Colossians 2

1လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၶတ်းၸႂ် လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ယၢပ်ႇ ၵႃႈႁိုဝ် ပုၼ်ႈ သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်း လေႃးတိၵိ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ယၢမ်ႈ ႁၼ် ၼႃႈ ၵဝ် သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၶတ်းၸႂ် ၸမ်ႉ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း မီး ႁႅင်းၸႂ် လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် လႆႈ မီး မႅတ်ႈတႃႇ မတ်ႉ ၶွတ်ႇ ၵွတ်ႇ ၶဵၼ်း ဝႆႉ တီႈ ၵၼ် သေလႄႈ တၵ်း လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ တင်း ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် လီ ၼႃႇ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽၼ်ႇတႃႇ ပိင်ႇၺႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽၼ်ႇတႃႇ ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 4ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽူႈလႂ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၶျေႃးဝွၼ်း ၸူဝ်း ဢဝ် လႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် သူ ၼၼ်ႉ ၵဝ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶႃႈ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 5ပိၵ်ႉသမ်ႉ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၵဝ် ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း သူ သေၵေႃႈ၊ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် ယင်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ လႄႈ ၵဝ် လႆႈ သိူဝ်းပျေႃႇ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် သူ ၸၢင်ႈ ပွင်ႁဵတ်း လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယူႇ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 6ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 7ႁႂ်ႈ ႁၢၵ်ႈ တြႃး သူ ယင်ႇ ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လိုၵ်ႉ လိုၵ်ႉ သေလႄႈ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ သူ တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ မီး ဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ၊ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ တႃႉ။ 8ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၵူၺ်း ၸွမ်း ၼႄး ပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸွမ်း ၼႄး ပရိယႄႇ လၢႆ လၢႆ၊ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင်၊မဵဝ်း ဢၼ် တႄႇ ၵႃႈၼိူဝ် တြႃး ဢၼ် သိုပ်ႇ လူင်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၽီ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸၵျႃႇဝလႃႇ ၼႆႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ယႃႉယုၵ်ႉ ႁိမ် ဢဝ် သူ ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။- 9လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸႃႇတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တႄႇ ယူႇ ပျေႉပျေႉၸုမ်ႇၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။- 10သူ ၵေႃႈ၊လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ႁူဝ် ၵႃႈၼိူဝ် ဢၼ် ထွတ်ႈ မျၢတ်ႈ ဢၼ် သုင် သုတ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼိူဝ် ဢႃႇၼႃႇ ၸၢၵ်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ၵႃႈၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သူ သမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇ ပႅတ်ႈ ၼိူဝ်ႉၼင် ဢပျတ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တီႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၽင် ဝႆႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း မၢင်ႇၵလႃႇ ၼၼ်ႉ၊သူ သမ်ႉ လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼၼ်ႉ၊သူ လႆႈ တၢႆ ၼႂ်း တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၵႃႈတီႈ တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သူ သေၵေႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သေယဝ်ႉ၊ဢဵတ်းလူ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႃႈတီႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 14မၼ်းၸဝ်ႈ မွတ်ႇ ၸရၢင်း ဢၼ် မတ်ႉၽုၵ်ႇ ႁဝ်း လူၺ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ လၢႆ မဵဝ်း ဢၼ် ႁႄႉ ၶႂၢင် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် တွၵ်ႇၸပ်း ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ဢေႃႈ။- 15ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ဢဝ် တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လွတ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ထွတ်ႈ မျၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢႃႇၼႃႇ ၸၢၵ်ႈ တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၼႄပျႃး တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး တီႈ ၶဝ် လႄႈ ၶၢမ်ႇပွႆး ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ဢေႃႈ။ 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် လႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ သူ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ တၢင်းၵိၼ်၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် ဝၼ်း ပွႆး၊ဝၼ်း လိူၼ်မႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 17လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သၢႆငၢႆ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် တူဝ် ပဵၼ် ႁၢင်ႈ တႄႉတႄႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 18ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢၼ် ပၢဝ်ႇသေႃႇ ဝႃႈ၊မၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ မၼ်း လႆႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ ဢၼ် ထွတ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လႄႈ သွၼ် ႁႂ်ႈ ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ မီး ၸႂ် ၶျႃးတႅမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သေယဝ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈတၢင်း လႄႈ မီး ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၸဵၼ်းၸႃး ၵူၼ်း ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁိမ် ဢဝ် ဢၵျူဝ်း တီႈ သူ။- 19ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ဢိင် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ႁူဝ် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ႁူဝ် ၼၼ်ႉ တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း လႆႈ ယႂ်ႇမႃး မူႈ မႃး၊မီး ဢဵၼ် မီး ႁႅင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၶေႃႈ ပဵၼ် ၵပ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ၸု တွမ် ၸပ်း ၵၼ် ယူႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ယႂ်ႇမႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ယႂ်ႇမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 20ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ သူ တၢႆ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၽီ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸၵျႃႇဝလႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ယင်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ယူႇ ၽၢႆႇ လေႃးၵီႇ ၼႆႉ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ယင်း ထွမ်ႇဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊- 21"ယႃႇပေ ဢဝ် ယိပ်းၵမ် ဢၼ် ၼႆႉ၊ယႃႇပေ ၸၢမ်း ၸိမ်း ဢၼ် ၼၼ်ႉ၊ယႃႇပေ တိူဝ်ႉ ထုၵ်ႇ ၶဝ်" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 22ထုင်းတြႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈ မဵဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လုလႅဝ် ယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ပဵၼ် ထုင်းတြႃး ဢၼ် ၵူၼ်း သၢင်ႈ ပွင် လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 23ထုင်းတြႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ မီး ပိင်ႇၺႃႇ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ်၊တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ မီး ၸႂ် ၶျႃးတႅမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် တဵၵ်းငႅၼ်း တူဝ်ၵႃႇယႃႉ၊ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\