Hebrews 10

1ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵျူး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပုင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၸေးၸေးၸုမ်ႇၸုမ်ႇ လႄႈ ၵူၺ်း ပဵၼ် ငဝ်း ဢၼ် ထွတ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဢဝ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ မဵဝ်းလဵဝ် ၵၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ယူႇ သေႇ သေႇ ၵူႈ ပီ ၵူႈ ပီ ၼၼ်ႉ လႄႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သုတ်ႉ ၸူး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ။- 2ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼင် လႆႈ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸၢင်ႈၶႄး တၵ်း လႆႈ ၵိုတ်းသဝ်း သေ တၢင်း ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ပေႃး ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မူတ်းသႂ် ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ တၵ်း ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵူၺ်းၵႃႈ၊လွင်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူႈ ပီ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 4လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လိူတ်ႈ ဝူဝ်း၊လိူတ်ႈ ပႄႉ လႂ် ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပႄႇပႅတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ။ 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸမ် တၵ်း မႃး ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ တၢင်း ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ တူဝ်သတ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း မႄးႁႅၼ်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဝႆႉ ဢၼ် ၼိုင်ႈ၊ပုၼ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ 6ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ၽဝ်ၽႆး၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ၽေႇ ဢပျတ်ႈ တင်းလၢႆ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တူၺ်း ၶႃႈ လူး။ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း၊ ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊ ၵဝ်ၶႃႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ၊ ၵႃႈၼႂ်း ၵဵၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လၢတ်ႈ ဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ၽဝ်ၽႆး၊ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် တုတ်ႇၽႆး ၵႃႈၼိူဝ် ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ပုၼ်ႈ တၵ်း ၽေႇ ဢပျတ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ တင်းလၢႆ၊လႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ။- 9မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း ၶႃႈ လူး။ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထူ မွတ်ႇ ပႅတ်ႈ လၢႆး ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ႇ တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊တႄႇႁဵတ်း ပၼ် လၢႆး ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ဢၼ် မႂ်ႇ ဢေႃႈ။- 10မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ သေ ဢပျတ်ႈ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢၵ်ႈလူႇ ပွၵ်ႈလဵဝ် ပုၼ်ႈ တင်း သဵင် တင်း လူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈၵျူး၊ၶဝ် ၵူႈ ၵေႃႉ၊ဢဝ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ မဵဝ်းလဵဝ် ၵၼ် ၵမ်း ၵမ်း ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ၵူႈဝၼ်း ယူႇ သေၵေႃႈ၊ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၽေႇ ဢပျတ်ႈ လႆႈ သေပွၵ်ႈ။- 12ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸမ်ႉ၊သၢၵ်ႈလူႇ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ်လဵဝ် ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႄႈ၊ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ ပၼ် ဢၵျူဝ်း ယူႇ သေႇ သေႇ သေယဝ်ႉ၊ၼင်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇၶႂႃ မိုဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ရၢၼ်ႇသူႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဝၢင်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တီႈ တၢင်ႇ တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 14လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ပွၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း တၢင်း ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ 15ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ႁဝ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ။ 16"ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ်၊ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵဝ် သႂၢင်းသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸႂ် ၶဝ် လႄႈ၊ တၵ်း တႅမ်ႈ သႂ်ႇ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼိူဝ် မၢၵ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 17မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ဢမ်ႇ တွင်း ဢပျတ်ႈ လႄႈ တၢင်းၽိတ်း ၶဝ် ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပေႃး မီး တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၵမ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ပုၼ်ႈ တၵ်း ၽေႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 19ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ဢိင်ပိုင်ႈ လိူတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ႁဝ်း မီး ဢၶႂၢင်ႉ ပျေႉပျေႉၸုမ်ႇၸုမ်ႇ၊တႃႇ တေ ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ထႃႇၼႃႉ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊- 20ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် မႂ်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇ ပၼ် ဢၼ် ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ လႄႈ ၶဝ်ႈ ပူၼ်ႉ ၽႃႈၵင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ႁဝ်း မီး ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁိူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 22ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ပႃး တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၸိုၼ်ႈ ၸၢင်ႇ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် လႄႈ လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၸႂ် ဢၼ် ႁု ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊တင်း တူဝ် ဢၼ် ဢဝ် ၼမ်ႉ သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ ၶၢဝ် သႂ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တႃႉ ႁဝ်း။- 23ယင်း ဢမ်ႇ သုတ်ႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႆႉၵတိ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ဢေႃႈ။- 24ဢွၼ်ၵၼ် ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တိုၵ်းယူင်း ၵၼ်၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၸၢင်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် လႄႈ ၸၢင်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။- 25ဢၼ် ၸုတုမ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ လုတ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုတ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း။ သူ ၵေႃႈ ႁုႁၼ် ယူႇ၊မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈ ၸမ် မႃး ယူႇ တိၵ်းတိၵ်း လႄႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း။ 26လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ႁဝ်း လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ထႅင်ႈ ၸိုင်၊ၵမ်းလိုၼ်း ယင်း တေ ဢမ်ႇ မီး ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၽေႇ ဢပျတ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ၊- 27တေ မီး တၢင်း ဢၼ် လီ ၵူဝ် လီ ႁႄ ၼႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပႂ်ႉထႃႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၽႆး တေႃးသႃႉ ၸဝ်ႈ ဢၼ် တေ မႆႈ ပႅတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သၢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ၊ပေႃး မီး ၵူၼ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ သွင် သၢမ် ၵေႃႉ ၸိုင်၊မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဵတ်းလူ လႄႈ တေ လႆႈ တၢႆ ဢေႃႈ။- 29ပေႃး ပဵၼ် ၼၼ်၊ၵေႃႉ ဢၼ် လူလၢႆ တီႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ သင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် သႄႉသွမ်း လိူတ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ သင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပၼ် သု ၵျေးၸူး ၼၼ်ႉ လႄႈ သင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶႆႈၸႂ် တူၺ်း တႃႉ။- 30လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် ၶိုၼ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵၢၼ် ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း တႅၼ်း ပၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊သမ်ႉ မီး ဢမိင်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31တၢင်း ဢၼ် ဢမု တူၵ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢမု ဢၼ် လီ ၵူဝ် လီ ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 32ၶိုၼ်း ၶႆႈၸႂ် ဝူၼ်ႉ တူၺ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် မႃး တီႈ သူ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဝၢႆးသေ ဢၼ်လႅင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈ ၼိူဝ် သူ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ၊သူ ဢမ်ႇ လႆႈ သုမ်း ၸွမ်း ၼႂ်း တၢင်း ယၢပ်ႇ တၢင်း ၽိုတ်ႇ သူ ၼၼ်ႉ။- 33မၢင်ၽဝ်ႇ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း၊ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၽၢႆႇၼႃႈ ပိူၼ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊မၢင်ၽဝ်ႇ သူ လႆႈ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် သေ ၶဝ်ႈပႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 34သူ လႆႈ ၸဵပ်းၸႂ် ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တူၵ်းထွင်ႇ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁိမ် ဢဝ် ၸူၼ် ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း သူ ၵႃႈမီး တင်းမူတ်း သေၵေႃႈ၊သူ ယင်း မီး ၸႂ် သိူဝ်းပျေႃႇ လႄႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ ယင်း မီး ထႅင်ႈ ၽၼ်ႇတႃႇ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ လႄႈ သႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ သေႇ သေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 35ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ႁတ်းႁၢၼ် သူ၊ဢၼ် ပၼ် သူး ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ။- 36လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ဢၵျူဝ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵတိ ၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢေႃႈ။- 37လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၶိင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁိုင် ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း၊ ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ၊ ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ထိူင်း ႁဵတ်း ၼၢၼ်း လႄႈ တၵ်း ၸဵဝ်း ႁွတ်ႈမႃး ဢေႃႈ။ 38ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵဝ် တင်းလၢႆ၊ တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း သုတ်ႉ ၶိုၼ်း တၢင်းလင် ၸိုင်၊ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ဢမ်ႇ ၵျိူၵ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 39ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သုတ်ႉ ၶိုၼ်း တၢင်းလင် လႄႈ လႆႈ ႁွတ်ႈ တၢင်း လု တၢင်း လႅဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ႁွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\