Acts 6

1ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပေႃး ႁိုင်၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၼမ် မႃး ၵိုၼ်း မႃး ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵရိၵ်ႉ၊တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် မီး သူပ်း မီး ၵႂၢမ်း မႃး ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵရိၵ်ႉ၊တင်းလၢႆ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈမၢႆႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ႁဝ်း ၼႆႉ၊ဢမ်ႇ ပေႃး လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ပုၼ်ႈ ဝၼ်း လႂ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 2တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ၊ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် မူႇၵူၼ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ၶျႃး ဝႆႉ ၵၢၼ် ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ယိပ်းၵမ် ၼႃႈၵၢၼ် ငိုၼ်းလူႇ ငိုၼ်းတၢၼ်း ၼၼ်ႉ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး သရေႇ တၢင်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ၊တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ ၸဵတ်း ၵေႃႉ၊ၵႃႈၼႂ်း သူ တႃႉ။ ႁဝ်း တၵ်း ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ၶဝ် ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ယိပ်းၵမ် လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 4ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ပၼ် ဢၶိင်ႇ ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း မီး ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ယူႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၵႂၢမ်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် လိူၵ်ႈ ဢဝ် သထေႇၽၢၼ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽိလိပ်ႉပု၊ပျေႃႇၶေႃႇ၊ၼိၵၼေႃႇ၊တိမုၼ်ႇ၊ပႃႇမေႇၼႃႉ၊တင်း ၼိၵေႃးလႃႉ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၽႃႇသႃႇ ယုတႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6မူႇၵူၼ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢဝ် ၶဝ် ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် လႄႈ သူးတွင်း ဢေႃႈ။ 7ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ ၽႄ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ မႃး ယူႇ၊တပႄးၸဝ်ႈ ၼမ် မႃး ၵိုၼ်း မႃး ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တြႃး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 8သထေႇၽၢၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး မၢင်ႇၵလႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၼ်းၶူဝ်း လႄႈ ႁဵတ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 9ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မီး ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊မူႇ ၸုမ်း ၵူၼ်း လွတ်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၵျူး၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၵုရေႇၼေႇ၊တင်း ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢႃႇလေႇၸၼ်ႇတရီးယႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵိလိၵိ၊တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢႃႇသိ၊ၶဝ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် တင်း သထေႇၽၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 10ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပၼ် ပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ထဵင် ပႄႉ မၼ်း လႆႈ။- 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ႁႂ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ငိၼ်း မၼ်း လၢတ်ႈ ပူၼ်ႉ လၢတ်ႈ လိူဝ် တြႃး မူဝ်းသေႇ၊တင်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ လႄႈ ၶဝ် တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ မႃး လႄႈ တိဢဝ် သထေႇၽၢၼ်ႇ၊ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ လုမ်းလူင် ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ႁႂ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢေႃႈ။- 14ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၼႆႉ၊တၵ်း ယႃႉပႅတ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ တၵ်း ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ပႅတ်ႈ ထုင်းတြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢၼ် ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ယူႇ ၼႆႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 15ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း လုမ်းလူင် ၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၼႃႈ သထေႇၽၢၼ်ႇ၊ယူႇ သေလႄႈ လႆႈ ႁၼ် ၼႃႈ မၼ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႃႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\