Galatians 3

1ဢူဝ်း၊ၵူၼ်းမိူင်း ၵလႃႇတိ၊ဢၼ် ငိူဝ်ႈငႃႉ ၶဝ်႟။ ၽူႈလႂ် ဢဝ် ဢတၢတ်ႈ ၽီ မေႃႇ လႄႈ ၸူဝ်း ဢဝ် သူ ႁႂ်ႈလႆႈ ပႄႇပႅတ်ႈ သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႃႈတီႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ဢၼ် ၼႄပျႃး ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ သူ ၼၼ်ႉ။- 2ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ထၢမ် သူ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ သေၵမ်း။ သူ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ်၊လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 3သူ ငိူဝ်ႈ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ႁိုဝ်း။ သူ တႄႇၸႃႉ ဢဝ် ႁႅင်း တီႈ ဝိၺိၺ်ႇ သေယဝ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ သမ်ႉ ဢၢင်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ သုတ်းသဵင်ႈ လူၺ်ႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ႁိုဝ်း။- 4တၢင်း ဢၼ် သူ လႆႈ ထူပ်း လႆႈ ၺႃး ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။ ပေႃး ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် တႄႉတႄႉ ၸိုင်။- 5တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တီႈ သူ လႄႈ ၼႄပျႃး ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၼမ်ၼႃႇ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ ပၼ် ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ သေယဝ်ႉ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ပၼ် ႁိုဝ်း။ 6မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်၊ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊ "မၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။-" 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸင်ႇ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဝႃႈၼႆ ႁု တႃႉ။- 8ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁေႃး ထႃႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၸင်ႇ လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇ သိူဝ်းပျေႃႇ တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ထႃႈ ဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ မႂ်း လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ်တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ဢေႃႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 9ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ တီႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်၊တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵေႃႈ၊လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 10ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢိင်ပိုင်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ်ႇ ဝႃႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵမ် ဢမ်ႇ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ယူႇ သေႇ သေႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵိၼ်ႇ ဝႃႈ ပၼ်တၢမ်ႇ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႆႈ ၼၼ်ႉ၊ထၢင်ႇသႃး ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢသၢၵ်ႈ တၵ်း လိပ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 12ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢမ်ႇ လႆႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ၊ဢသၢၵ်ႈ တၵ်း လိပ်း ၸွမ်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။" 13မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွႆႈ ၽႅၼ် ၼိူဝ် သဝ်မႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ်ႇ ဝႃႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ် ဝႃႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း လႄႈ လႆႈ ထႆႇ ဢဝ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ်ႇ ဝႃႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၶၢမ်ႇ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း လႄႈ ႁဝ်း ၵေႃႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ယူႇ ၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႈ ၼႄ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ လႆႈ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ႁဵတ်း လိၵ်ႈ လူင်း လၢႆးမိုဝ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ယႃႉ သဵတ်ႈၸႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ဢမ်ႇ လႆႈ သႂ်ႇ ထႅင်ႈ ၵႂၢမ်း ၵႃႈသင် ဢေႃႈ။- 16ၵတိ တင်းလၢႆ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်း တင်းလၢႆ" ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ၵူၼ်း ၼမ် ၵူၼ်း လၢႆ ၼၼ်ႉ။ မၼ်း ဝႃႈ၊ "ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်း" ဢၼ် ၶႂ်ႈဝႃႈ၊လွင်ႈ ၵေႃႉလဵဝ် ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၵဝ် ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႄႈ ပႂ်ႉ ၵတိ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် ပေႃႇမႃး ပႃႈ လိုၼ်း သီႇ ပၢၵ်ႇ ပၢႆ သၢမ် သိပ်း ပီ မိူင်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ယႃႉ ၵႂၢမ်း ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ လႆႈ။ ဢမ်ႇ ပႄႇ ဢမ်ႇ ပႅတ်ႈ ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢေႃႈ။- 18လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ဢမူၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ သႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵတိ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဢမူၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼႆႉ၊ထၢပ်ႈ သႂ်ႇ ထႅင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု လွင်ႈ တၢင်းၽိတ်း တၢင်း ပိူင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် ဢၼ် တၵ်း တႄႇ ယူႇ တေႃႇထိုင် ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵတိ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ဢဝ် တြႃး ၼၼ်ႉ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ဝူင်ႈၵၢင် ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၽၢႆႇ လဵဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ လူဝ် ၵူၼ်း ဝူင်ႈၵၢင် ယဝ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၽၢႆႇ လဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ၶတ်းၵၼ် တင်း ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း။ မၼ်း ဢမ်ႇ ၶတ်းၵၼ် လႃးလႃး။ ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၸိုင်၊ၵူၼ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 22ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တူၵ်း ၸူမ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵတိ ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် မီး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 23ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် တြႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၼၼ်ႉ၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ပႂ်ႉထိင်း ႁဝ်း ယူႇ လႄႈ ၶင် ႁဝ်း ဝႆႉ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တြႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ပဵၼ် မိူၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ႁဝ်း လႄႈ ဢွၼ် သူင်ႇ တီႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တြႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၽွင်းယၢမ်း တြႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ လွတ်ႈ သေ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 26ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊သူ လႆႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 27လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉ ဢဝ် သၽေႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 28ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၽႄ ဢမ်ႇ မႅင်ႇ ဝႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ပဵၼ် ၶႃႈ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း၊ပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး၊ပဵၼ် ၽူႈယိင်း၊သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပဵၼ် ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ။- 29ပေႃး သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊သူ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ယဝ်ႉ လႄႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢမူၺ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\