Hebrews 11

1တြႃး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ဝႆႉၸႂ် တမ်းၸႂ် ၼႂ်း လွင်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး တၢင်း ဢၼ် မၼ်ႈ ၸႂ် ဝႃႈ၊မဵဝ်း ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ႁၼ် ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 2ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပႃႇရမီႇ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယိုၼ်ႈ မၢတ်ႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢေႃႈ။ 3ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸၵျႃႇဝလႃႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ဢမိင်ႉ သေလႄႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဝႆႉ၊ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ မဵဝ်း ဢၼ် တႃ တူၺ်း ႁၼ် လႆႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ပဵၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 4ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဢႃႇပေႇလႃႉ၊သၢၵ်ႈလူႇ ၶိူင်ႈ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ သေ ၶိူင်ႈ ဢၼ် ၵႃႇဢိၼႃႉ၊သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တၢင်းလူႇ တၢင်းတၢၼ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဢႃႇပေႇလႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊တၢႆ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ယင်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ 5ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဢေးၼွၵ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်းၺႃး တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူၵ်ႉ သိမ်းဢဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ လႄႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ပေႃႇ ဢမ်ႇ မီး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ပေႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၸိုင်၊ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သုတ်ႉၸမ် တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ဢၵျူဝ်း၊တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶတ်းၸႂ် လႄႈ သွၵ်ႈႁႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၼူဝ်းဢႃႇ၊လႆႈ ငိၼ်း တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် သတိ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵမ်းလိုၼ်း၊ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ထွမ်ႇဢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ တႄႇႁဵတ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ် တူဝ် မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်း လႆႈ လွတ်ႈ ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ လႄႈ ၼူဝ်းဢႃႇ၊ၸမ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 8ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ထွမ်ႇဢဝ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ ဝႃႈ၊တၵ်း ပၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ယင်း ဢမ်ႇ ႁု ဝႃႈ၊တေ ၵႂႃႇ တၢင်း လႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢွၵ်ႇ မိူင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 9ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ မၼ်း လႆႈ ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ယူႇ ၼႂ်း မိူင်း ပိူၼ်ႈ၊ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ ပုၼ်ႈတႃႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သုမ်ႉ မူဝ်းၵႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၵၼ် တင်း လုၵ်ႈလၢၼ် မၼ်း ဢၼ် ပဵၼ်၊ဢိၸၢၵ်ႈ၊တင်း ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵတိ ၸဝ်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉထႃႈ ဝဵင်း ဢၼ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ၊ဝဵင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ မေး မၼ်း ၸႃႇရႃႇ၊ၵေႃႈ၊လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ လႆႈ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ဢရွႆႇ မၼ်း ၵႄႇ ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်း ယုမ်ႇ ဝႃႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႆႉၵတိ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် မိူၼ် ၵူၼ်းတၢႆ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သေလႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မဵဝ်း ၵူၼ်း လႆႈ ယႂ်ႇ ၽႄႈ ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ၼႃႇ လူင်လၢင်၊ၼမ် တၢၼ်ႇ လၢဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ လႄႈ ၼမ် တၢၼ်ႇ မဵတ်ႉသၢႆး ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ဢၢၼ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဝႃႈ မႃး ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ၵျေးၸူး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ယူႇ တီႈ ဢၼ် ၵႆ သေလႄႈ မုင်ႈ ႁၼ် ယူႇ၊ႁပ်ႉ ႁွင်း ၸူမ်း တွၼ်ႈ ယူႇ၊ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် လွင်ႈ ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇ သိုင်ႇ တၢင်ႇ မိူင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ဢႃႇၵၼ်ႇတု ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ယူႇ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ထၢင်ႇသႃး လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် သွၵ်ႈႁႃ မိူင်း ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ ဢေႃႈ။- 15သင် ဝႃႈ၊ၶဝ် ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ မိူင်း ဢၼ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸၢင်ႈၶႄး တၵ်း မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း မိူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 16တီႈ တႄႉ မၼ်း၊ၶဝ် ယင်း မုင်ႈမွင်း မိူင်း ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ဢူၵ်း ဢၢႆ ပုၼ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပဵၼ် ၽြႃး ၶဝ် ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ ၶဝ် တၵ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊သၢၵ်ႈလူႇ လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ဢိၸၢၵ်ႈ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵၼ် တူဝ် တၢင်းလူႇ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၸႂ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း လႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆး လဵဝ် မၼ်း သၢၵ်ႈလူႇ ၼၼ်ႉ ၽွမ်ႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ တီႈ မၼ်း ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ဢိၸၢၵ်ႈ၊လႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း တၵ်း တႄႇ ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ၊ႁႂ်ႈ ဢိၸၢၵ်ႈ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လႆႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ လႆႈ ဝႃႈ၊မၼ်း လႆႈ လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ၶိုၼ်း မႃး သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။ 20ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဢိၸၢၵ်ႈ၊ဝႆႉၵတိ ပုၼ်ႈ တၵ်း ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ ပုၼ်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊တင်း