၊မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ဢမ်ႇ ဝႃႈ၊လွင်ႈ ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ။- 22ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇ ၶႂ်ႈ ငိၼ်း ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၸဝ်ႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ်၊မုၵ်ႉၸုမ်း သူ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၼင်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၶဵၼ်း မိုဝ်ႉ ၶဵၼ်း ဝၼ်း ဝႆႉ သေယဝ်ႉ၊ၼႂ်း ဝၼ်း ၶဵၼ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ယူႇသဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵေႃႈ တႄႇၸႃႉ ႁူဝ် ၼႂ် တေႃႇထိုင် ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊ဢဝ် တင်း ၵျၢမ်း တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵျၢမ်း တြႃး ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 24ၵမ်ႈၽွင်ႈ ငိၼ်း လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ။- 25ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် သၽေႃး ပိူင်ႈ ၵၼ်၊တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ၊ဝၢႆးသေ သြႃႇ ပေႃးလု၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ပူႇမွၼ်ႇ သူ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ သေႇၶျႃႇ လီ ငၢမ်း လႄႈ ဝႃႈ၊- 26"'ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ သူ တၵ်း ငိၼ်း ယူႇ၊ငိၼ်း ယူႇ သေၵေႃႈ၊တၵ်း ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း။ သူ တၵ်း တူၺ်း ယူႇ၊တူၺ်း ယူႇ သေၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁၼ်။ 27ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼႆႉ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၼူၵ်ႇတၼ် ၼႃႇ လႄႈ ၶဝ် ဢိုတ်း ႁူ ၶဝ် ယူႇ၊လပ်းတႃ ၶဝ် ဝႆႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် တႃ ၶဝ် တၵ်း ႁၼ်၊ႁူ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ငိၼ်း၊ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၸၢင်ႈ ပွင်ႇ ၸၢင်ႈ လႅင်း သေလႄႈ၊ ၶဝ် တၵ်း ဝၢႆႇ ႁူဝ် ၶဝ် ၸူး တီႈ ၵဝ် လႄႈ၊ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ်၊ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ၊' ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။" 28သြႃႇ ပေႃးလု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇလီ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊လႆႈ သူင်ႇ ပၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ယဝ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ထွမ်ႇဢဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 29(ဝၢႆးသေ သြႃႇ ပေႃးလု၊လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ မီး တၢင်း ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် ႁႅင်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။) 30သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢၼ် မၼ်း ၶၢတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊သွင် ပီ တဵမ်တဵမ် လႄႈ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး တီႈ မၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း သင်ႇ သွၼ် ၼႄပျႃး လွင်ႈ ၽြႃး ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ယူႇ ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် လွတ်ႈ လွတ်ႈ လႅဝ်း လႅဝ်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\