John 17

1ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႅၼ် တူၺ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ၶိင်ႇ ယၢမ်း ႁွတ်ႈမႃး တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ပၼ် ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။- 2လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈႁဝ်း ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ တၼ်းၶူဝ်း တီႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း လႄႈ ၸၢင်ႈ ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 4ၵဝ်ၶႃႈ ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸႂ်ႉ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။- 5ဢူဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၸၢမ်ႇၸႃး မုၼ်ၽုင်း သရေႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵမ်ႇၽႃႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇ ၼၼ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မုၼ်ၽုင်း သရေႇ ၵဝ်ၶႃႈ သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ 6"ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈ ႁု ထၢင်ႇသႃး ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ် ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ မႃး ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း လႄႈ၊ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ် ၶဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပႂ်ႉ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 7တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၶဝ် ႁု လွင်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 8ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ ၶဝ် လႄႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း မႃး ၸႂ်ႈ တႄႉ သေလႄႈ ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ 9"ၵဝ်ၶႃႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 10ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵဝ်ၶႃႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း လႄႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၵေႃႈ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵဝ်ၶႃႈ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ မုၼ်ၽုင်း သရေႇ ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ၊လႆႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၶဝ် တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 11တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယူႇ တီႈၶႃႈ လႄႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ၸမ်ႉ၊မီး ယူႇ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ဢူဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တီႈၶႃႈ႟။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း တင်း ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် တႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း တၼ်းၶူဝ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။- 12ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် တႄႇ မၼ်ႈ ၼႂ်း တၼ်းၶူဝ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ ပၼ် ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁူင်ႈ လႆႈ ႁၢႆ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ၵူၺ်း မီး ၵေႃႉ ဢၼ် တိုၼ်း တေ လႆႈ လု လႆႈ လႅဝ် ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁူင်ႈ လႆႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 13တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယူႇ လႄႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊ႁႂ်ႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ထူၼ်ႈ တဵမ် ၼႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ သိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 14ၵဝ်ၶႃႈ ပၼ် ၶၢဝ်ႇ တြႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ ငိၼ်းၸင်း ၶဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ မီး ၸႂ်သၽေႃး ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 15ၵဝ်ၶႃႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၵႂႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တီႈၶႃႈ လႄႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ ပၼ် ၶဝ်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် လွတ်ႈၵၢင်း သေ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 16ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ်သၽေႃး ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ်သၽေႃး ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ တီႈၶႃႈ။- 17ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် သမ်ႇမႃႇ တြႃး တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 18ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 19ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ သေလႄႈ ဢဝ် သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တႄႉတႄႉ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ 20"ၵဝ်ၶႃႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တီႈၶႃႈ၊ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်ႇ တြႃး ဢၼ် ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ သူးတွင်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 21ၵဝ်ၶႃႈ သူးတွင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ဢူဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ တၵ်း ယုမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။- 22ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် မုၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ၊ပၼ် တီႈ ၶဝ် ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ပဵၼ် ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တင်း ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 23ၵဝ်ၶႃႈ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း သမ်ႉ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵဝ်ၶႃႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ပဵၼ် ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ၸေးၸေးၸုမ်ႇၸုမ်ႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ တၵ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၶဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ 24"ဢူဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ်ၶႃႈ ၵႃႈၼႂ်း တီႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း မီး ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် မုၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ၵဝ်ၶႃႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇပဵၼ် ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 25ဢူဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ တီႈၶႃႈ၊ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵေႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ႁုၸၵ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ မႃး ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 26ၵဝ်ၶႃႈ မွၵ်ႇ ၼႄ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ယဝ်ႉ တီႈၶႃႈ လႄႈ တၵ်း မွၵ်ႇ ၼႄ ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း မီး ယူႇ ၼႂ်း ၶဝ် လႄႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ၵေႃႈ တၵ်း မီး ယူႇ ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သူးတွင်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\