James 3

1ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ၊ယႃႇပေ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း သြႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ၽႅဝ်။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ႁု လွင်ႈ ၸိူဝ်း ႁဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် သြႃႇ ၼႆႉ၊တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တႅပ်းတတ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼၵ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 2ႁဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႆႉ ႁဵတ်း ၽိတ်း ႁဵတ်း ပိူင်ႈ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ လူၺ်ႈ သူပ်း လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ လႄႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း လႆႈ ဢေႃႈ။- 3ပေႃး ႁဝ်း ဢဝ် ၵၵ်ႉ သႂ်ႇ သူပ်း မႃႉ သေလႄႈ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ႁဝ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း သင်ႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း ဝၢႆႇ ၸွမ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢေႃႈ။- 4သမ်ႉ တူၺ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး လူး။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ လႆႈ လွင်ႈ ၸွမ်း ႁႅင်း လူမ်း ၵႂႃႇ သေၵေႃႈ၊ၸၢင်ႈ ဝၢႆႇ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ၽၢႆႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ႁေႃႈ မၼ်း ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မီး လၢမ်ႈ ၶတ်း ႁၢင်ႁိူဝ်း ဢၼ် လဵၵ်ႉ လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊လိၼ်ႉ ႁဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ လဵၵ်ႉ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ သေၵေႃႈ၊ၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် လူင် ဢေႃႈ။ ၶႆႈၸႂ် တူၺ်း လွင်ႈ ထိူၼ်ႇ ယႂ်ႇ ထိူၼ်ႇ လူင် ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ မႆႈ ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မုၵ်ႉၽႆး ဢွၼ်ႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 6လိၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽႆး သေလႄႈ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ်ၶိင်း ႁဝ် တင်းမူတ်း ၼႆႉ၊လိၼ်ႉ ပဵၼ် လေႃးၵႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သိၼ် ထမ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ လႄႈ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ႁဝ်း လႄႈ ၽႄႈ တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် ႁဝ်း တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း ဢေႃႈ။ မၼ်း ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၽႆးငရၢႆး လႄႈ တုတ်ႇ မႆႈ ၸူဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ တၢၼ်း ၵူၼ်း ႁဝ်း ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ၵူၼ်း ႁဝ်း ၼႆႉ၊ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ လႂ်၊ၼူၵ်ႉ လႂ်၊တူဝ် ဢၼ် ၸၢင်ႈ လိူၼ်ႈ ၸၢင်ႈ ၵၢၼ်း လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ပႃ လႂ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မေႃ ယဵၼ်ႇငႄႈ မႃး ဢေႃႈ။ သတ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ယဵၼ်ႇငႄႈ မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လိၼ်ႉ ယဵၼ်ႇငႄႈ မႃး လႆႈ ဢေႃႈ။ လိၼ်ႉ ၼႆႉ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၵွင်ႉ တင်း ငူၼ်ႉ လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢႆ သေလႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် ႁၢႆႉ ၼႃႇ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ထိင်း မၼ်း လႆႈ လႃးလႃး ဢေႃႈ။- 9ႁဝ်း ၸၢင်ႈ ဢဝ် တင်း လိၼ်ႉ လႄႈ တၢင်ႇၵျေးၸူး တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဢေႃႈ။ လိၼ်ႉ ဢၼ် လဵဝ် ၼႆႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် လႃႇ ဢၼ် လင်၊တီႈ မဵဝ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ဝႆႉ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ပုင်ႇႁၢင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၵႃႈၼႂ်း သူပ်း ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်း၊ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း လႃႇ ၵႂၢမ်း လင် ၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇ မႃး ဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် လႃးလႃး။- 11ၵႃႈၼႂ်း ႁူး ၼမ်ႉ ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်း၊ၼမ်ႉ ဝၢၼ် တင်း ၼမ်ႉ ၶူမ် ၸၢင်ႈ ပုၼ်း ဢွၵ်ႇ မႃး ႁူမ်ႈ ၵၼ် လႆႈ ႁိုဝ်း။- 12ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မႃး မၢၵ်ႇသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ လႆႈ ႁိုဝ်း။ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မႃး မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ လႆႈ ႁိုဝ်း။ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼမ်ႉဢွၵ်ႇႁူး ဢၼ် လႆ ဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉ ၵိူဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လႆ ဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉ ဝၢၼ် မႃး လႆႈ ဢေႃႈ။ 13ၼႂ်း သူ ၼႆႉ၊ပေႃး ၽူႈလႂ် လၵ်းလႅမ် လႄႈ မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼႄပျႃး တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း လႄႈ ႁႂ်ႈ မီး ၸႂ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၶျႃးတႅမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ မီး ပိင်ႇၺႃႇ တႃႉ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁူဝ် ၸႂ် သူ ၼၼ်ႉ ပေႃး မီး တၢင်း ဢၼ် သီႈၵေႉႁေႈတႃ ၵၼ်၊ၶွႆ ၵၼ်၊ၸႂ် ဢၼ် ၽၢတ်ႇ ဢၼ် ၶူမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် တူၺ်း ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လူၺ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ သူ လႄႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး။- 15ပိင်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ပိင်ႇၺႃႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ၊ပဵၼ် ပိင်ႇၺႃႇ ၽီႁၢႆႉ ဢေႃႈ။- 16ပေႃး ၵႃႈတီႈလႂ် မီး တၢင်း ဢၼ် သီႈၵေႉႁေႈတႃ ၵၼ် ၶွႆ ၵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး တၢင်း ဢၼ် တူၺ်း ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊တီႈ ၼၼ်ႈ တၵ်း မီး တၢင်း ဢၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇမေႃ ၵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။- 17ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸမ်ႉ၊ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် မူတ်းသႂ် ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် သဵတ်ႇ လီ ၼိမ် လီ၊ၸႂ် ဢၼ် ဢူၼ်ႈ လီ ဢွၼ်ႇ လီ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ ငၢႆႈ ဢေႃႈ။ ၸၢင်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ တင်း ၸႂ် ၵရုၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဵတ်းလူ လႄႈ တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် တူၺ်း ၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယႂ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မီး တၢင်းၼိမ် ၼၼ်ႉ၊ဝၢၼ်ႇ မဵတ်ႉ ၽၼ်း တၢင်းၼိမ် လႄႈ လႆႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\