Acts 9

1ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သေႃးလု၊ယင်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ႁႅင်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဝႃႈ၊တေ ဢဝ်တၢႆ တပႄး ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ သေယဝ်ႉ၊- 2ယွၼ်း ဢဝ် လိၵ်ႈ သၢၵ်ႈသေႇ သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵႄႇ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ သွၵ်ႈႁႃ တပႄး ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈ တိဢဝ် ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။ 3ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သေႃးလု၊ၵႂႃႇ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢၼ်လႅင်း ၵၢင်ႁၢဝ် သွင်ႇ မၢပ်ႈ သႂ်ႇ ႁွပ်ႈ တူဝ် မၼ်း ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 4မၼ်း ၵေႃႈ လူမ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် သေလႄႈ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် လၢတ်ႈ တေႃႇ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "သေႃးလု၊႟။ သေႃးလု၊႟။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၵဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5မၼ်း ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ သဵင် ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် ယေႇသု၊ဢၼ် မႂ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 6ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ မႂ်း လုၵ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တႃႉ။ တီႈ ၼၼ်ႈ တၵ်း မီး ၵူၼ်း သင်ႇ လၢတ်ႈ ပၼ် လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ၵူၼ်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၵူၺ်း၊သမ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵႃႈသင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 8သေႃးလု၊ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ လိၼ် မႃး လႄႈ မိုၼ်းတႃ ဢမ်ႇ ႁၼ် ၵႃႈသင် လႆႈ ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ ၸုင် ဢဝ် မိုဝ်း မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 9သၢမ် ဝၼ်း တဵမ်တဵမ်၊တႃ မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ လႄႈ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၵႃႈသင် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 10ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊မီး တပႄး ၸဝ်ႈၽြႃး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇၼၼိ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း လႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ တေႃႇ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃႇၼၼိ၊႟၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ။ "ဢေႃႈ ၶႃႈၸဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ မီး ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ၊မၼ်း ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈၽြႃး ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း လုၵ်ႉ လႄႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် မီး ၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊သဵၼ်ႈတၢင်းသိုဝ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယုတႃႉ၊ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ထၢမ်ႁႃ ၵူၼ်း ဝဵင်း တႃႇသု၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ သေႃးလု၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ သူးတွင်း ယူႇ လႄႈ၊- 12ၼႂ်း ၼိမိၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ၼႄ ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး ၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊ဢႃႇၼၼိ၊ၼၼ်ႉ၊ၶဝ်ႈ မႃး ၸူး မၼ်း လႄႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း တေ ၶိုၼ်း ႁၼ် လႆႈ မႃး ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ဢႃႇၼၼိ၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း၊လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊- 14ဢိၵ်ႇတင်း မၼ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ပႃး ဢဝ် တင်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင်၊မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ တိမတ်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဝႃႈၼႆ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၸဝ်ႈၽြႃး သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၵႂႃႇ တႃႉ။ ၵဝ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် မၼ်း ႁႂ်ႈ ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၵဝ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ၊ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊ၵႃႈတီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ။- 16လိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇ၊ၵဝ် တၵ်း ၼႄပျႃး တီႈ မၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ဢႃႇၼၼိ၊ၵေႃႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢၼ် သေႃးလု၊မီး ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၼွင်ႉ ၵဝ် သေႃးလု၊႟။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု၊ဢၼ် ပေႃႇမႃး တီႈ မႂ်း၊ၵႃႈၼႂ်း ၵၢင်တၢင်း ဢၼ် သူ မႃး ၼၼ်ႉ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ၶိုၼ်း ႁၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ မႂ်း လႆႈ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵမ်းလဵဝ် ၶႅပ်း ဢွၼ်ႇ ဢၼ် မိူၼ် ၵဵတ်းပႃ ၵွၵ်း တူၵ်း သေ ၵႃႈတီႈ မၢၵ်ႇတႃ သေႃးလု၊ၵႂႃႇ လႄႈ တႃ မၼ်း ၶိုၼ်း ႁၼ် လႆႈ မႃး ဢေႃႈ။ မၼ်း လုၵ်ႉ သေလႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ သေ ဢေႃႈ။- 19မၼ်း ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် လႄႈ မီး ႁႅင်း မႃး ဢေႃႈ။ လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊သေႃးလု၊ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄး ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ၊ဢၼ် မီး ၼႂ်း ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ သေယဝ်ႉ၊- 20မၼ်း ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး တင်းလၢႆ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢၢမ်း ၼႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်းလၢႆ၊ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ မၼ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၵေႃႈ ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း တိဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈ ၼၼ် သေၵေႃႈ တၢင်း ဢၼ် သေႃးလု၊ႁေႃးတြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး တၼ်းၶူဝ်း မႃး တိၵ်းတိၵ်း လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ၽေႃႇ ပျႃး သၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း ဝဵင်း တင်းလၢႆ၊ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ တွပ်ႇ ဢမ်ႇ ထဵင် မၼ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ 