Hebrews 13

1ႁႂ်ႈ သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် ယူႇ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2ယႃႇပေ လိုမ်း ႁႂ်ႈ မေႃ တွၼ်ႈႁပ်ႉ၊ၶႅၵ်ႇ ၼႃႈ မႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သူ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ယၢမ်ႈ မီး ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ဢမ်ႇ ထိူမ် လႄႈ လႆႈ တွၼ်ႈႁပ်ႉ ၶႅၵ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၢတ်ႈ မိူၼ် သူ လႆႈ တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၢတ်ႈ မိူၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 4ႁႂ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ၼၼ်ႉ၊မီး သရေႇ ၼႃႈ တႃ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ႁႂ်ႈ ၽူဝ် တင်း မေး ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ တေႃႇ ၵၼ် တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု ဢၼ် ၵူတ်ႉ ၽူဝ် ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5ႁႂ်ႈ ၸူဝ်ႈ တႃႇ ဢသၢၵ်ႈ သူ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ၸႂ် လေႃးၽႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈလႆႈ ငိုၼ်း တွင်း လႄႈ မီး တၢင်း ဢိမ်ႇ ၸႂ် တဵမ် ၸႂ် လူၺ်ႈ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၼ် သူ မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း သူ လႃးလႃး။ ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ သူ လႃးလႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 6ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁတ်းႁၢၼ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵဝ် လႄႈ၊ ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇ ႁႄ။ ပိူၼ်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ၵႃႈသင် တီႈ ၵဝ် လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ ႁဝ်း။ 7ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵူၼ်းလူင် ဢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ဝူၼ်ႉၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လႄႈ ႁဵတ်း မဵဝ်း ဢၼ် မီး ဢၵျူဝ်း ၵႂႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ၊ယိူင်ႈ ၸွမ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် တႃႉ။- 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈဝႃး၊မိူဝ်ႈၼႆႉ လႄႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇ တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႅၵ်ႈ ဢမ်ႇ လၢႆႈ လႄႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၵဝ်ႇ ဝႆႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 9ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် ဢၼ် မႂ်ႇ၊ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼႄ တၢင်း ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၵႂႃႇ။ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸႂ် မီး ႁႅင်း လူၺ်ႈ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ယဝ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် တြႃး ဢၼ် လၢတ်ႈ လွင်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းၶူပ်း၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် တြႃး ၼႆႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။ 10ႁဝ်း မီး ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵျူး၊ၶဝ်၊ဢဝ် လိူတ်ႈ တူဝ် တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ၊သႂၢင်းသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ထႃႇၼႃႉ တီႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ သေပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ ပုၼ်ႈ တၵ်း ၽႄႇ ဢပျတ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တူဝ်တၢႆ သတ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၽဝ်ၽႆး ပႅတ်ႈ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ပၢင်တပ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ဝဵင်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ လူၺ်ႈ လိူတ်ႈ တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ပၢင်တပ်ႉ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ ႁဝ်း။- 14လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ဝဵင်း ဢၼ် တႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ တႃႇသေႇ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း ယူႇ ၼႂ်း မိူင်း ၵေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် သွၵ်ႈႁႃ ဝဵင်း ဢၼ် တၵ်း ပေႃႇမႃး တၢင်း ၼႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် ၵႂၢမ်း ယွင်ႈယေႃး သေလႄႈ သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ တႃႇသေႇ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ယႃႇပေ လူင်လိုမ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ဢၼ် လီ တေႃႇ ၵၼ် လႄႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ၵၼ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 17ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် သူ သေလႄႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၶိုင် ပွင် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ လိုဝ်ႈ ဢမ်ႇ သဝ်း ပႂ်ႉ ဢၵျူဝ်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သူ ယူႇ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တၵ်း လႆႈ တၢင်ႇ လဝ်ႈ လွင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၶဝ် တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး သူ ထွမ်ႇဢဝ် ၶဝ် ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း သေလႄႈ ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ဢေႃႈ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ်၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ မႆႈၸႂ် လႄႈ သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ဢၵျူဝ်း သူ ၵႃႈသင် ဢေႃႈ။ 18သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ယူႇ တႃႉ။ ႁဝ်း ႁု သေႇၶျႃႇ လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ လႄႈ ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၶႂ်ႈ သၢင်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၵူၺ်းၵူၺ်း တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။- 19ၵဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ သူ ယဵင်ႈၶႅၼ်း သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၵဝ်၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၸဵဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် ၶိုၼ်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 20ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ တၢင်းၼိမ်၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းတၢႆ လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ဢရႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် လဵင်ႉ ထိင်း သူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လိူတ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ၊- 21ပၼ်တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ႁႂ်ႈ သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း၊ဢလူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ပျေႉပျေႉၸုမ်ႇၸုမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပွင်ႁဵတ်း ပွင် မႄး ႁႂ်ႈ သူ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မီး မုၼ်သရေႇ ယႂ်ႇ ၵူႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 22ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လိၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႆႉ၊ဢမ်ႇ ယၢဝ်း ၵႃႈႁိုဝ် လႄႈ၊ၵဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ သူ ယိူၼ်ႉၸႂ် သေ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢေႃးဝႃႇတႃႉ၊ဢၼ် ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း ပၼ်ႁႅင်း သူ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 23ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၼွင်ႉၸၢႆး ႁဝ်း တိမေႃးသေႇ၊လႆႈ ဢွၵ်ႇ ထွင်ႇ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး မၼ်း ၸဵဝ်း ႁွတ်ႈမႃး ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် သူ ဢေႃႈ။ 24ၵဝ် သူင်ႇ မႅတ်ႈတႃႇ ပၼ် ထိုင် ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် သူ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢိတလီႇ၊တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊သူင်ႇ မႅတ်ႈတႃႇ ပၼ် သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ 25ႁႂ်ႈ သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊မီး ၵႃႈၼိူဝ် သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\