John 14

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇ ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ မီး တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် ၵႃႈသင်။ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။ တီႈ ၵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တႃႉ။- 2ၼႂ်း ႁိူၼ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ မီး တီႈ ယူႇ တီႈ သဝ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ မီး တႄႉ ၸိုင်၊လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ မႄးႁႅၼ်း တီႈ ယူႇ ပုၼ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ သူ။- 3ဝၢႆးသေ ၵဝ် ၵႂႃႇ မႄးႁႅၼ်း ပုၼ်ႈ သူ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း သမ်ႉ ၶိုၼ်း မႃး ဢဝ် သူ ၵႂႃႇ တီႈ ၵဝ် ပုၼ်ႉ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ယူႇ ၸွမ်း ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၵဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၵဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ် ဝႃႈၼႆ သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ထူဝ်းမႃႉ၊ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ် ႁဝ်းၶႃႈ ယင်း ဢမ်ႇ ႁု လႄႈ၊ႁဝ်းၶႃႈ တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁု သဵၼ်ႈတၢင်း မၼ်း လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢေႃႈ။ သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ။ ဢသၢၵ်ႈ ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ တၢင်း ဢၼ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ လႆႈ။- 7ပေႃး သူ ႁုၸၵ်း ၵဝ် ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သူ တၵ်း ႁုၸၵ်း ဢေႃႈ။ တႄႇ ဢဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ သူ လႆႈ ႁု လႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၽိလိပ်ႉပု၊ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ၼႄ ပၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ။ ပေႃး ၼႄ ပၼ် ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်းၶႃႈ တေ ပျေႇၸႂ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽိလိပ်ႉပု၊႟။ ၵဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ႁိုင် ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁုၸၵ်း ၵဝ် လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ မႂ်း သမ်ႉ ယင်း မီး လွင်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၼႄ ပၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း' ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 10လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ၼႂ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵေႃႈ မီး ၼႂ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၽိလိပ်ႉပု၊႟။ မႂ်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ႁိုဝ်း။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် သူ ၼႆႉ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပွင်ႁဵတ်း ဢေႃႈ။- 11လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၵဝ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ မီး ၼႂ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵဝ် တႃႉ။ ပေႃး ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵဝ် လႆႈ ၸိုင်၊ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၵၢၼ် ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တႃႉ။- 12ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မၼ်း တၵ်း ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တၢင်းႁဵတ်း ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ သေ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မၼ်း တၵ်း ႁဵတ်း ယူႇ၊ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၵဝ် ၵႂႃႇၸူး ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ ၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ပၼ် ပုၼ်ႈ သူ၊လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မုၼ်ၽုင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼႂ်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 14ပေႃး သူ လဝ်ႈ ယွၼ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ပၼ် ဢေႃႈ။ 15"ပေႃး သူ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း တေ ႁဵတ်း ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵဝ် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 16ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ လႄႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ တၵ်း ဢဝ် ပၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် တၢင်ႇ ပႃး ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။- 17ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼႄ ပၼ် သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇ ႁု ဢမ်ႇ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် လႆႈ။ ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ လႄႈ သမ်ႉ တၵ်း မီး ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ၸမ်ႉ၊ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 18"ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ပႅတ်ႈ သူ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ပေႃႈၽၢၼ်မႄႈ ၼၼ်ႉ။ ၵဝ် တၵ်း သမ်ႉ ၶိုၼ်း မႃး တီႈ သူ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 19ဢမ်ႇ ႁိုင် ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း ၵူၼ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် လႃးလႃး ယဝ်ႉ။ သူ ၸမ်ႉ၊တေ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ လႄႈ၊သူ ၵေႃႈ တေ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၸွမ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ သူ တေ လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်၊သူ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် ၵေႃႈ မီး ယူႇ ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21"ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵဝ် တင်းလၢႆ လႄႈ ပႂ်ႉ ၸွမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် တၵ်း ႁၵ်ႉ မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ႁၵ်ႉ မၼ်း လႄႈ ၼႄပျႃး တူဝ် ၵဝ် ထၢင်ႇသႃး တီႈ မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ယုတႃႉ၊ (ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊) ၼၼ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ၊ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း ၼႄပျႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ၊သမ်ႉ ဢမ်ႇ ၼႄပျႃး တီႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ႁၵ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း သမ်ႉ တေ မႃး တီႈ မၼ်း သေလႄႈ ႁဵတ်း တီႈ ယူႇ တီႈ သဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 24ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ်။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 25"လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵဝ် လၢတ်ႈ သူ ဝႆႉ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။- 26ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ဢၼ် ဝႃႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း သင်ႇ သွၼ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈ ပၼ် သူ၊ႁႂ်ႈ သူ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 27"ၵဝ် ဢဝ် တၢင်းၼိမ် ဝႆႉ တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဢဝ် တၢင်းၼိမ် ၵဝ် ပၼ် တီႈ သူ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ပၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ပၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ လႆႈ ယၢပ်ႇၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် လႄႈ လႆႈ သၼ်ႇ ဝႆ ၵူဝ်ႁႄ။- 28သူ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ လႄႈ သမ်ႉ တၵ်း ၶိုၼ်း မႃး တီႈ သူ၊' ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။ ပေႃး သူ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း သိူဝ်းပျေႃႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 29ၸူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပဵၼ် ၸိုင်၊ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ သူ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸွမ်း မႃး ၸိုင်၊သူ တၵ်း ယုမ်ႇ ဢေႃႈ။- 30ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မႃး ယူႇ လႄႈ၊တႄႇၸႃႉ ဢဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ၼမ် ၼမ် တေႃႇ သူ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵဝ် ၵႃႈသင်။- 31ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တၵ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ "လုၵ်ႉ တႃႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၵႂႃႇ တႃႉ ႁဝ်း။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\