James 2

1ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ၸွမ်း လူၺ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် မုၼ်ၽုင်း ယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ယႃႇပေ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။- 2ပေႃး ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ဢၼ် တိုဝ်း မွင်းၵူၺ်း ၶမ်း လႄႈ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ဢၼ် ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ဢၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ၵုပ်း ၶူဝ်း ၽုင် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ မႃး ၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် သူ ဝႃႈၼႆ တႃႉ။- 3သင် ဝႃႈ၊သူ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉယမ် တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်း လီ ၶူဝ်း ငၢမ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵျွ မႃး ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼင်ႈ ဢၼ် လီ ၼႆႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ၊ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ တႂ်ႈ ႁိမ်း တိၼ် ၵဝ် ၼႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊- 4သူ တူၺ်း ၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် လႄႈ တႅပ်းတတ်း လူၺ်ႈ တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 5ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇငိၼ်း သေၵမ်း။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ လိူင်ႇ ၼမ် မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ မိူင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ ဝႃႈ၊တေ ပၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ ႁဵတ်း ဢမ်ႇ ရူဝ်ႇ ဢမ်ႇ သေႇ တီႈ ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ယဝ်ႉ။ ၽူႈလႂ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တဵၵ်းငႅၼ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ သူ လႄႈ တိုတ်ႉ လၢၵ်ႈ သူ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶုၼ် ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ။ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး လီ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 7ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊သႄႉသွမ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ မျၢတ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ဢဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် ဝႆႉ တီႈ သူ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 8ပေႃး သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မႃး ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ၊သူ တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ႁၵ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး သူ တူၺ်း ၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယႂ်ႇ ၵူၼ်း ၸိုင်၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် သူ ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵေႃႈ၊လၢတ်ႈၼႄ ဝႆႉ ဝႃႈ၊သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယႃႉ လုလႅဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း လႆႈ သေၵေႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ပူၼ်ႉလိူဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး သဵၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၵေႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ပူၼ်ႉလိူဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 11မၼ်းၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မႂ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး သေၵေႃႈ၊ပေႃး မႂ်း ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ ၸိုင်၊မႂ်း လႆႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ တြႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ လူၺ်ႈ တြႃး ဢၼ် ႁႂ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 13လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ၼႄပျႃး ၵရုၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဵတ်းလူ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ဢဵတ်းလူ ၸိုင်၊တၵ်း တေ ပႄႉၼႅင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 14ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊မၼ်း မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၵႃႈသင် ၸိုင်၊တၵ်း မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။ ၸွင်ႇ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် မၼ်း လႆႈ ႁိုဝ်း။- 15ပေႃး ဝႃႈ၊မီး ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၶူဝ်းလဵင်း တႃႇ တေ ၼုင်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၵိၼ် တႃႇ တေ ၵိၼ် ၵူႈဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၸိုင်။- 16ပေႃး ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ၊သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၵႂႃႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်တၢင်းလီ တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ၼုင်ႈ ဢုၼ်ႇ ဢုၼ်ႇ တႃႉ။ ၵိၼ်ဢိမ်ႇ ဢိမ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၵူၺ်း လႄႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ် ၵႃႈ ဢၼ် ၶဝ် လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။- 17မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် လဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ ၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၸိုင်၊ပဵၼ် ဢၼ် တၢႆ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 18တေ မီး သေၵေႃႉၵေႃႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သမ်ႉ မီး တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ဢၼ် ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ၼႄပျႃး လွင်ႈတၢင်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ တီႈ ၵဝ် လူး။ ၵဝ် သမ်ႉ တၵ်း ၼႄပျႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် လူၺ်ႈ တၢင်း တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ၊ၸွင်ႇ မႂ်း ယုမ်ႇ ႁိုဝ်း။ လီ ယဝ်ႉ။ ၽီႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ထၢၼ်ႈပေႃး ၵူဝ်ႁႄ သၼ်ႇ ဝႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 20ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ် တိုမ် ၼႆႉ႟။ ၸွင်ႇ မႂ်း ၶႂ်ႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် လၢႆ လၢႆ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 21ပူႇ ပေႃႈ ႁဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ မၼ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ မၼ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ဢိၸၢၵ်ႈ၊သၢၵ်ႈလူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 22ဢမ်ႇ ႁၼ် ႁိုဝ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ မၼ်း ပွင်ႁဵတ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် လႄႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23မႅၼ်ႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် မၼ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။" ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၵေႃႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပဵၼ် ၵေႃႉသႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 24သူ ဢွၼ်ၵၼ် လႆႈ ႁၼ် ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ လႄႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မဵဝ်းလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 25မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ရႃႇၶပ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ပွင် မၼ်း ႁဵတ်း၊ဢၼ် မၼ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵူၼ်း သွပ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် လၵ်ႉ ၶဝ်ႈ မႃး ၼႂ်း မိူင်း ၶဝ် လႄႈ မၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ လွတ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ၼႄ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း တၢင်း တၢင်ႇ သဵၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 26ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် တၢႆ ၼၼ်ႉ၊တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ပဵၼ် ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\