Hebrews 12

1ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼမ်ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၼ်ႇ ၼႆႉ ဝႅင်း ႁွပ်ႈ ႁဝ်း ဝႆႉ လႄႈ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶျႃးဝၢင်း မဵဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ႁႅင်းဢူၼ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၵွပ်ႈၸပ်း ႁဝ်း မၼ်ႈၵိုမ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် လႅၼ်ႈ ၶေႉ ၵၼ်၊ဢၼ် မၢႆ ဝႆႉ ပႃႈၼႃႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။- 2ဢွၼ်ၵၼ် ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ဝႆႉ၊ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တီႈသုတ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ သုတ်ႉ ဢမ်ႇ ႁူၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း မီး တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်း ၸူမ်း မူၼ်ႈပျေႃႇ လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် လႆႈ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ပလၢင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 3လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁူဝ်ၸႂ် သူ ႁႅင်း ဢမ်ႇ ဢူၼ်ႈ ၸႂ် ဢမ်ႇ လု ၸိုင်၊ဝူၼ်ႉၸႂ် တူၺ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း မီး ဢပျတ်ႈ တင်းလၢႆ ယႃႉယုၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 4သူ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 5ၸွင်ႇ သူ လူင်လိုမ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် တိုၵ်းယူင်း ပၼ်ႁႅင်း သူ၊ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ သူ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်႟။ ယႃႇပေ မၢတ်ႈ မဝ်မၢင် ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ၊ ယႃႇပေ ၸႂ်လု၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ။ 6လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပၼ်တၢမ်ႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် မိူၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 7ဢွၼ်ၵၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ သူ၊ၸွမ်းၼင်ႇ သူ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ပေႃႈ ဢမ်ႇ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ၼၼ်ႉ၊မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁိုဝ်း။- 8ပေႃး သူ ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၵ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်း ၸွမ်း တၢင်း ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 9လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း မီး ပေႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸႃႇတိ ၵူၼ်း ဢၼ် သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ႁဝ်း လႄႈ ႁဝ်း ၵေႃႈ ရူဝ်ႇ သေႇ ၵူဝ်ယမ် ပေႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ထုၵ်ႇလီ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပေႃႈ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ဢုပ်ႉ ထိင်း လႄႈ မီး ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 10ပေႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸႃႇတိ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ႁဝ်း၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် လီ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸူဝ်ႈ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ဢၵျူဝ်း ႁဝ်း သေလႄႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶဝ်ႈ ထိုင် ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 11ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သုင်းမႃႉ ၼၼ်ႉ၊မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ ယၢမ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လီ ၸႂ်လဵၵ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇ ပျေႃႇၸႂ် လႆႈ ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ၊လႆႈ မီး တၢင်း ဢၼ် မူၼ်ႈပျေႃႇ လႄႈ ၶျၢမ်းသႃႇ သေယဝ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢဝ် မိုဝ်း သူ ဢၼ် ႁိူဝ်ႉ ၼူၼ်း ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၶဝ်ႇ သူ ဢၼ် သၼ်ႇ ဝႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ မီး ႁႅင်း တႃႉ။- 13ႁႂ်ႈ ယၢင်ႈ တိၼ် သူ ပႆ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈလီ လႄႈ တိၼ် ဢၼ် ၶေႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ပိူင်ႈ ၵႂႃႇ လုတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉ ယႃ ႁႂ်ႈ ႁၢႆ တႃႉ။ 14ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇမေႃ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ပႃႇရမီႇ တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ်သၽေႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ထူပ်း ႁၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လႆႈ ဢေႃႈ။- 15ၼႂ်း သူ ၼႆႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လုတ်ႈ ႁၢမ်း ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ဝႆႉ သတိ တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ "တူၼ်ႈ ႁၢၵ်ႈ ၶူမ်" ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ႁုၼ်ႈ မႃး လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႆႈ လု သုမ်း ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵွင်ႉ ႁႅၼ်ႇ မၼ်း ပၼ် တၢင်း တုၵ်ႉၶႃႉ ယၢပ်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ။- 16ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊ဢမ်ႇၼၼ်၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ၽြႃး ၸႂ် တြႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢေးသေႃး၊ဢၼ် ၶၢႆ ၵိၼ် ဢရႃႇ လုၵ်ႈတူၼ်ႈ မၼ်း