Hebrews 6

1ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉ ပႅတ်ႈ ဝၢင်း ပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႇၸႃႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ၼႂ်း ၽႃႇသႃႇ ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ပႃႈၼႃႈ ႁႂ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ဢၼ် ထူၼ်ႈ ဢၼ် ၵႄႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ၶိုၼ်း တႄႇ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ပိၼ်ႇၸႂ် သေ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် ၵႂႃႇ ထိုင် တီႈ တၢင်းတၢႆ၊တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊- 2တၢင်း ဢၼ် သွၼ် ဢဝ် လွင်ႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ၊ မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်ႇ မိုဝ်း၊တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ထႃႇဝရႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 3ပေႃး ဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ တႃႉ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း တေ ႁဵတ်း ဢေႃႈ။ 4ႁဝ်း တေ ပႃး ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ မႃး ၶိုၼ်း သေ၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဢၼ် လႅင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ၸိမ်းတူၺ်း သု ၵျေးၸူး ၵၢင်ႁၢဝ် သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။- 5ၶဝ် ယၢမ်ႈ ၸိမ်းတူၺ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် သမ်ႉ ၽွၵ်ႈပျၢၼ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး လႆႈ ထႅင်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် တေ ဢဝ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ထႅင်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လူလၢႆ သႄႉသွမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လိၼ် ဢၼ် ၵိၼ် ၼမ်ႉၽူၼ် ဢၼ် တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း သေလႄႈ ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ တူၼ်ႈ ၽၵ်း ယိူဝ်ႈ ၽၵ်း ၶဵဝ် ယႂ်ႇမႃး ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊သင် ဝႃႈ လိၼ် ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ တူၼ်ႈၼၢမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တူၼ်ႈဝင် တင်းလၢႆ ယႂ်ႇမႃး ၵူၺ်း ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင်။ မၼ်း ယင်း တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵိၼ်ႇ ဝႃႈ လႄႈ၊လိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽႆး တုတ်ႇ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ 9ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း တမ်းၸႂ် တမ်း ၶေႃး လူၺ်ႈ လွင်ႈ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ လူင် ဢမ်ႇ လိုမ်း တၢင်းႁဵတ်း သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ သူ၊ဢၼ် သူ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၼႄပျႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ ၸွႆႈထႅမ် တီႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ ဢၼ် ပူၼ်ႉမႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ယင်း သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ။- 11ဢၼ် ႁဝ်း ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၼႃႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း မီး ဝိရိယႃႉ ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး တေႃႇထိုင် တီႈသုတ်း၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်း ဢၼ် သူ မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ တင်းလၢႆ၊တၵ်း ဢွင်ႇ မႅင်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ၶၢၼ်ႉ ဢိူၼ် လႄႈ၊ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မိူၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ တေႃႇ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸွမ်း လူၺ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ပုၼ်ႈ တၵ်း ၵၢဝ်ႇတိူင်ႇ ၵၢဝ်ႇဝႃႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၵၢဝ်ႇတိူင်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊- 14"ၵဝ် တၵ်း ပၼ်တၢင်းလီ တီႈ မႂ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 15ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ဢၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ယိူၼ်ႉၸႂ် ပႂ်ႉထႃႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵတိ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ၵူၼ်း ႁဝ်း ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေၵေႃႉၵေႃႉ သေလႄႈ တိူင်ႇ ဝႃႈ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် တိူင်ႇ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ထၢတ်ႇယဵၼ် ဢေႃႈ။- 17ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈ ၼႄပျႃး လွင်ႈ တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ၽွၵ်ႈပျၢၼ်ႇ ၶိုၼ်း လႆႈ သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ၵတိ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ဝႆႉၵတိ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် တိူင်ႇ ဝႃႈ ဢေႃႈ။- 18လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶၢႆႉပုတ်ႈ၊ဢမ်ႇ ၽွၵ်ႈပျၢၼ်ႇ ၶိုၼ်း လႆႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ဢဝ် တင်း မုသႃႇ ပႅတ်ႉလႅၼ် ဝႃႈၼႆ၊မီး သွင် ပိူင် ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ သွၼ်ႈ ႁူမ်ႈၽူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊တၵ်း လႆႈ တၢင်း ဢၼ် သၢၵ်ႈသႃႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ယိပ်းၵမ် ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ဢၼ် မီး ဝႆႉ၊ပႃႈၼႃႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ ဢေႃႈ။- 19ႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶေႃ လဵၵ်း ဢၼ် ၶတ်း ႁိူဝ်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸႂ် ႁဝ်း မၼ်ႈၶိူင်ႇ လႄႈ ငဝ်ႈ မၼ်း ၵွင်ႉ ဝႆႉ၊မၼ်ႈ မၼ်ႈၵိုမ်း ၵိုမ်း တၢင်းၼႂ်း ၽႃႈၵင်ႈ ထႃႇၼႃႉ မူတ်းၸၢင်ႇ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ႁဝ်း သေလႄႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်း သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ပဵၼ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ဢရႃႇ မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\