Galatians 2

1ဝၢႆးသေ ႁိုင် သိပ်း သီႇ ပီ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တင်း သြႃႇ ပႃႇၼပႃႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် သြႃႇ တိတု၊သေယဝ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 2ၵဝ် ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပျႃႇတိၵ်ႈ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် လၢတ်ႈၼႄ တီႈ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် ၵဝ် ပွင်ႁဵတ်း မႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ယူႇ ယၢမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ လု ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵူၺ်းၵႃႈ၊သြႃႇ တိတု၊ဢၼ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ တဵၵ်းငႅၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ဢေႃႈ။- 4ၵူၺ်း မီး ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပဵၼ် ပီႈ ပဵၼ် ၼွင်ႉ ၼၼ်ႉ၊လွမ် ၶဝ်ႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း၊သွပ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ လၵ်ႉ လွမ် တူၺ်း တၢင်း လွတ်ႈလႅဝ်း ႁဝ်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸၢမ်ႇၸႃး၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ဢၢင်ႈ တၵ်း ဢဝ် ႁဝ်း ၶိုၼ်း ပဵၼ် ၶႃႈ တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢေႃႈ။- 5ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ မၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၸိုင်၊ၸူဝ်ႈ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၵေႃႈ၊ႁဝ်း တိုၼ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ သုမ်း ၶဝ် သေ ဢိတ်း။ 6ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မိူၼ် ႁၢင်ႈ မီး ၼႃႈ မီး တႃ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် ၼၼ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵႃႈသင်၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ တူၺ်း ၼႃႈ ၵူၼ်း လႄႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ထႅင်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ တီႈ ၵဝ် ၵႃႈသင်၊- 7ယင်း ဢမ်ႇၵႃး၊ၶဝ် လႆႈ ႁုႁၼ် ဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈၵၢၼ် လူင် တီႈ ၵဝ်၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင်၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁႂ်ႈ သြႃႇ ပေႇတရု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢၢပ်ႈပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈၵၢၼ် လူင် ႁႂ်ႈ သြႃႇ ပေႇတရု၊ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၼႂ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢေႃႈ။- 9ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် သု ႁု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သြႃႇ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ဢၼ် ပဵၼ် သဝ် ငဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ ယိုၼ်း မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ ၼုၵ်ႈ သၢၵ်ႈ ၵဝ် တင်း သြႃႇ ပႃႇၼပႃႉ၊ၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တင်းမူတ်း ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ဝႃႈ၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ၊သၢင်ႈ ႁဵတ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း လႄႈ ၶဝ် သမ်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ဢၼ် ၶဝ် ယွၼ်း ဢိင် ယွၼ်း ပိုင်ႈ ႁဝ်း မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ပဵၼ် ၵၢၼ် ဢၼ် ၵဝ် ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် လႄႈ တေ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႇတရု၊ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မီး လွင်ႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ၶတ်းၵၼ် တင်း မၼ်း တေႃႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 12ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် သြႃႇ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ပွႆႇ မႃး ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ သေၵေႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၸိုင်၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၵူဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဝႆႉ ဢယေး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း သုတ်ႉ ႁူၼ် သေ၊ဢမ်ႇ ႁတ်း ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ပီႈၼွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 13ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ၸွမ်း မၼ်း ၵႂႃႇ လႄႈ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ သြႃႇ ပႃႇၼပႃႉ၊သမ်ႉ ပေႃး ၶဝ်ႈပႃး ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် သုတ်ႉ ႁူၼ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် ႁတ်း လၢတ်ႈ တီႈ သြႃႇ ပေႇတရု၊ၽၢႆႇၼႃႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢေႃႈ။ ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ ၵမ် ဢမ်ႇ ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵျူး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ သမ်ႉ ယူႇသဝ်း မိူၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ယူႇ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း တဵၵ်းငႅၼ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ထုင်းတြႃး ၵျူး၊ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၵဝ် လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸႃႇတိ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႄႈ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ၊ႁဝ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ မၼ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 17ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သင် ဝႃႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ၼမ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပၼ် ႁဵင်း ႁႂ်ႈ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။- 18ပေႃး ၵဝ် ၶိုၼ်း တႄႇႁဵတ်း ဢၼ် ၵဝ် ၵိူၼ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႄပျႃး ဝႃႈ၊တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။- 19လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ တၢႆ သေ ၵႃႈတီႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ယဝ်ႉ လႄႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ လႄႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 20ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တွၵ်ႇ တၢႆ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵႃႈတီႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ယဝ်ႉ လႄႈ၊ဢမ်ႇ မီး ဢသၢၵ်ႈ ယဝ်ႉ။ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵူၺ်း ဢၼ် မီး ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵဝ်၊ဢၼ် ၵဝ် မီး ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼႆႉ ၵေႃႈ လိပ်း လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၵဝ် လႄႈ ၶၢမ်ႇ ၸုၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၵဝ် တိုၼ်း ဢမ်ႇ ပႄႇ ဢမ်ႇ ပႅတ်ႈ သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သင် ဝႃႈ ႁဝ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\