Ephesians 3

1ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ၊ၵဝ် ပေႃးလု၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်းထွင်ႇ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ပုၼ်ႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊- 2ႁု ဝႃႈ၊သူ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် ပွင်ႁဵတ်း ဢၵျူဝ်း သူ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 3ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ႁု ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၵဝ် လႆႈ တႅမ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 4ပေႃး သူ ၶိုၼ်း ၽတ်းဢၢၼ်ႇ တူၺ်း လိၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ တေ လႆႈ ႁုႁၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁုၸႅင်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ၼႄပျႃး တီႈ ၸိူဝ်ႉ ၵူၼ်း ၶိူဝ်း ၵူၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 6တၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼႆႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢမူၺ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊လႆႈ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ဢၼ်လဵဝ် လႄႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၸၢမ်ႇၸႃး ၵတိ ၸဝ်ႈ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 7ၵဝ် လႆႈ ပဵၼ် သြႃႇ ႁေႃးတြႃး ၶၢဝ်ႇ သိူဝ်းပျေႃႇ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဵတ်းလူ ပၼ် တီႈ ၵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ပွင်ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၵျေးၸူး ဝႆႉ တီႈ ၵဝ် ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႉ လဵၵ်ႉ၊ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း လဵၵ်ႉ ၼႃႇ သေၵေႃႉ ဢၼ် လဵၵ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ဢဝ် ၶၢဝ်ႇ တြႃး လွင်ႈ ၸေးၸိမ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တီႈ တိူၵ်ႉ တီႈသုတ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊- 9ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း လႆႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ၊ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ ၸႃႉ တႄႇပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ၊- 10ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ဢၼ် ထွတ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ တင်း ဢႃႇၼႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ထႃႇၼႃႉ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ၊လႆႈ ႁုႁၼ် ပိင်ႇၺႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆး ၼၼ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 11ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ထႃႇဝရႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ ၼႂ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း မီး ၸႂ် ဢၼ် ႁတ်းႁၢၼ် လႄႈ မၼ်ႈ ၸႂ် သေ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 13ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ သူ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ႁၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပုၼ်ႈ သူ၊ဢၼ် ပွင်ႁဵတ်း သရေႇ သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ယႃႇပေ ၸႂ်လု သေၵမ်း။ 14ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ ၵဝ် ၶုပ်ႉမူပ်ႇ သူးတွင်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ၊- 15ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ၸိုဝ်ႈ ပၼ် သဵင် တီႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး၊မဵဝ်း ၵူၼ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လိၼ်မိူင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 16ၵဝ် သူးတွင်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း ၸႂ် တီႈ သူ လူၺ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ မုၼ်သရေႇ ဢၼ် ၼမ် ၵိုၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊- 17ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တႄႇ ယူႇ မီး ယူႇ ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ သူ တၵ်း ယင်ႇ ႁၢၵ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ သေယဝ်ႉ၊- 18ႁႂ်ႈ သူ မီး တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈ တၢင်းယၢဝ်း၊တၢင်း သုင် တၢင်း လိုၵ်ႉ၊မႅတ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊- 19ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁု မႅတ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၺၢၼ်ႇ ၵူၼ်း ဢမ်ႇ ၶိုတ်း ဢမ်ႇ ထိုင် လႆႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊ဝႃႈၼႆ သူးတွင်း ဢေႃႈ။ 20ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေ ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း မေႃ ၵျၢမ်ႇပွင် လဝ်ႈ ယွၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ပွင်ႁဵတ်း ၼႂ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊- 21ႁႂ်ႈ မီး မုၼ်သရေႇ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵူႈၸူဝ်ႈၵူႈပၢၼ် တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\