Hebrews 2

1ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း တေႇသၼႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မၼ်ႈၵိုမ်း လႄႈ ၸပ်းၸွႆး တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တေႇသၼႃႇ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ထၢင်ႇသႃး ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လႄႈ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း လႄႈ သင်၊ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် လႄႈ သင်၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ပေႃး ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ်၊တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ လႆႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။ တြႃး ၼႆႉ တူဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် တင်း သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် လီ ယုမ်ႇ သေလႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 4ၼႂ်း ၶိင်ႇ လဵဝ် ၵၼ်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ သၢၵ်ႈသေႇ ၵႃႈတီႈ ၵႂၢမ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၼႄပျႃး ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ် သု ၵျေးၸူး ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ 5ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵမ်ႇၽႃႇ မႂ်ႇ၊ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵမ်းလိုၼ်း ဢၼ် ႁဝ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 6မီး ၵႂၢမ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဝႆႉ၊ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ၵူၼ်း ၸိုင်၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶႆႈၸႂ်၊ဝူၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈ မၼ်း တီႈၶႃႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊သမ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ လူတူၺ်း လုမ်းလႃး မၼ်း တီႈၶႃႈ။ 7ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၶျႃး မၼ်း ၼၼ်ႉ၊တႅမ်ႇ သေ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၵႅပ်ႈ ၼိုင်ႈ သေယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢဝ် သရၽူႇ မုၼ်ၽုင်း သရေႇ တိုဝ်း ပၼ် မၼ်း သေလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မၼ်း။ 8ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ပဵၼ်၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁဝ်း လႆႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶျႃး ဝႆႉ၊တႅမ်ႇ သေ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၵႅပ်ႈ ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ၊ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ႁဝ်း လႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် တိုဝ်း သရၽူႇ ဢၼ် မီး မုၼ်ၽုင်း သရေႇ ဝႆႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ တၢင်းတၢႆ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်း ၼမ်ၼႃႇ၊သူင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဢၼ် တၵ်း ၸၢမ်ႇၸႃး မုၼ် ၸေးၸိမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႄႈ ဢုပ်ႉ ထိင်း ၼၼ်ႉ၊ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ လႄႈ ပဵၼ် ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼႄ တၢင်း ၵႂႃႇၸူး သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ မူတ်းၸၢင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢမ်ႇ ဢူၵ်း ဢၢႆ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ၊ၼွင်ႉ ၵဝ် တင်းလၢႆ၊- 12ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ႁေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈ ၼွင်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း ယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢိင်ပိုင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ လႄႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၼႂ်း ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢဝ် တင်း တၢင်းတၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယႃႉပႅတ်ႈ ၶုၼ် မရၼႃႉ ဢၼ် မီး တၼ်းၶူဝ်း ၵႃႈၼိူဝ် တၢင်းတၢႆ၊- 15ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ၊ၸူဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵူဝ်ႁႄ တြႃး တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16လွင်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် ထၢင်ႇသႃး ယဝ်ႉ ဝႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မီး လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ မိူၼ် ၼွင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်းလၢႆ၊ၵူႈ သမ်ႇ ၵူႈ ပိူင် ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ပွင်ႁဵတ်း ပွင် ထၢမ်းၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် တၵ်း ၽေႇ ဢပျတ်ႈ တုၸရိူၵ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 18လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ထူပ်းၺႃး တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\