Colossians 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ဢၼ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉ ႁဝ်း တိမေႃးသေႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ။ 2လႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵေႃးလေႃးသေး၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် သု ၵျေးၸူး၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း သူးတွင်း ပုၼ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ႁဝ်း ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။- 4လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ႁၵ်ႉ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊- 5ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် သူ မီး တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ဢၼ် လႆႈ သိမ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ သူ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊သူ လႆႈ ငိၼ်း ၼႂ်း ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် ၸႅတ်ႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ၊- 6ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၽႄႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း လေႃးၵီႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႄႈ ႁဵတ်း ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ဢၼ် မၢၵ်ႈ လီ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် ဢၼ် ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ၼႂ်း သူ ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ ႁု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7သူ လႆႈ သွၼ် ဢဝ် လွင်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈ သြႃႇ ဢေႇပႃႇၽရတ်ႉ၊ဢၼ် ႁူမ်ႈ ၵၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် သြႃႇ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 8မၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ႁဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊သူ ဢွၼ်ၵၼ် မီး ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း သူးတွင်း ပုၼ်ႈ သူ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ယွၼ်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ သူ ၸၢင်ႈ ႁုၸႅင်ႈ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ လူၺ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ပွင်ႇၸႂ် ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ၊- 10ႁႂ်ႈ သူ တၵ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ထိူၵ်ႈတၢၼ်ႇ တင်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ထုၵ်ႇၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ မီး တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် ပွင် ဢၵျူဝ်း ဢၼ် မၢၵ်ႈ လီ လႄႈ ႁႂ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တူဝ်းတွၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ယူႇ ၸိုင်၊ၵဝ် သူးတွင်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 11ႁႂ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ ႁႅင်း ပၼ်ႁႅင်း သူ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး မုၼ်ၽုင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ပုၼ်ႈ တၢင်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ်ႈ ယၢဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ၊- 12ႁႂ်ႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13မၼ်းၸဝ်ႈ ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ သေလႄႈ ဢဝ် ႁဝ်း သႂၢင်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း လုၵ်ႈ ႁၵ်ႉ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 14လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထုတ်ႇ ဢဝ်၊ဢၼ် ဝႃႈ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 15ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် တူဝ် ႁၢင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် တႃ ၵူၼ်း တူၺ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈတူၼ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မီး ၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း၊ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် တႃ ၵူၼ်း တူၺ်း ႁၼ် လႆႈ၊ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် တႃ ၵူၼ်း တူၺ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ၊ဢိၵ်ႇ ပႃး တင်း ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၶုၼ် ထွတ်ႈ ၶုၼ် မျၢတ်ႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း သေဢမ်ႇဝႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 17ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် မႃး ဢွၼ်တၢင်း ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တႄႇ ယူႇ မီး ယူႇ လီ လီ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၵႃႈၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 18မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ် ၵႃႈတီႈ တူဝ် ဢၼ် ဝႃႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း၊ပဵၼ် လုၵ်ႈတူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း တၵ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼႂ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။- 19လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸႂ်သၽေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼႂ်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈပိူင် လိၼ်မိူင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈပိူင် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁႂ်ႈ ထုၵ်ႇၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ဢဝ် တင်း လိူတ်ႈ သေလႄႈ သွၼ်းလေႃႇ ၵႃႈတီႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၽိတ်း ထၢတ်ႇယဵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢမ်ႈ ယၢၼ် ၵႆ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶတ်း ဢၼ် ၶႂၢင် လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ငၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊- 22တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းတၢႆ ၵႃႈၼႂ်း ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၶၢဝ် သႂ် လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 23သူ လူဝ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ တႃႇသေႇ၊ယင်း ဢမ်ႇ သုတ်ႉ ဢမ်ႇ ႁူၼ် သေ ၵႃႈၼႂ်း တင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၼႂ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် သူ လႆႈ ထွမ်ႇငိၼ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝူၺ်ႇၼေႇယႃႉ သတ်ႉတဝႃႇ ၵႃႈ ဢၼ် မီး တႂ်ႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ၵဝ် ပေႃးလု၊ၵေႃႈ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉသွႆ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 24တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ၽၢၼ် ပုၼ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ယင်း ၵိုတ်း ယင်း ၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ၶၢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵဝ်၊ပုၼ်ႈ တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ထိုင် ပဵၼ် ထမ်ႇမႃႉ သြႃႇ မႃး ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ဢၵျူဝ်း သူ လႄႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ၼႃႈၵၢၼ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ၽုၺ်ႇၼႄ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လိုၵ်ႉ လမ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ ၵူႈၸူဝ်ႈၵူႈပၢၼ် သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး တီႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 27တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုင် ပွင်ႁဵတ်း ဝႆႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ၊ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇသႃး တီႈ ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁု ဢေႃႈ။ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မီး ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢၼ် ဝႃႈ၊သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ပၼ် သူ ယူႇ၊ပၼ် သတိ တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယူႇ၊ဢဝ် တင်း ပိင်ႇၺႃႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႃး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 29ပုၼ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ၶတ်းၸႂ် ဢဝ် တင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢဝ် တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ပွင်ႁဵတ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပွင်ၵၢၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\