Hebrews 4

1မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ၶဝ်ႈ တီႈ ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ တီႈ ႁဝ်း ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ ဢၼ် တေ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵတိ ၸဝ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ လိုဝ်ႈ သဝ်း ယူႇ ၼိမ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉ သတိ တႃႉ ႁဝ်း။- 2လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ႁဝ်း မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း ၶဝ် ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၵျူဝ်း ၶဝ်။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႆႉ၊လႆႈ ၶဝ်ႈ တီႈ ၵိုတ်း ၼိမ် ယဝ်ႉ၊မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ တီႈ ၶဝ် လႄႈ တိူင်ႇ ဝႃႈ၊ 'ၶဝ် တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ လိုဝ်ႈ သဝ်း ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် ၼၼ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ ၼႆႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ လီ ငၢမ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် လိၼ်မိူင်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဝၼ်း တီႈ ၸဵတ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ လီ ငၢမ်း ၼႂ်း ဝၼ်း တီႈ ၸဵတ်း ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 5လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ လိုဝ်ႈ သဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တီႈ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵိုတ်း ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 6ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၵတိ ၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႃႇ တေ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ သဝ်း သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ လိုဝ်ႈ သဝ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၵွပ်ႈ ႁွႆး ၼႆႉ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈမၢႆ ဝႆႉ၊ဝၼ်း ၼိုင်ႈ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ "ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ" ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ဝၢႆးသေ ပီ မိူင်း ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်း ဢၼ် တႃႇဝိတ်ႈ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ပေႃး သူ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ ယႃႇပေ မီး တၢင်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ၼူၵ်ႇတၼ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 8လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ယေႃးသု၊လႆႈ ပၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၵမ်းလိုၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တေ ဢမ်ႇ မီး တီႈ လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ ဝၼ်း တၢင်ႇ ဝၼ်း၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။- 9ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ဝၼ်း တၢင်း ဢၼ် ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ ယင်း မီး ဝႆႉ ထႅင်ႈ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ ၼႂ်း ဝၼ်း တီႈ ၸဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶဝ်ႈ တီႈ တၢင်း ဢၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တၵ်း လႆႈ လိုဝ်ႈ ၼႂ်း ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိုဝ်ႈ ႁိူဝ်ႈ ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်၊ၶဝ်ႈ တီႈ တၢင်း ဢၼ် ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း ၼႆႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈလႆႈ လု သုမ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ လု သုမ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢင်ႈ ၶိုင် ပွင် သၢင်ႈ ႁဵတ်း ယူႇ လႄႈ ၽၢႆ သေ လၢပ်ႇ သၼ်ႇ လႅၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၸၢင်ႈ တႅင်း ပွင်ႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ၸၵ်း ၽႄ တီႈ ဢၼ် ၸႂ် တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ၶွႆႈ ၵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ဢၼ် ပွင်ႈ လုပ်ႇ တင်း မၼ်း လုပ်ႇ ၸပ်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸၢင်ႈ ႁုႁၼ် ထိုင် ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၶႆႈၸႂ် လႄႈ ၵျၢမ်ႇပွင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် တၵ်း သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ၊ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ပိုတ်ႇ ပၢင်ႇ သေ ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ မီး ယူႇ သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ၽုၺ်ႇၼႄ ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် ယူႇ ၼႆႉ၊ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 14ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ႁဝ်း မီး ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် သမ်ႇ ပေႃး လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢဵတ်းလူ ႁဝ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊ႁဝ်း မီး ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် ယၢမ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တိုၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ လႃးလႃး။- 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ႁတ်းႁၢၼ် သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၸမ် ၵႃႈတီႈ ပလၢင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး သု ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵရုၼႃႇ တၢင်း ဢဵတ်းလူ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း လႆႈ ထူပ်း သု ၵျေးၸူး တၢင်းလီ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ႁဝ်း ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\