23ဝၢႆးသေ ပူၼ်ႉမႃး လၢႆ ဝၼ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၸုတုမ် ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် သေႃးလု၊တၢႆ ဢေႃႈ။- 24ၵူၺ်းၵႃႈ၊သေႃးလု၊လႆႈ ႁု တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵျၢမ်ႇပွင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ပႂ်ႉ ၽၵ်းတူ ဝဵင်း ဝၼ်း ဝၼ်း ၶိုၼ်း ၶိုၼ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် မၼ်း တၢႆ ဢေႃႈ။- 25ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် မၼ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၺ် သေယဝ်ႉ၊ယွၼ်ႇ လူင်း သေ ၵႃႈတီႈ ႁူး လမ်း ဝဵင်း ဢေႃႈ။ 26သေႃးလု၊ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႂႃႇ လႄႈ မၼ်း ၵျူဝ်းၸႃး ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။- 27မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပႃႇၼပႃႉ၊ၸွႆႈထႅမ် မၼ်း လႄႈ ဢွၼ် သူင်ႇ ၵႂႃႇ တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ ၶဝ် လွင်ႈ ဢၼ် သေႃးလု၊လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ တေႃႇ မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သမ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် သေႃးလု၊ဢိင်ပိုင်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊သေႃးလု၊ယူႇ လူၺ်ႈ ၶဝ် လႄႈ ၵႂႃႇ ၵႂႃႇ မႃး မႃး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယူႇ၊ဢိင်ပိုင်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 29မၼ်း ဢုပ်ႇၵုမ် ထဵင် ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ် မၼ်း တၢႆ ဢေႃႈ။- 30မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ႁု ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊လႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တႃႇသု၊ပုၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ 31ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ လႆႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ၼိမ်ၸႂ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း သမႃႇရိ၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႄႈ တႄႇပဵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ၸွမ်း လူၺ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၸွႆႈၵမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ယမ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ လႆႈ မီး ဢဵၼ် မီး ႁႅင်း မႃး လႄႈ ယႂ်ႇ ၽႄႈ ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ဢေႃႈ။ 32ပေႇတရု၊လႄႇ ၵႂႃႇ လဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်၊ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ၽဝ်ႇ ၼိုင်ႈ မၼ်း ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၼႂ်း ဝဵင်း လုတ်ႉတႃႉ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33တီႈ ၼၼ်ႈ၊မၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢေႇၼေး၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ လႄႈ လႆႈ ၼွၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႈၵွပ်း ပႅတ်ႇ ပီ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34ပေႇတရု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢေႇၼေး၊႟။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ႁႂ်ႈ မႂ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉ လႄႈ ၵဵၼ် ၽႃႈၵွပ်း မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ဢေႇၼေး၊လုၵ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 35ၵူၼ်း ဝဵင်း လုတ်ႉတႃႉ၊တင်း ၵူၼ်း ဝဵင်း သႃႇရုၼ်ႇ၊တင်းလၢႆ ႁၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ပိၼ်ႇၸႂ် ၶၢႆႉပုတ်ႈ မႃး ၽၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ 36ၼႂ်း ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊မီး မႄႈယိင်း ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ တပိထႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ (ၸိုဝ်ႈ မၼ်း ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ၵရိၵ်ႉ၊ႁွင်ႉဝႃႈ၊တေႃႇၵႃႇ၊ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ ၵႂၢင် ဢေႃႈ။) မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ တႃႇ ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း တၢင်းလီ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ပၼ် ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ ယူႇ ဢေႃႈ။- 37မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၼၢဝ် လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်း ဢၢပ်ႇၼမ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဝၢင်း ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း လုၵ်း ႁၢၼ်ႉ ၼိူဝ် ဢေႃႈ။- 38ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊မီး ၸမ် ၵၼ် တင်း ဝဵင်း လုတ်ႉတႃႉ၊လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊မီး ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း လုတ်ႉတႃႉ၊ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ပွႆႇ ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ပၢင်း မၼ်း မႃး ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဢေႃႈ။- 39မၼ်း ၵေႃႈ လုၵ်ႉ သေ ၸွမ်း ၶဝ် မႃး ၵမ်းလဵဝ် သေယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ လုၵ်း ႁၢၼ်ႉ ၼိူဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ မႄႈမၢႆႈ တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၵၼ် မႃး လွမ်ႉ မၼ်း သေ ႁွင်ႉႁႆႈ လႄႈ ၼႄပျႃး သိူဝ်ႈ တင်း ၶူဝ်းၼုင်ႈ တင်းလၢႆ ဢၼ် တေႃႇၵႃႇ၊ယဵပ်ႉ ဝႆႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယင်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 40ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ သေလႄႈ တူဝ် မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ သူးတွင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဝၢႆႇၼႃႈ ၸူး တူဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တပိထႃႉ၊႟။ လုၵ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ၊မိုၼ်းတႃ မႃး လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ပေႇတရု၊ၸိုင်၊လုၵ်ႉ ၼင်ႈ ဢေႃႈ။- 41ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ယိုၼ်ႈ မိုဝ်း တိုတ်ႉ ဢဝ် မၼ်း လုၵ်ႉၸုၵ်း သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တင်း မႄႈမၢႆႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၶဝ်ႈ မႃး လႄႈ ဢဝ် တပိထႃႉ၊ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း မႃး ၶိုၼ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 42ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊သေလႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 43ပေႇတရု၊ၵေႃႈ သိုပ်ႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယွပ်ႉပႃႉ၊လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၼင် ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ သိမုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ႁိုင် ၼႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\