Galatians 6

1ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၽိတ်း ႁဵတ်း ပိူင်ႈ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၽၢႆႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် ၼိမ်သိမ်ႇ ၶျႃးတႅမ်ႇ သေလႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶိုၼ်း တင်ႈ မၼ်ႈ ယူႇ တႃႉ။ တီႈ တူဝ် သူ ၵေႃႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ဝႆႉ သတိ တႃႉ။- 2ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၸွႆႈ ႁၢပ်ႇ တႃႇဝုၼ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၼ် ၵၼ် တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် သူ လႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း လႄႈ ယင်း မၢတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၶိုၵ်ႉ ၵူၼ်း ၶမ်ႇ ၸိုင်၊မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 4ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၸႅတ်ႈ သေး တူၺ်း ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မၼ်း ၸၢင်ႈ လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လူၺ်ႈ တၢင်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈ တႅၵ်ႈတိူင်း ၵၼ် တင်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 5လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း လႆႈ ႁၢပ်ႇ ၶူဝ်း ၽႂ် ၶူဝ်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 6ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သွၼ် လွင်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် လွင်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် တီႈ သြႃႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 7ယႃႇပေ ပႅတ်ႉလႅၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ။ ၵူၼ်း ၸိုင် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ဝၢၼ်ႇ ၽၼ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 8ၵေႃႉ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် ဢၼ် တူႇ ဢၼ် ၼဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ၊ၵႃႈတီႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၸႂ် ယင်း ဢမ်ႇ လု ႁႅင်း ယင်း ဢမ်ႇ ဢူၼ်ႈ လႄႈ ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း တႃႉ ႁဝ်း။ ပေႃး ႁဝ်း ၸႂ် ဢမ်ႇ လု လႄႈ ၵႆႉ ႁဵတ်း ယူႇ ၸိုင်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ မၼ်း ထိုင် မႃး ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း တၼ်း လႄႈ မီး ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တႃႉ ႁဝ်း။ လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ 11ဢွၼ်ၵၼ် တူၺ်း တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢဝ် တင်း မိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ တႅမ်ႈ ထိုင် တီႈ သူ ၼၼ်ႉ၊တူဝ် ယႂ်ႇ ၵႃႈႁိုဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 12ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ လႆႈ ၼႃႈ လႆႈ တႃ ၵႃႈမီး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ တဵၵ်း ၶေႃး သူ၊ႁႂ်ႈ သူ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တေ လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၶဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တေ လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လူၺ်ႈ တူဝ် ႁၢင်ႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သူ ဢေႃႈ။- 14ပုၼ်ႈ ၵဝ် တႄႉ၊လိူဝ် သေ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼႂ်း မုၼ်သရေႇ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ၊လေႃး ၵႃႉ ၼႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တွၵ်ႇ တၢႆ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တွၵ်ႇ တၢႆ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင်၊တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႈ ပၢႆ ၼင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈ ဢယေး ယႂ်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ႁဵတ်း ပဵၼ် သတ်ႉတဝႃႇ ဢၼ် မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ပဵၼ် လွင်ႈ ဢယေး ယႂ်ႇ ဢေႃႈ။- 16ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၼႄးဢုပတေႇ ၼႆႉ၊ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဵတ်းလူ ၼၼ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 17ဢဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ ၼႃႈ၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် ပၼ် တၢင်း ယႃႉယုၵ်ႉ တီႈ ၵဝ် သေၵမ်း။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁွႆး တၢမ်ႇ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် တူဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 18ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁႂ်ႈ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\