Hebrews 1

1ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း သူပ်း ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ သေလႄႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၶဝ်၊ပဵၼ် ပွၵ်ႈ ပဵၼ် ၵမ်း ၼမ်ၼႃႇ လူၺ်ႈ လွၵ်း လၢႆး၊လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆ ပိူင် ယဝ်ႉ လႄႈ၊- 2ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ လိုၼ်းလင် သုတ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဢဝ် တင်း လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် လေႃးၵထၢတ်ႈ တင်းလၢႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 3လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် သၢႆလႅင်း ႁိူဝ်ႈမၢပ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ပဵၼ် ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၸႃႇတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ လူၺ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵမ်ႉထွၵ်ႈ ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပႄႇ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃ ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် သုင် မျၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 4လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လိူၵ်ႈ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ၊မႅၼ်ႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး လႂ် သေပွၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ် ႁႂ်ႈ မႂ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း ပဵၼ် ပေႃႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵေႃႈ တၵ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈတူၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ ၶုပ်ႉဝႆႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ဢၼ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လူမ်း လႄႈ၊ ၽူႈ ၸႂ်ႉသွႆ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊သမ်ႉ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵဝ်ၽႆး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8တီႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ပလၢင်ႇ ၼိၵ်ႈၸႃႉ ထႃႇဝရႃႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ဢႃႇၼႃႇ ၸၢၵ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼႃႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ 9ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ႁၵ်ႉ တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ ၸင်း တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် တင်း ၼမ်ႉမၼ်း တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ သေလႄႈ ပၼ် ၽိၵ်ႈသိၵ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵေႃႉသႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး။ 10သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၽၢၼ်ႇသၢင်း လိၼ်မိူင်း လႄႈ၊ ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ 11လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တၵ်း လုလႅဝ် ၵႂႃႇ သေၵေႃႈ၊ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း တေ ၵိုတ်း ဝႆႉ မီး ယူႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ မွင် ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶူဝ်းလဵင်း ဢေႃႈ။ 12ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း တူပ်ႉ ၵဵၼ် ၶဝ် ဝႆႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ လႄႈ၊ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပုတ်ႈ လၢႆႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ယူႇ သေႇ သေႇ သေလႄႈ၊ ၸူဝ်ႈ ၸၢတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ မီး တီႈသုတ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ မီး ဢမိင်ႉ၊တီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး လႂ် သေပွၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃ ၵဝ် ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ၊ ၵဝ် ဢဝ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၵဝ် တင်းလၢႆ၊တမ်း ဝၢင်း ပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် တီႈ တၢင်ႇ တိၼ် မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 14တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၼၢမ်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ၸႂ်ႉ တၢင်း သွႆ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ် တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\