Ephesians 6

1ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ပေႃႈ မႄႈ သူ၊ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လႄႈ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ဢေႃႈ။- 2"ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ပေႃႈ မႄႈ မႂ်း တႃႉ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၶေႃႈ ဢွၼ်တၢင်း ဢၼ် ပႃး ၵႂၢမ်း ၵတိ ၸဝ်ႈ ပၼ် ဝႆႉ ဝႃႈ၊- 3"မႂ်း တၵ်း လႆႈ လီ လႆႈ ပဵၼ် လႄႈ ဢသၢၵ်ႈ တၵ်း ယၢဝ်း ယိုၼ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။" 4ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈ မႄႈ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း သူ လႆႈ ၸႂ်မႆႈ လႄႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပႂ်ႉထိင်း ၶဝ် သင်ႇ သွၼ် ၼႄ တၢင်း ၶဝ် ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၵၼ် တင်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လဵင်ႉလူ ၶဝ် တႃႉ။ 5ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၶဝ်႟။ ၵူဝ်ႁႄ သၼ်ႇ ဝႆ ယူႇ ယင်း ဢမ်ႇ မီး ႁူဝ်ၸႂ် သွင် ငၢမ်ႈ လႄႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ သူ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 6ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ပႂ်ႉ တူၺ်း သူ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊ဢၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၸႂ် ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ယွင်ႈ သူ ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် သူ တေ လႆႈ ပႃး တင်း ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သေ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း သေလႄႈ ၶၢမ်ႇ ၸႂ်ႉသွႆ တီႈ ၸဝ်ႈ သူ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ၸႂ်ႉသွႆ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း။- 8ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း တႅၼ်း ပၼ် ဢၵျူဝ်း တီႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၸဵမ် ၸဝ်ႈ ၸဵမ် ၶႃႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ မၢတ်ႈတွင်း ဝႆႉ တႃႉ။ 9သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶဝ်႟။ ယင်း ဢမ်ႇ လွၵ်ႇ ဢမ်ႇ ငိုတ်ႈ ၶႃႈ သူ လႄႈ ႁဵတ်း ပၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ တီႈၶႃႈ သူ တႃႉ။ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၶႃႈ သူ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵၼ် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ တူၺ်း ၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယႂ်ႇ ၽူႈလႂ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 10ၵႂၢမ်း တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁႂ်ႈ မီး ႁႅင်း ဢၼ် တႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 11ဢဝ် ၶိူင်ႈ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၼုင်ႈ မႆ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သူ တေ ၸုၵ်း ၶၢမ်ႇ ပရိယႄႇ မႃႇၼၢတ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ။- 12လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း လႆႈ ၶေႉၶဵင်ႇ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း ရၢၼ်ႇသူႇ ဢၼ် မီး ၼိူဝ်ႉ မီး လိူတ်ႈ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်း လႆႈ ၶတ်းတႃႉ လႄႈ ႁႄႉ ၶႅင်ႇ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း ဢၼ် ထွတ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လႂ်၊ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း လႂ်၊ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ လေႃးၵီႇ လႂ်၊ၽီ ၽိူဝ်ႉ ႁၢႆႉ ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယိပ်းၵမ် ၶိူင်ႈ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၸုမ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ဝၼ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ၊သူ တၵ်း ၸၢင်ႈ ႁႄႉၶႅၼ် ၽေး ရၢၼ်ႇသူႇ ဢၼ် မႃး တိုၵ်းတေႃး သူ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဝၢႆးသေ တိုၵ်းတေႃး ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊သူ ယင်း တၵ်း တေ ၸုၵ်း ၶၢမ်ႇ ဝႆႉ ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 14ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ဢဝ် သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် မိူၼ် သၢႆဢႅဝ် ၼၼ်ႉ ႁတ်ႉ ယူႇ လႄႈ ဢဝ် ပႃႇရမီႇ တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢၼ် မိူၼ် ၶႅပ်း ႁႄႉ ၼႃႈ ဢူၵ်း ၼၼ်ႉ ၼုင်ႈ မႆ တႃႉ၊- 15ဢဝ် သွၵ်းတိၼ် ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ တၢင်းၼိမ် ၼၼ်ႉ တိုဝ်း တႃႉ၊- 16ၵူႈၶိင်ႇ ၵူႈ ၶႃႇ၊ဢဝ် တင်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် မိူၼ် ၶိူင်ႈ ဢၼ် ႁႄႉ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ၊ဢၼ် ႁႄႉၵင်ႈ လႆႈ လိမ်ႈ ၵၢင်ႇၽႆး၊ဢၼ် မႃႇၼၢတ်ႈ ပိုတ်း ယိုဝ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၵင်ႈ ဝႆႉ တႃႉ၊- 17ဢဝ် တၢင်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢၼ် မိူၼ် မွၵ်ႇႁူဝ်လဵၵ်း ၼၼ်ႉ သုပ်း ဝႆႉ တႃႉ။ ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မိူၼ် လၢပ်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယိပ်းၵမ် ဝႆႉ တႃႉ။- 18ဢိင်ပိုင်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ သူးတွင်း ၵူႈၶိင်ႇ ၵူႈ ၶႃႇ တႃႉ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း သူးတွင်း လဝ်ႈ ယွၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိုင်၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်လု ႁႅင်းဢူၼ်ႈ လႄႈ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် တူင်ႉတိုၼ်ႇ ယူႇ သေယဝ်ႉ၊သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယူႇ သေလႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ။- 19ပုၼ်ႈ ၵဝ် ၵေႃႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ပိုတ်ႇ ပၢၵ်ႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈ ၸႂ် ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၵဝ် တႃႉ။- 20ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ပဵၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ ၼႆႉ၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် ထုၵ်ႇလီ ႁေႃးလၢတ်ႈ ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၵဝ် တႃႉ။ 21တုၶႅၵ်ႉ၊ၵေႃႉ ပဵၼ် ၼွင်ႉ၊ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ ဢၼ် ႁဵတ်း သြႃႇ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊တၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ ၵဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ပဵၼ်ယူႇ မီး ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ပွင်ႁဵတ်း ပွင် သၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 22ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ လႄႈ၊ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်း ၵႂႃႇ တီႈ သူ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁု လွင်ႈ ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း တီႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ ဢေႃႈ။ 23ႁႂ်ႈ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် တၢင်းၼိမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ တင်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉ တင်းလၢႆ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။- 24ႁႂ်ႈ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လူၺ်ႈ တင်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ သုတ်းသဵင်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\