Ephesians 5

1ၸွမ်းၼင်ႇ သူ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ႁၵ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶတ်းၸႂ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁႂ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။- 2ၵႂႃႇ မႃး ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တၢင်းလူႇ ဢၢႆႁွမ် ဢၢႆ ႁူၺ်း မဵဝ်း ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵိုင်ႇ ထိူၵ်ႈ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သူ ယႃႇပေ ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၵႃႇမေႇသု ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႃးလႃး။- 4လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ႁင်ႈ ဢၼ် ဝူၺ်ႇ၊ၵႂၢမ်း ဢၼ် မိူၵ်ႈ ဢၼ် လိူင်း၊ၵႂၢမ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ပျၢၵ်ႈ လၢတ်ႈ ၶူဝ် ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယႃႇပေ လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ သူပ်း သူ။ ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း သူ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။- 5သူ ႁု ယူႇ ဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု လႄႈ သင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၵူဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵိူၵ်ႇ လႄႈ သင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ် လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် ဢၼ် ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႄႈ သင်၊ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢမူၺ်ႇ မိူင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမူၺ်ႇ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 6ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ လႆႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း မဝ်မၢင် သေလႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် သူ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ဢပျတ်ႈ တၢမ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လႄႈ ၵႂႃႇ မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ်။- 8မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊သူ ယၢမ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊သူ ပဵၼ် ဢၼ် လႅင်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈ ဢၼ်လႅင်း တႃႉ။- 9လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢၵျူဝ်း ဢၼ်လႅင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ဢေႃႈ။- 10ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် သွၼ် ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 11ယႃႇပေ ၶဝ်ႈပႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊ထၢင်ႇသႃး ၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း တႃႉ။- 12လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ လၵ်ႉ လွမ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ၊တေ ဢဝ် ၵႂၢမ်း လၢတ်ႈ ၸၢပ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း ၵူၺ်း ၵေႃႈ ယင်း ပဵၼ် ဢၼ် လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ ယူႇ ဢေႃႈ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ထၢင်ႇသႃး ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း ၸိုင်၊လွင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း ထၢင်ႇသႃး လီ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ထၢင်ႇသႃး ဝႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ်လႅင်း ဢေႃႈ။- 14ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ႟၊တိုၼ်ႇ မႃး တႃႉ။ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး တႃႉ။ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ပၼ် ဢၼ်လႅင်း တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈငႃႉ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၸိုင်၊တေ လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။- 16ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း လွင်ႈ လီ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ၵူႈၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ႁဵတ်း ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၶႆႈၸႂ် လႄႈ ႁု ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ဝႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁဵတ်း ဢီႈသင် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 18ယႃႇပေ မဝ်း ၼမ်ႉလဝ်ႈ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း လုလႅဝ် ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တႃႉ။- 19ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵၼ် လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်း သႃႇလၢမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ၊ၵႂၢမ်း ၽၢႆႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း ယွင်ႈယေႃး ထေႃးပၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊- 20ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး တီႈ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ၊လွင်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ယူႇ တႃႇသေႇ တႃႉ ႁဝ်း။ 21ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ တေႃႇ ၵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 22ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် မေး ၶဝ်႟။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽူဝ် သူ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တႃႉ။- 23လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူဝ် ပဵၼ် ႁူဝ် ၵႃႈၼိူဝ် မေး မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ႁူဝ် ၵႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် မေး တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽူဝ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တႃႉ။ 25ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၽူဝ် ၶဝ်႟။ သူ ၵေႃႈ ႁၵ်ႉ မေး သူ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁၵ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ၸုၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 26မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉ သေလႄႈ သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ ဢေႃႈ။- 27ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ဢဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး မုၼ်သရေႇ လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၸိ ပိူၼ်ႈ ၼႄး၊တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ငၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ သေလႄႈ သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ။- 28မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ် ပဵၼ် ၽူဝ် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီ ႁၵ်ႉ မေး ၶဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁၵ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ မေး မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 29ၵေႃႉ ဢၼ် ၸင်း ၼိူဝ်ႉ ၸင်း လိူတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ မၼ်း ၸၢင်ႈ လဵင်ႉလူ လုမ်းလႃး ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ မၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လဵင်ႉလူ လုမ်းလႃး ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 30လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ၶဝ်ႈပႃး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢၢင်ႇၵႃႇ တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 31ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်းၸၢႆး တၵ်း လႆႈ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ယူႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မေး မၼ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ။-" 32လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ ဢၼ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ပွင်ႇၸႂ် ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 33ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၽူဝ် ၼၼ်ႉ ႁၵ်ႉ မေး ၶဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁၵ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် မေး ၵေႃႈ၊ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၽူဝ် ၶဝ် တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\