ဢေးသေႃး၊ဢေႃႈ။ 21ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ၵေႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸမ် ဝၼ်း တၢႆ မႃး ၼၼ်ႉ ပၼ်တၢင်းလီ တီႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊သွင် ၵေႃႉ သေယဝ်ႉ၊ဢိင် ပၢႆ ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ မၼ်း သေလႄႈ ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 22ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵေႃႈ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တၢႆ ၼၼ်ႉ မၼ်း လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ၊တၵ်း ဢွၵ်ႇ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တီႈ တူဝ်တၢႆ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 23ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ပေႃႈ မႄႈ မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မၼ်း မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ဢဝ် သိူင်ႇ ဝႆႉ သၢမ် လိူၼ် တဵမ်တဵမ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈလီ လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇ ႁႄ တႃႇ တေ ထဵင် ပႅတ်ႈ ဢမိင်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢေႃႈ။ 24ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇမႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် ႁွင်ႉ မၼ်း ဝႃႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး၊ဢၼ် လုၵ်ႈယိင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽႃႇရေႃး၊လဵင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25မၼ်း မီး ၸႂ် ၶႂ်ႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၼႃႇ သေ တၢင်း ဢၼ် မူၼ်ႈပျေႃႇ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸေးၸိမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26မၼ်း ႁု မၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ၽၢၼ် ဢၼ် သႄႉသွမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸေးၸိမ်ႇ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၸေးၸိမ်ႇ ၽၼ်ႇတႃႇ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း မုင်ႈမွင်း တေ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၵျေးၸူး ၼႂ်း ဝၼ်း လိုၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 27ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇ ႁႄ တေႃးသႃႉ တၢင်း ၸႂ်မႆႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႄႈ ဢွၵ်ႇ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း မီး ၸႂ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ႁၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တင်း တႃ တူၺ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ မၼ်း တႄႇတင်ႈ ပွႆး ပသၶႃႇ၊သေလႄႈ၊သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ ဢဝ် လိူတ်ႈ ၽႅတ်း သႂ်ႇ တီႈ ၽၵ်းတူ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈ တမၢၼ်ႇ ဢၼ် မႃး ယႃႉ လု ဢဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ ဢဝ်တၢႆ လုၵ်ႈတူၼ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 29ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ပႆ ၽႃႇ လတ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ လႅင်၊ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပႆ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် ႁႅင်ႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၶဝ် ၶတ်းၸႂ် လႄႈ ဢၢင်ႈ တၵ်း လမ်း ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၼမ်ႉ လုပ်ႇ ၶဝ် တၢႆ ပႅတ်ႈ မူတ်း ဢေႃႈ။ 30ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ လမ်း ဝဵင်း ယေႇရိၶူဝ်း၊လႆႈ ၵၢၼ်ႉ တူၵ်း လူမ်ႉ ၵႂႃႇ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ်၊ပႆ လဵပ်ႈႁွပ်ႈ ၸဵတ်း ဝၼ်း တဵမ်တဵမ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 31ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ရႃႇၶပ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ လု လႆႈ လႅဝ် ၸွမ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ႁဵတ်းၵေႃႉသႄႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း သွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 32လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊တေ ႁႂ်ႈ ၵဝ် လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ ႁိုဝ်း။ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၸႃႉၸဵမ် ၵိတိဢုၼ်ႇ၊ပႃႇရၵ်ႉ၊သၢမ်ႇသုၼ်ႇ၊ယေႇၽတႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊သမူၺ်ႇလႃႉ၊တင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လၢတ်ႈ ဢမ်ႇ သဵင်ႈ လႆႈ ယဝ်ႉ။- 33ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ တိုၵ်းတေႃး ပႄႉၼႅင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း တင်းမူတ်း၊လႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ၊လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ ၸဝ်ႈ၊လႆႈ ဢိုတ်း သူပ်း သၢင်ႇသီႈ၊- 34လႆႈ မွတ်ႇ ပႅတ်ႈ ႁႅင်း ၽႆး၊လႆႈ လွတ်ႈၽေး လၢပ်ႇ ၽေး လႅဝ်း၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ႁႅင်း ယႂ်ႇမႃး၊လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ႁႅင်း ၶႅင် ၼႂ်း ၼႃႈ သိုၵ်း၊လႆႈ ပႄႉၼႅင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢေႃႈ။- 35ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ မႄႈယိင်း ၶဝ် ၵေႃႈ၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း လႆႈ လုၵ်ႈလၢင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၶႂ်ႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း လႄႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ လီ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 36ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း လူလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽုၵ်ႇ မတ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၶင် ၼႂ်း ၶွၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 37ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် လဵၵ်း လိူဝ်ႈ ထိူဝ် ၶၢတ်ႇ ပဵၼ် ပွတ်း ပဵၼ် တွၼ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်း လႄႈ ယႃႉယုၵ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် လၢပ်ႇ ၽၼ်း တၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ယၢၵ်ႈ ၶၢမ်ႇ ၽၢၼ် ၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ယူႇ လႄႈ လႆႈ ၼုင်ႈ မႆ ၼင် သူဝ်း ၼင် ပႄႉ သေ ၵႂႃႇ မႃး ယူႇ ဢေႃႈ။- 38လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ လႄႇ ၵႂႃႇလႄႇ မႃး ၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ၊ၼႂ်း ၵႄႈ ႁူၺ်ႈ တႄးလွႆ လႄႈ လႆႈ သွၼ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း ထမ်ႈ ၼႂ်း ႁူး လိၼ် လႂ် ဢေႃႈ။ 39ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၵျေးၸူး ၵတိ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။- 40ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ တႅပ်းတတ်းၸႂ် သေယဝ်ႉ၊မီး တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢဵၼ်းဢၢၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သိူၵ်ႈသမ်ႇ လႄႈ ၵႂႃႇ မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸင်ႇ၊တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸေးၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\