ပုၼ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် တႃႇ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ။- 17ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ႁု ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵမ်းလိုၼ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၶိုၼ်း ၶႂ်ႈလႆႈ တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထဵင် ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်း ပႃး တင်း ၼမ်ႉတႃ တူၵ်း လႄႈ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ တၢင်းလီ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း သေၵေႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် လႆႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း ၶိုၼ်း မႄး လႆႈ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ပူၼ်ႉမႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18သူ ဢမ်ႇ လႆႈ မႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊မႃး ၵႃႈတီႈ လွႆ သိၼႃႉ၊ဢၼ် ဢဝ် မိုဝ်း တိူဝ်ႉ ထုၵ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ။ လွႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွႆ ဢၼ် ပဵဝ်ၽႆး လုၵ်ႉ ယူႇ၊လပ်းသိင်ႇ မိုတ်ႈ ယူႇ၊ဢၼ် သဵင် လူမ်း ၽိဝ် ႁုင် လင် မေႃး ယူႇ၊- 19ဢၼ် သဵင် ၼႄးၶရႃႇ မေႃး ႁုၼ်ႈ ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း သဵင် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ငိၼ်း သဵင် ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် တွင်းပၢၼ်ႇ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ လႆႈ ဢမိင်ႉ ၸဝ်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် တူဝ်သတ်း သေၵေႃႈ၊ပေႃး တိူဝ်ႉ မႅၼ်ႈ လွႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ ႁႂ်ႈ တၢႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လီ ၵူဝ် လီ ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး မူဝ်းသေႇ၊လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ၵူဝ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ သၼ်ႇ ဝႆ ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ဢၼ် သူ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊သူ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၵႃႈတီႈ လွႆ ၸိဢုၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၽြႃး ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢၼ် ပဵၼ် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် လႄႈ ၼမ်ၼႃႇ သမ်ႉ ပေႃး ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ဢမ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23သူ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ပၢင်တုမ် ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ပဵၼ် ထႃႇၼႃႉ လုၵ်ႈတူၼ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင် ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တႅမ်ႈ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၸရၢင်း ၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ ၵူၼ်း ဝူၺ်ႇၼေႇယႃႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸီႇယၢင်ႇ တီႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် လႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24သူ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး မႂ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ လိူတ်ႈ ဢၼ် ၸုပ်ႉ ၽႅတ်း သႂ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၵတိ ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ လိူတ်ႈ ဢႃႇပေႇလႃႉ၊ၽႅတ်း သႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 25ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ထဵင် ပႅတ်ႈ ဢမိင်ႉ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။ ပေႃး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် သင်ႇ သွၼ်ပၼ် တြႃး ၸဝ်ႈ၊ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ တႄႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း တင်းလၢႆ ဢၼ် ထဵင် ပႅတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ၵၢင်းလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26သဵင် ဢမိင်ႉ ၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၶွၼ်း ၶဝ်ႇ ႁႂ်ႈ လိၼ်မိူင်း သၼ်ႇ ဝႆ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း သၼ်ႇၶွၼ်း ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ တၵ်း သၼ်ႇၶွၼ်း လိၼ်မိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊တၵ်း သၼ်ႇၶွၼ်း ၵၢင်ႁၢဝ် ၸွမ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 27ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်း ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ၶႂ်ႈဝႃႈ၊တၵ်း ယႃႉပႅတ်ႈ ၶိူင်ႈပိူင် လေႃးၵီႇ ဢၼ် သၼ်ႇ ဝႆ တင်းလၢႆ သေလႄႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁႂ်ႈ မီး ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မႂ်ႇ ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင် ႁိုဝ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ဢမ်ႇ သၼ်ႇ ဢမ်ႇ ဝႆ တင်းလၢႆ တၵ်း တေ ၵိုတ်း ဝႆႉ မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 28ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ မိူင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သၼ်ႇၶွၼ်း ဝႆ လႆႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယူႇ တႃႉ ႁဝ်း။ ဢွၼ်ၵၼ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် လႄႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဝႆႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။- 29လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၽႆး ဢၼ် ၸၢင်ႈ မႆႈ ႁႂ်ႈ လုလႅဝ် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\