Hebrews 9

1ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် တီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး သိၼ် တြႃး ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။- 2ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ လႆႈ တႄႇႁဵတ်း ဝႆႉ လႄႈ ထႃႇၼႃႉ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း ထႃႇၼႃႉ ၼၼ်ႉ၊မီး ၶဵင်ႇ တီႈ တႆႈၽႆး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽိူၼ် ဢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၢင်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၽၢႆႇ ပႃႈလင် ၽႃႈၵင်ႈ တီႈ သွင် ၼၼ်ႉ၊မီး သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ သေပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 4ၵႃႈၼႂ်း သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၶဵင်ႇ ဢၼ် ဢဝ် တင်း ၶမ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈတႃႇ တၵ်း တုတ်ႇ ဢၢႆႁွမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး တိူၵ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တင်း ၶမ်း ဢုမ်ႇ လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း တိူၵ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး မေႃႈ ၶမ်း ဢၼ် ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း မၼ်ႇၼႃႉ၊သႂ်ႇ ဝႆႉ၊မီး ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ ဢႃႇရုၼ်ႇ၊ဢၼ် ပူင်ႇ ယွတ်ႈ ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶႅပ်း မၢၵ်ႇႁိၼ် သွင် ၶႅပ်း ဢၼ် တႅမ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၵႃႈၼိူဝ် တိူၵ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၶေႇရုၽဵမ်ႇ ဢၼ် မုၼ် ယႂ်ႇ လႄႈ ၵီႈ ပိၵ်ႇ ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဵင်ႇ ထႃႇၼႃႉ တီႈ ဢၼ် ၽေႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸိုင်၊လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၸေး လၢတ်ႈ ၸွတ်ႇ လႆႈ ယဝ်ႉ။ 6လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၶိုင် ပွင် မႄးႁႅၼ်း ယဝ်ႉ သေ၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ၸၼ်ႉ ၼွၵ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။- 7ၵႃႈၼႂ်း သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ၸၼ်ႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း၊လႆႈ ပႃး ဢဝ် လိူတ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ တေ သၢၵ်ႈလူႇ၊ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ တင်ႈၸႂ် လႄႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယေႈ ပီ လႆႈ ၶဝ်ႈ ယေႈ ပွၵ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 8လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶိုင် ပွင် မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် ဝႆႉ၊ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ၸၼ်ႉ ၼွၵ်ႈ ယင်း တႄႇ ယူႇ မီး ယူႇ ၼႆႉ၊သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵႂႃႇၸူး ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ သေပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၽုၺ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 9ပဵၼ် ပုင်ႇပမႃႇ ဢၼ် ၸိၼႄ ၵႃႈၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ဢဝ် ၶိူင်ႈလူႇ ဢၼ် ပဵၼ် တူဝ်သတ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း သေလႄႈ သၢၵ်ႈလူႇ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10မၼ်း ၵူၺ်း ပဵၼ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်းၵိၼ် တင်း ၶူပ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ၸုမ်ႇ ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း လႄႈ၊ပဵၼ် သိၼ် တြႃး ၽၢႆႇ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ၊ဢၼ် ၶျႃး ပူင် ဝႆႉ ထႃႈ တေႃႇထိုင် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႄး တႄႇ မႄး ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ဢၼ် မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 11ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵျွ မႃး ပဵၼ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ၊ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ဢၼ် ထွတ်ႈ မျၢတ်ႈ ဢၼ် ပေႃး မီး ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ဢဝ် မိုဝ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်း၊ဢၼ် ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သုမ်ႉထဵင် မိူင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် လိူတ်ႈ ပႄႉ၊ဢမ်ႇ ဢဝ် လိူတ်ႈ ဝူဝ်းဢွၼ်ႇ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပႃး ဢဝ် လိူတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပွၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်း၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် ထုတ်ႇ ဢဝ် ႁဝ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ဢဝ် လိူတ်ႈ ပႄႉ လိူတ်ႈ ဝူဝ်း တင်း တဝ်ႈ ဝူဝ်းမႄႈသိုဝ်ႇ တင်းလၢႆ ၽႅတ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ၊တၢတ်ႈၼိူင်ႇ ႁႂ်ႈ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၶဝ် မူတ်းၸၢင်ႇ လႆႈ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ၸိုင်၊- 14လိူတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၽူႈ ဢၼ် ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဝိၺိၺ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၵႃႈႁိုဝ်။ လိူတ်ႈ မျၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ တၢင်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ဝၢႆႇ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ပွင် ၼႃႈၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ တၵ်း လႆႈ ထုတ်ႇ ဢဝ် ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ပွၵ်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ထႃႇဝရႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၵတိ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16ပေႃး တေ ႁႂ်ႈ လိၵ်ႈ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တေ ပၼ် ဢမူၺ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ တႄႇ မၼ်ႈ ၸိုင်၊တေ လႆႈ မီး သၢၵ်ႈသေႇ ပျႃး ၼႄ ဝႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶျုၵ်ႈ လိၵ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ၵေႃႉ ဢၼ် ၶျုၵ်ႈ လိၵ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၸိုင်၊လိၵ်ႈ ဢၼ် ၶျုၵ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ မီး ဢၵျူဝ်း။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လိၵ်ႈ ဢၼ် ၶျုၵ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း ဢေႃႈ။- 18ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ပွၵ်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ပွင်ႁဵတ်း ဢၵျူဝ်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လိူတ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 19ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မူဝ်းသေႇ၊ဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် ပႃး ၼႂ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် ယွတ်ႈ တူၼ်ႈ ယိူဝ်ႈယႃႈ ႁုတ်ႉသူပ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူၼ် သူဝ်း ဢၼ် ယွမ်ႉလႅင် ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် ၸုမ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်း လိူတ်ႈ ဝူဝ်းဢွၼ်ႇ တင်း လိူတ်ႈ ပႄႉ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် လေႃး ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၽႅတ်း သႂ်ႇ ၵိၼ် လိၵ်ႈ တြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ဝႃႈ၊- 20"လိူတ်ႈ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လိူတ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ တီႈ သူ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊မူဝ်းသေႇ၊ဢဝ် လိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽႅတ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မေႃႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် သုင်း တိုဝ်း ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22တီႈ တႄႉ မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ထုင်းတြႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၵမ်ႈၼမ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လိူတ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် လိူတ်ႈ လႆ ဢွၵ်ႇ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ 23ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ တၵ်း လႆႈ သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ ပုင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ် မိူၼ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ႁႂ်ႈ ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ လူၺ်ႈ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ တေ လႆႈ သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ လူၺ်ႈ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ သေ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ဢၼ် ဢဝ် မိုဝ်း ၵူၼ်း သေလႄႈ ယိူင်ႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ပုင်ႇႁၢင်ႈ ထႃႇၼႃႉ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 25ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊လႆႈ ပႃး ဢဝ် လိူတ်ႈ တူဝ်သတ်း လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူႈ ပီ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၵမ်း ၵမ်း ၶဝ်ႈ ၸူး လႄႈ သၢၵ်ႈလူႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 26ပေႃး သၢၵ်ႈလူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ ၸိုင်၊တႄႇ ဢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ ၸႃႉ တႄႇ မႃး ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လူဝ်ႇ လႆႈ ၵမ်း ၵမ်း ၶၢမ်ႇတၢႆ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊ၼႂ်း ၵၢပ်ႈ ၵႃႇလႃႉ တီႈသုတ်း ၼႆႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇမႃး ပွၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်း ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵူႈမဵဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပႄႇ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ဢပျတ်ႈ တင်းလၢႆ၊လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢၵ်ႈလူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၸိုင်၊ၸၢင်ႈ တၢႆ ပွၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ဢေႃႈ။- 28မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵေႃႈ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢၵ်ႈလူႇ ပွၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ သေယဝ်ႉ၊တၵ်း တေ ပေႃႇမႃး ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် ႁႂ်ႈလႆႈ ပႄႇ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉထႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\