John 5

1ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊မီး ပွႆး ၽႃႇသႃႇ ၵျူး၊ၶဝ် လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 2ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၽၵ်းတူသူဝ်း၊ၼၼ်ႉ၊မီး ၼမ်ႉ ၼွင် ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ ဢၼ် မီး ၸရွပ်ႈ ႁႃႈ လင် ဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ ၼွင် ၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်း ႁေႇပြႄး၊ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၼွင် ပႅတ်ႉၸေးတႃႉ၊ဢေႃႈ။- 3ၵႃႈၼိူဝ် ၸရွပ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် တႃမွတ်ႇ၊ဢၼ် တိၼ်ပုတ်း၊ဢၼ် တၢႆၽၢၵ်ႇ တင်းလၢႆ၊ [ပႂ်ႉထႃႈ ၽိဝ် ၼမ်ႉ တၵ်း တူင်ႉၼိုင် မႃး ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 4လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လူင်း မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ၼွင် လႄႈ ၶူၼ်း ႁႂ်ႈ ၼမ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၶူၼ်း ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ၼွင် ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း မီး တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် မဵဝ်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။-] 5တီႈ ၼၼ်ႈ၊မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ယူႇ သၢမ် သိပ်း ပၢႆ ပႅတ်ႇ ပီ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ၼွၼ်း ယူႇ လႄႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ မႂ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် မႂ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ၵူၼ်းပဵၼ် ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၼမ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် တေ ဢဝ် ၵဝ်ၶႃႈ လူင်း ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ၼွင် ၼႆႉ ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း တိုၵ်ႉ လူင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ သမ်ႉ ပေႃး လူင်း ၵႂႃႇ ဢွၼ် တင်း ၵဝ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႉ တႃႉ။ ဢဝ် သၢတ်ႇ တီႈ ၼွၼ်း မႂ်း လႄႈ ပႆ မိူဝ်း ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 9မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ လႄႈ မၼ်း လုၵ်ႉ ဢဝ် သၢတ်ႇ တီႈ ၼွၼ်း မၼ်း သေ ပႆ တၢင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 10ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဝၼ်းၵမ်သိၼ် လႄႈ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် တၢင်းပဵၼ် လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် မႂ်း မႅၵ်ႇ ၵဵၼ် သၢတ်ႇ ၵႂႃႇ ၼႆႉ ၽိတ်း သိၼ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11မၼ်း ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် သၢတ်ႇ တီႈ ၼွၼ်း ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ပႆ တၢင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၶဝ် သမ်ႉ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈ မႂ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် တၢင်းပဵၼ် မၼ်း လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ တၼ်း ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တီႈ ၼၼ်ႈ မီး ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၽႅဝ် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃး လွမ် ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 14ဝၢႆး ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ မႂ်း လႆႈ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ယဝ်ႉ။ ယႃႇပေ ၶိုၼ်း ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုင်၊ၽေး ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼၵ်း ၼႃႇ တၵ်း ပဵၼ် တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လွင်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁႂ်ႈ မၼ်း ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ယင်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်း ငၢၼ်း ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း ယူႇ လႄႈ၊ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယႃႉ ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း ဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ပေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊ယင်း ဢဝ် တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵင်း တၢၼ်ႇၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႆႈ။ ႁဵတ်း ၸွမ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဵတ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။- 20လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ လႄႈ ၼႄပျႃး ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ယူႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ တီႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း တၵ်း ၼႄပျႃး ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တီႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ဢၢမ်း ဢေႃႈ။- 21ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်း မႃး လႄႈ ပၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ပၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း၊- 23ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း ရူဝ်ႇသေႇ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ရူဝ်ႇသေႇ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 24"ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၵဝ် လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႈ ပူၼ်ႉ တၢင်းတၢႆ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ၵဝ် သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ မႃး ယူႇ လႄႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ႁွတ်ႈမႃး ဝႆႉ ယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၵႂၢမ်း လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢေႃႈ။- 26လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ ၼႂ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ ၼႂ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 27မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢေႃႈ။- 28ယႃႇပေ ဢၢမ်း လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ။ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၵႂၢမ်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ လႄႈ၊- 29ဢွၵ်ႇ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၶဝ် မႃး သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်း လႄႈ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၸမ်ႉ၊တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်း လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ 30"ၵဝ် ၼႆႉ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႆႈ။ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ငိၼ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၸီႇယၢင်ႇ ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢၼ် သိုဝ်ႈ ဢၼ် တြႃး၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၵူၺ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 31"ပေႃး ၵဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊သၢၵ်ႈသေႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၢၼ်ႇ။- 32ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၵဝ် ယင်း မီး ယူႇ ပႃး ၼိုင်ႈ လႄႈ၊ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သၢၵ်ႈသေႇ မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33သူ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း သူ ၵႂႃႇၸူး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ယဝ်ႉ လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ တြႃး ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ၊ၵဝ် လူဝ်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ပၼ် ၼၼ်ႉ။ ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 35သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵွၵ်းၽႆး ဢၼ် တႆႈ လႄႈ လႅင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ၵေႃႈ ၶႂ်ႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း မၼ်း ယူႇ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 36ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် လႆႈ သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေ သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပၼ် ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ လႄႈ၊ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း ၵဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၼႆႉ၊ၵဝ် ၵေႃႈ ယင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ လႄႈ၊လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 37ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၵဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ သဵင် ၵႂၢမ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း၊တူဝ် ႁၢင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ သူ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ႁၼ်။- 38ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 39သူ သွၵ်ႈႁႃ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ထၢင်ႇ တၵ်း လႆႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢသၢၵ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် ယဝ်ႉ။- 40ပိၵ်ႉသမ်ႉ သူ ၶႂ်ႈလႆႈ ဢသၢၵ်ႈ သေၵေႃႈ၊သူ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ မႃး ၸူး တီႈ ၵဝ် လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 41- 42"ၵဝ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ။- ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 43ၵဝ် ပႃး တင်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ လႄႈ မႃး ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ်။ ပေႃး ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ပႃး ဢဝ် တင်း ဢၶႂၢင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႃး တႄႉ ၸိုင်၊သူ တၵ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 44သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵၼ် လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁႃ ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႆႈ။- 45သူ ယႃႇပေ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် သူ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။ မူဝ်းသေႇ၊ဢၼ် သူ ယုမ်ႇ ယမ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် သူ ယဝ်ႉ။- 46ပေႃး သူ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း မူဝ်းသေႇ၊တႄႉတႄႉ ၸိုင်၊တီႈ ၵဝ် ၵေႃႈ သူ တၵ်း လႆႈ ယုမ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 47ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်း တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ တၵ်း ၸၢင်ႈ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵဝ် လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\