Acts 8

1ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း၊ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် ၸွတ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊တင်း ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း သမႃႇရိ၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ။- 2ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်ယမ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ် တူဝ်တၢႆ သထေႇၽၢၼ်ႇ၊သၢင်းၵျူဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ပွင်ႉၶၢင်း ႁွင်ႉ ႁႆႈ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် သေလၢႆ မၼ်း ဢေႃႈ။ 3သေႃးလု၊ၸမ်ႉ၊ၶတ်းၸႂ် ယႃႉပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ ႁိုၼ်း ၼိုင်ႈ လႄႈ တိုတ်ႉ လၢၵ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး ၵႂႃႇ သႂ်ႇ ထွင်ႇ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 4ၶဝ် ၸိူဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ၽၢတ်ႇၽႄ ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 5ၽိလိပ်ႉပု၊ၼၼ်ႉ၊လူင်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဝဵင်း လူင် ၼႂ်း မိူင်း သမႃႇရိ၊လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ငိၼ်း တြႃး ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် ၽိလိပ်ႉပု၊ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၽွမ်ႉၵၼ် ၸပ်းၸွမ်း ထွမ်ႇဢဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။- 7ၽီႁၢႆႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၼႂ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁဵတ်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၼမ်ၼႃႇ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆၽၢၵ်ႇ၊ၵူၼ်း ၶႃႁၵ်း ၶႃၶႄႉ တင်းလၢႆ လႆႈ သၢၵ်ႈသႃႇ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ လႄႈ၊- 8ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊မီး တၢင်း သိူဝ်း ၸူမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 9ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ သိမုၼ်ႇ၊လႄႈ ဢဝ် တင်း ဢတၢတ်ႈ ၽီ မေႃႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း သမႃႇရိ၊ၶဝ် ဢၢမ်း ဢေႃး ယွင်ႈယေႃး ဝႆႉ၊ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း လၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းထွတ်ႈ ၵူၼ်းမျၢတ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊- 10ၵူၼ်း ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ဢၼ် မီး ၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၸပ်းၸွမ်း ထွမ်ႇဢဝ် မၼ်း သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် မႁႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11ပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸပ်းၸွမ်း ထွမ်ႇဢဝ် မၼ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ႁဵတ်း ဢတၢတ်ႈ ၽီ မေႃႇ ဢၼ် လီဢၢမ်း မႃး ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် ၽိလိပ်ႉပု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တင်း လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢေႃႈ။- 13သိမုၼ်ႇ၊ၵေႃႈ၊တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဝၢႆးသေ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၽိလိပ်ႉပု၊သေလႄႈ ဢၢမ်း ဢေႃး ယွင်ႈယေႃး တၼ်းၶူဝ်း တၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ၊ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁၼ် မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 14တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း သမႃႇရိ၊ၶဝ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 15ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇ ထိုင် သေယဝ်ႉ၊သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 16လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႄႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ၊ၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 17မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 18သိမုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မၼ်း ဢဝ် ငိုၼ်း မႃး ပၼ် တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယွၼ်း ဝႃႈ၊- 19"ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ပၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ပေႇတရု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊မႂ်း တၵ်း ဢဝ် တင်း ငိုၼ်း သိုဝ်ႉ ဢဝ် သူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ မႂ်း တၵ်း လႆႈ တူၵ်း ငရၢႆး ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ငိုၼ်း မႂ်း ယဝ်ႉ။- 21မႂ်း ဢမ်ႇ သႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၼႃႈၵၢၼ် ႁဝ်း သေ ဢိတ်း။ ႁူဝ်ၸႂ် မႂ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။- 22ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႂ်း သေ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ၊ဢၼ် မႂ်း ၶိုင် ပွင် တေႃႈလဵဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သူးတွင်း ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ပၼ် ဢပျတ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၵျၢမ်ႇပွင် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 23ၵဝ် ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၼႆႉ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၶူမ် ၼႃႇ လႄႈ ပဵၼ် ၶႃႈ တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24သိမုၼ်ႇ၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼင်ႇ ႁိုဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၼႆႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် ၵဝ်ၶႃႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၸိုင်၊သူးတွင်း တီႈ ၽြႃး ပုၼ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ဝၢႆးသေ ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊သေ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ၊ၵႃႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၵူႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်း မိူင်း သမႃႇရိ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 26ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ တီႈ ၽိလိပ်ႉပု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း လုၵ်ႉ လႄႈ ၵႂႃႇ ၼႃႈ တၢင်းၸၢၼ်း၊ၸူး ၵႃႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵႃႇၸႃႉ၊ပုၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ (တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ထိူၼ်ႇ ဢေႃႈ။-) 27မၼ်း ၵေႃႈ လုၵ်ႉ လႄႈ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်းမိူင်း ဢေႇတီႇဢူဝ်းပီးယႃး၊ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းတွၼ် လႄႈ ပဵၼ် ဢမၢတ်ႈ ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ၽၼ်ႇတႃႇ ၼၢင်း ႁေႃၶမ်း ၵၼ်ႇတေႇၵိ၊ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်း ဢေႇတီႇဢူဝ်းပီးယႃး၊ၼၼ်ႉ၊- 28မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လႄႈ ၶီႇ လေႃႉမႃႉ မၼ်း ပွၵ်ႈ ၵႂႃႇ ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း လေႃႉမႃႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼႂ်း လိၵ်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈဢိသႃႇယႃႉ၊ယူႇ ဢေႃႈ။- 29ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၽိလိပ်ႉပု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "သုတ်ႉ ၸပ်း လႄႈ ပႆ ၸွမ်း လေႃႉမႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈၼႆ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊- 30မၼ်း လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး လေႃႉမႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈ ငိၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ၊ၼႂ်း လိၵ်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ယူႇ ၼႆႉ၊ၸွင်ႇ ပွင်ႇၸႂ် ယူႇ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ဢမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ဢမ်ႇ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် သွၼ်ပၼ် ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ပွင်ႇၸႂ် လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ၊ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ပၢင်း ဢဝ် ၽိလိပ်ႉပု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လေႃႉမႃႉ လႄႈ ၶီႇ ၸွမ်း မၼ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 32ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တီႈ ဢၼ် မၼ်း ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၵႂႃႇ၊ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁႅမ်၊ ဢိၵ်ႇတင်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁွင်ႉ ဢမ်ႇ သႅၼ်ႇ၊ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁႆး ၶူၼ် မၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ ယင်း ဢမ်ႇ တၵ်ႉ သဵင် လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 33ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တဵၵ်းငႅၼ်း ၵႅၼ်ႉ ၶေႃး မၼ်း ႁႂ်ႈ တူၵ်း တီႈ တႅမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ ၶဝ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢမု မၼ်း ဢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး သေ ဢိတ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ သိမ်းဢဝ် သေ ၵႃႈတီႈ လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၵႂႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တေ ၸၢင်ႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မဵဝ်း မၼ်း လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 34ဢမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တွင်ႈထၢမ် ၽိလိပ်ႉပု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼႆႉ၊ၶႂ်ႈဝႃႈ ၽူႈလႂ်။ ၸွင်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈ တူဝ် မၼ်း ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ႁိုဝ်း။ လၢတ်ႈၼႄ ၵဝ် လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 35မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽိလိပ်ႉပု၊ပိုတ်ႇ ပၢၵ်ႇ လႄႈ တႄႇၸႃႉ ဢဝ် တီႈ ငဝ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ၊လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 36ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၶီႇ လေႃႉမႃႉ ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ဢၼ် မီး ၼမ်ႉ လႄႈ ဢမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တီႈ ၼႆႈ မီး ၼမ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၸိုင်၊မီး ဢီႈသင် ႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ ႁႄႉၶႅၼ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 37[ၽိလိပ်ႉပု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၸဝ်ႈ မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တႄႉတႄႉ ၸိုင်၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လႆႈ ယူႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇ ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။] 38ဢမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပၼ် ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ လေႃႉမႃႉ ၵိုတ်းသဝ်း သေယဝ်ႉ၊ၽိလိပ်ႉပု၊တင်း ဢမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လူင်း ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် လႄႈ ၽိလိပ်ႉပု၊ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ မၼ်း သေ ဢေႃႈ။- 39ဝၢႆးသေ၊ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ မႃး ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢဝ် ၽိလိပ်ႉပု၊ၵႂႃႇ သေလႄႈ ဢမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁၼ် မၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊သိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း မၼ်း ၵႂႃႇ တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်းသႂၢင်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 40ၽိလိပ်ႉပု၊ၼၼ်ႉ၊ပေႃႇမႃး မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ဢႃႇၸုတ်ႉ၊သေယဝ်ႉ၊ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊သေလႄႈ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵူႈ ဝဵင်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\