Acts 4

1ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ်၊ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈသိုၵ်း ဢၼ် ပႂ်ႉ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး လႄႈ၊- 2ၶဝ် မႆႈၸႂ် ၵႂင်ၸႂ် လူၺ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ တြႃး ဢၼ် ဝႃႈ၊ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢေႃႈ။- 3ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် တိဢဝ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ၊ၶင် ဝႆႉ ၼႂ်း ထွင်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶမ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်း တြႃး ၼၼ်ႉ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ တူၺ်း မီး ႁႃႈ ႁဵင် ၸမ် ၸမ် ဢေႃႈ။ 5ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ်လူင် ၵျူး၊ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ်၊တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ၊ၸုတုမ် ၵၼ် ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊- 6ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ်ႇၼတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ၵႃႇယၽႃႉ၊ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢလႅၵ်ႉၸၼ်းတႃး၊ၶဝ် တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၸိူဝ်ႉ ၼႂ်း ၶိူဝ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ၶဝ် ဢဝ် ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶဝ် လႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "သူ ဢဝ် တင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လႂ်၊ဢိင် ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈလႂ် သေလႄႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ပေႇတရု၊ၵေႃႈ၊တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။- 9မိူဝ်ႈ ၼႆႉ၊ပေႃး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈထၢမ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် တိၼ် တၢႆ ၵေႃႉ ၼႆႉ လႄႈ မၼ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ မႃး ၼႆႉ ၸိုင်၊- 10ႁႂ်ႈ သူ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ထုၵ်ႇလီ ႁူ လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ သူ၊ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၶႅၼ်း မႃး လီ လီ၊သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ဢၼ် သူ တွၵ်ႇ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉ သေယဝ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သမ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ ဢဝ် ပႄႇပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ ပိၼ်ႇ ပဵၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ႁူဝ် ၸဵင်ႇတိူၵ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 12လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊မီး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၼႆႉ သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း ၶူင်းၵၢင် မိူင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊လိူဝ် သေ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး ၸဝ်ႈ တၢင်ႇ သူႇ တၢင်ႇ ပႃး ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း မူႇ ၶုၼ်လုမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁတ်း ဢၼ် ႁၢၼ် ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ပေႃး မေႃ လိၵ်ႈ တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ပၢၼ်ၵၢင် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢၢမ်း ၼႃႇ သေလႄႈ ၶဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈ ဢၼ် ယၢမ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸွမ်းလင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တွပ်ႇ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တိၼ် တၢႆ ဢၼ် လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ မႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊ၸုၵ်း ႁိမ်း ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ ဝႆႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 15ၶဝ် ႁႂ်ႈ ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ပႃႈ ၼွၵ်ႈ လုမ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 16"ႁဝ်း တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တင်းလၢႆ၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ၊ဢၼ် ထၢင်ႇသႃး ၼႆႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တွပ်ႇ ၸၢင်ႈ ထဵင် လႆႈ။- 17ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၼႆႉ၊တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ၸိုင်၊ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶဝ်၊ၵမ်းလိုၼ်း ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ယေႇသု၊တီႈ ၽူႈလႂ် ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18ၸင်ႇ ၶိုၼ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ မႃး သေယဝ်ႉ၊သင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ႁိုဝ် မႃး သေဢမ်ႇဝႃႈ၊သူ သွင် ၵေႃႉ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သင်ႇ သွၼ် ၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ သေ ဢိတ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်း ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သူ ၼႃႇ သေ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း၊သူ ဝူၼ်ႉၸႂ် လီ လီ လႄႈ တွပ်ႇ သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ တေႃႇ တေႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵမ်း။- 20ပေႃး ဢမ်ႇ ႁေႃး ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ႁၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ယူႇ လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပၼ်တၢမ်ႇ တီႈ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မူႇ ၶုၼ်လုမ်း ၶဝ် သမ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ထႅင်ႈ သေယဝ်ႉ၊ပွႆႇ ၶဝ် လွတ်ႈ သေ ဢေႃႈ။- 22ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၶႅၼ်း မႃး၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ဢသၢၵ်ႈ မီး သီႇ သိပ်း ပီ လိူဝ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 23ဝၢႆးသေ ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် မိူဝ်း ၸူး တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၵူၼ်း ၶဝ် လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၶဝ်၊သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ ၽွမ်ႉၵၼ် ၵၢဝ်ႇတိူင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူးတွင်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပိူင်ႇ တီႈၶႃႈ႟။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၵၢင်ႁၢဝ် လိၼ်မိူင်း၊ၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 25ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢဝ် သူပ်း ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ တူၵ်းၸႂ် ဢူၼ် မေႃး ႁဵတ်းသင်။ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းလၢႆ ၶိုင် ပွင် လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ႁဵတ်းသင်။ 26ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၵျၢမ်ႇပွင် မႄးႁႅၼ်း လႄႈ မူးမၢတ်ႈ ၽွင်းမိူင်း တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၶိုင် ႁႃ၊ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၶတ်း ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊- 27ပဵၼ် ၸွမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊တင်း ၶုၼ် ပွၼ်ႇတိပိလတ်ႉ၊ၸုတုမ် ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း၊တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ၊ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၶတ်း၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပၼ် ၽိၵ်ႈသိၵ်ႈ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 28ၶဝ် ၽွမ်ႉၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸွမ်းၼင်ႇ တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း၊တင်း ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၸဝ်ႈႁဝ်း မၵ်းၶၢၼ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။- 29ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ လူတူၺ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ႁႄႉၶႅၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တၵ်း လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။- 30ၶႅၼ်းတေႃႈ ယိုၼ်း မိုဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၶႅၼ်း မႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁဵတ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ၼႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ယေႇသု၊လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သူးတွင်း ဢေႃႈ။ 31ဝၢႆးသေ ၶဝ် သူးတွင်း ယဝ်ႉ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊တီႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸုတုမ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊သၼ်ႇ ဝႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ တႄႇၸႃႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် ဢေႃႈ။ 32မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဝႆႉၸႂ် ၶဝ် ပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် လႄႈ ၽွမ်ႉ သဵင် ပဵင်း ပၢၵ်ႇ ၵၼ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် ယင်း ဢမ်ႇ ဝႃႈ၊ၶွင် ၵဝ် ၶွင် မႂ်း လႄႈ ၶဝ် ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၼ် ၶဝ် မီး ၼၼ်ႉ၊ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် တီႈ ၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 33တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ပႃး တင်း တၼ်းၶူဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ သေလႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သွၼ်းလေႃႇ ပၼ်တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၵူႈ ၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 34ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် ၸုတ်ႈ ဢၼ် လုတ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး သူၼ် မီး ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၶၢႆ ပႅတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ငိုၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ မႃး၊- 35ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽူႈလႂ် လူဝ်ႇ ၸူၵ်း လူဝ်ႇ ၸၢႆႇ ၵိၼ် ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 36မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း လေႇဝိ၊ၸႃႇတိ ၵုၼ် သၢႆးပရၢတ်ႈ၊ဢၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ပၼ် ၸိုဝ်ႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ပႃႇၼပႃႉ၊ (ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ၽူႈ ပၼ် ႁႅင်းၸႂ်) ၼၼ်ႉ၊- 37ၶၢႆ ပႅတ်ႈ သူၼ် မၼ်း လႄႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ၊မႃး ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\