John 16

1"ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼႆႉ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လု ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 2ၶဝ် တၵ်း ပႄႇပႅတ်ႈ သူ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢဝ် သူ တၢႆ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ယင်း တၵ်း ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ဢေႃႈ။- 3ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵဝ် လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။- 4ၵဝ် လၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ပုၼ်ႈ ၶဝ် တၵ်း ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ တၵ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ "ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ယူႇ လႄႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တီႈ သူ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တႄႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ သေပွၵ်ႈ။- 5တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ပုၼ်ႉ လႄႈ၊ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ်၊ဝႃႈၼႆ သူ ယင်း ဢမ်ႇ လဝ်ႈထၢမ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 6ၵမ်း ၼႆႉ၊ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သူ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၼႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပေႃး ၵဝ် ၵႂႃႇ ၸိုင် တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ၵဝ် ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉ တေ ဢမ်ႇ မႃး တီႈ သူ။ ပေႃး ၵဝ် ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၵႃႈတီႈ သူ ဢေႃႈ။- 8မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း ၽုၺ်ႇၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ႁု ပွင်ႇ ၽိတ်း လွင်ႈ တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ၊တင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ လႅင်း လႅင်း ဢေႃႈ။- 9မၼ်း တၵ်း ၽုၺ်ႇၼႄ လွင်ႈ တၢင်းၽိတ်း ၶဝ် ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ။- 10ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ သေလႄႈ၊ၵမ်းလိုၼ်း သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵဝ် ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။- 11ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တႅပ်းတတ်း တြႃး ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶုၼ် ဢၼ် လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12"ၵဝ် မီး ၵႂၢမ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် လူဝ်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် လႆႈ။- 13ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ၽုၺ်ႇၼႄ လွင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ႁု ပွင်ႇလွင်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ၊တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း မႃး ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 14မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၵဝ် ထၢင်ႇသႃး မႃး၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ ဢေႃႈ။- 15လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ၵဝ် ဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ 16"ႁိုင် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် လႃးလႃး လႄႈ သမ်ႉ ႁိုင် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း သူ တၵ်း ၶိုၼ်း လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17တပႄးၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် တွင်ႈထၢမ် ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ႁဝ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁိုင် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် လႃးလႃး လႄႈ သမ်ႉ ႁိုင် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း၊သူ တၵ်း ၶိုၼ်း လႆႈ ႁၼ် ၵဝ်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ သင်။- 18ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ႁိုင် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ ပွင်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈ ၶဝ် ၶႂ်ႈ တွင်ႈထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ၵဝ် ဝႃႈ၊ 'ႁိုင် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၵဝ် လႃးလႃး၊သမ်ႉ ႁိုင် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း၊သူ တၵ်း ၶိုၼ်း လႆႈ ႁၼ် ၵဝ်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ သူ ၼင်ႇ ၵၼ် တွင်ႈထၢမ် ၵၼ် ယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 20ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ႁွင်ႉႁႆႈ ပွင်ႉၶၢင်း ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၸမ်ႉ၊တၵ်း သိူဝ်းပျေႃႇ ဢေႃႈ။ သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပိၼ်ႇ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ဢေႃႈ။- 21မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႄႈယိင်း ၸမ် တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း ၸၢင်ႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၼႃႇ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း လိုမ်း ပႅတ်ႈ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း လႆႈ သိူဝ်းပျေႃႇ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22သူ ၵေႃႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ၸႂ်လဵၵ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၵမ်းလိုၼ်း ၵဝ် တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် သူ လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ တၵ်း တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ဢေႃႈ။ တၢင်း သိူဝ်းပျေႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ႁၢမ်ႈ သူ လႆႈ။ 23"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၸိုင်၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ တွင်ႈ ဢမ်ႇ ထၢမ် ၵဝ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် သူ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ လဝ်ႈ ယွၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ႁၢၼ်ႉ တေႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊သူ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လဝ်ႈ ယွၼ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၵႃႈၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ်။ ယွၼ်း တႃႉ။ ပေႃး ယွၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင် တၵ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၼၼ် ၸင်ႇ တၢင်း သိူဝ်းပျေႃႇ သူ တၵ်း ၸေးၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။ 25"ၵဝ် ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ မႃး ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး လႄႈ ၵမ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ လႅင်း လႅင်း ဢေႃႈ။- 26မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ၸိုင်၊သူ တၵ်း လဝ်ႈ ယွၼ်း ၵႃႈၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း သူးတွင်း တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ သူ ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ဢမ်ႇ ဝႃႈ၊- 27လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ သူ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁၵ်ႉ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ႁၵ်ႉ ၵဝ် လႄႈ ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ၵဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ပေႃႈၸဝ်ႈ လႄႈ မႃး ၸူး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် သမ်ႉ တၵ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ လေႃးၵႃႉ လႄႈ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ ၶဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊ၸဝ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လႅင်း လႅင်း ဢေႃႈ။- 30တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး သပ်း ပိင်ႇၺႃႇ တႃႉ ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ တင်းသဵင်ႈ တင်းမူတ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တွင်ႈထၢမ် တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်းၶႃႈ ႁု ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တႄႉတႄႉ ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။- 32ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် သူ တၵ်း လႅၼ်ႈပၢႆႈ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် ၵႂႃႇ မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၽႂ် ႁိူၼ်း မၼ်း လႄႈ ပွႆႇ ပႅတ်ႈ ၵဝ် ၵိုတ်း ယူႇ ၵူၺ်းၶေႃ ၵဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး လႄႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ႁွတ်ႈထိုင် ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ် မီး ယူႇ ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း တႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။- 33ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼႆႉ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၼိမ်ၸႂ် ၼႂ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ႁွတ်ႈ တုၵ်ႉၶႃႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မီး ၸႂ် ႁတ်းႁၢၼ် တႃႉ။ ၵဝ် ပႄႉၼႅင်ႇ တၼ်းၶူဝ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\