Luke 12

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ဢမ်ႇ ႁု လႆႈ မီး လၢႆ ႁဵင် ၵေႃႉ၊ၽိုတ်ႉ ဢီး ၸုတုမ် မႃး တီႈ ႁိမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထၢၼ်ႈပေႃး ယဵပ်ႇ ၶၢမ်ႈ ၵၼ် မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်း သတိ လႄႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2လွင်ႈ သင် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ႁူမ်ႇ ဝႆႉ လႄႈ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ လႄႈ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁု ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵႃႈ ဢၼ် သူ လွမ် လၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ငိၼ်း ၼႂ်း တီႈ ဢၼ်လႅင်း ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ဢၼ် သူ သွပ်ႉသႅပ်ႉ ႁင်း ၵူၺ်းၶေႃ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပၢဝ်ႇသေႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လင်ၶႃးႁိူၼ်း ဢေႃႈ။ 4"ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ် ၶဝ်႟။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ယႃႇပေ ၵူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ သူ တၢႆ လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းသင် လႆႈ ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ။- 5သူ တၵ်း လႆႈ ၵူဝ်ႁႄ ၽူႈလႂ် ဝႃႈၼႆ ၵဝ် တၵ်း ၼႄပျႃး သူ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵူဝ်ႁႄ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ဢဝ်တၢႆ လႆႈ သေလႄႈ ယင်း မီး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ၶျႃးတူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ငရၢႆး လႆႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵူဝ်ႁႄ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 6"ၼူၵ်ႉဢႅၼ်ႇၽႃႉ ႁႃႈ တူဝ်၊ၵႃႈ မၼ်း တူၵ်း မႅၼ်ႈ ငိုၼ်း သွင် ၶႅပ်း ဢွၼ်ႇ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ လိုမ်း ပႅတ်ႈ ၶဝ် သေ တူဝ်။- 7သဵၼ်ႈ ၶူၼ်ႁူဝ် သူ ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ဝႆႉ ၵူႈ သဵၼ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ၵူဝ်။ သူ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ထိူၵ်ႈၵႃႈ ထိူၵ်ႈ ၶၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေ ၼူၵ်ႉဢႅၼ်ႇၽႃႉ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ 8"ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ တမၢၼ်ႇ ၵၢင်ႁၢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 10"ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်း သူပ်း ၽိတ်း ၵႂၢမ်း တီႈ ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၼၼ်ႉ၊ပျတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ပွႆႇလွတ်ႈ ပၼ် လႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သႄႉသွမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႆႈ။ 11"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢဝ် သူ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸႅတ်ႈ သေး သူ ၵႃႈတီႈ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ်၊ၽၢႆႇၼႃႈ ပူႇ ၵႄႇ ၽွင်းမိူင်း လႂ်၊ဢမ်ႇၼၼ် ၽၢႆႇၼႃႈ ၶုၼ်လုမ်း လႂ် ၸိုင်၊ယႃႇပေ မႆႈၸႂ် လွင်ႈ ဢၼ် တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်၊တေ လႆႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်၊တေ လႆႈ လၢတ်ႈ ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ။- 12ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း သွၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ လၢတ်ႈ ၵႃႈသင် ၼႂ်း ၶိင်ႇၼႃႇရီႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၵႃႈၼႂ်း မူႇၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လဝ်ႈထၢမ် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸွႆႈ လၢတ်ႈ တီႈ ပီႈဢၢႆႈ ၵဝ်ၶႃႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ဢမူၺ်ႇ ဢၼ် ပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵိုတ်း ပၼ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 14ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း႟။ ၽူႈလႂ် မၵ်းၶၢၼ်း ၵဝ် ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တႅပ်းတတ်း ဢမု ဢၼ် ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ဢမူၺ်ႇ သူ ပီႈၼွင်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 15သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်း သတိ လႄႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၸႂ် လေႃးၽႃႉ တႃႉ။ ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ႁဝ်း ၼႆႉ မၢၵ်ႈမီး ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် သေၵေႃႈ၊ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ တႄႇ ၵႃႈၼိူဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၼ် မၼ်း ပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "တီႈ သထေး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး ၼႃး ဢၼ် မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈ ႁူင်းၶဝ်ႈ လီ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17မၼ်း ၶႆႈၸႂ် ၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး ယွင် မီး ယေး ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပေႃးၵုမ်ႇ သႂ်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၵဝ်။ တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼေႃ။- 18ဢၼ် ၵဝ် ၶႆႈၸႂ် မႅၼ်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ယႃႉပႅတ်ႈ ယေးၶဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ႇ ၼႆႉ လႄႈ ၶိုၼ်း ႁဵတ်း ယေး မႂ်ႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ သေ ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ သႂ်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၵဝ် တၢင်ႇ မဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 19ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တေ လၢတ်ႈ တီႈ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ်႟။ မႂ်း မီး ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင် လိူင်ႇ ၼမ်ၼႃႇ ၸုသိမ်း ဝႆႉ ၵုမ်ႇ ၵုမ်ႇ တႃႇ တေ လဵင်ႉ တူဝ် လဵင်ႉၸႂ် ပီ မိူင်း ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ။ ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် တႃႉ။ ယူႇ ပျေႃႇ ပျေႃႇ တႃႉ။ ၵိၼ် ပျေႃႇ ပျေႃႇ တႃႉ၊"' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 20ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ႟။ ၼႂ်း ၶိုၼ်း ၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သိမ်းဢဝ် ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မႂ်း ၸုသိမ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၸေးၸိမ်ႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တေ ပိူင်ႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21"ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး လူၺ်ႈ လေႃးၽႃႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သထေး ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် ဢီႈသင် ပုၼ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ဢီႈသင် ပုၼ်ႈ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ သူ၊ဝႃႈၼႆ ယႃႇပေ မႆႈၸႂ်။- 23ဢသၢၵ်ႈ မျၢတ်ႈ သေ တၢင်းၵိၼ် ဢေႃႈ။ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၵေႃႈ မျၢတ်ႈ သေ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢေႃႈ။- 24ဝူၼ်ႉ တူၺ်း လွင်ႈ ၵႃလမ် တင်းလၢႆ လူး။ ၶဝ် ဢမ်ႇ ဝၢၼ်ႇ ဢမ်ႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ဢမ်ႇ ပၢတ်ႇ ဢမ်ႇ ထိူဝ်၊ဢမ်ႇ မီး ယွင် မီး ယေး။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လဵင်ႉလူ ၶဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ သူ မျၢတ်ႈ သေ ၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 25ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႆႈၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ ၽူႈလႂ် ၸၢင်ႈ သိုပ်ႇ ႁႂ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢဝ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ သွၵ်ႇ ၼိုင်ႈ လႆႈ ႁိုဝ်း။- 26ပေႃး သူ ယင်း ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လဵၵ်ႉ ဢၼ် ၼွႆႉ ၼႆႉ ၵူၺ်း ၸိုင်၊ႁဵတ်း ႁိုဝ် လႄႈ သူ မႆႈၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 27ဝူၼ်ႉ တူၺ်း လွင်ႈ မွၵ်ႇႁဵဝ်းငိုၼ်း ထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵီႈ မွၵ်ႇ မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ လူး။ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်။ ဢမ်ႇ ပၼ်ႇ ဢမ်ႇ တေႃး။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သေႃးလမုၼ်ႇ၊ဢၼ် မီး မုၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်း တၢၼ်ႇ မွၵ်ႇ ထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေ လူင်ႇ။- 28ဢူဝ်း၊ၵူၼ်း ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵေႇ ၶဝ်႟။ ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈ ပၼ် တီႈ တူၼ်ႈ ယိူဝ်ႈယႃႈ ဢၼ် ၶဵဝ် ယူႇ ၸိဝ်းငိဝ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ၊သမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပုင်း တဝ်ႈ ၽႆး ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈ ပၼ် သူ လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ 29"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ယၢပ်ႇၸႂ် လႄႈ မိုင်ႉ ႁႃ ပုၼ်ႈ ဢၼ် သူ တၵ်း ၵိၼ် တၵ်း သူတ်ႉ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။- 30လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ၵူၺ်း မိုင်ႉ ႁႃ ဢေႃႈ။ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 31ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ၸမ်ႉ၊ႁႃ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း တႃႉ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။ 32"ၽုင် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ ၵူဝ်။ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈ ပၼ် မိူင်း တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 33ၶၢႆ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း သူ ၵႃႈမီး သေလႄႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ တီႈ ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၶဝ် တႃႉ။ သိမ်းပႅင်း ထူင်ငိုၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ယွၵ်း ၸၢင်ႈ ပွင်ႇ တင်းလၢႆ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၽၼ်ႇတႃႇ ၵၢင်ႁၢဝ် မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လု၊တီႈ ဢၼ် ၽူႈလၵ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် လႆႈ လႄႈ ႁေႃ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ယႃႉ လႆႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 34ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၸၢင်ႈ မီး ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၽၼ်ႇတႃႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ သူ မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 35"ႁႂ်ႈလႆႈ တၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် တၵ်း ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢဝ် ၽႃႈ ႁတ်ႉဢႅဝ် ယူႇ သေလႄႈ တႆႈၽႆး ဝႆႉ တႃႉ။- 36ႁဵတ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး သတိ လႄႈ ပႂ်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ ၶဝ် ဢၼ် တၵ်း ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၽုၺ်ႇ ပၼ် ၵမ်းလဵဝ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း မႃး တွႆႇ ၽၵ်းတူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 37လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ ၶဝ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ထူပ်း ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် တူင်ႉတိုၼ်ႇ ပႂ်ႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ တေ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပေႃႈလဵင်ႉ ၶဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၼင်ႈ ႁိမ်း ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊တူဝ် မၼ်း တၵ်း ဢဝ် ၽႃႈ ႁတ်ႉဢႅဝ် သေယဝ်ႉ၊ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 38ၶိင်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၶိင်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း ၸၢႆႉ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ ၶဝ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တေ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။- 39ပေႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ႁု ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် ၽူႈလၵ်ႉ တေ မႃး ၸိုင်၊မၼ်း တေ ပႂ်ႉ လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈ ႁိူၼ်း မၼ်း ယူႇ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 40ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ၵေႃႈ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ။ ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း မႃး ၼႂ်း ၶိင်ႇၼႃႇရီႇ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ဢမ်ႇ ထိူမ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ပေႇတရု၊လဝ်ႈထၢမ် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၺ်း ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း တင်း သဵင် တင်း လူင် ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 42ၸဝ်ႈၽြႃး ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈ ပႂ်ႉထိင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ယုမ်ႇ ယမ် သေယဝ်ႉ၊ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ဝႆႉ ၼႂ်း ဢရႃႇ ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈ ၸၢင်ႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် တၢင်းၵိၼ် တီႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၼႂ်း ၶိင်ႇ ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 43လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ပွၵ်ႈ မႃး လႄႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တေ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။- 44ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း တၵ်း ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ၼႂ်း ဢရႃႇ ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ၵႃႈၼိူဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း မၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 45ၵူၺ်းၵႃႈ၊သင် ဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃႈလဵင်ႉ ၵဝ် တေ ၼၢၼ်း မႃး ယူႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၵၼ် ယူႇ၊ၵိၼ် ယူႇ သူတ်ႉ ယူႇ လႄႈ မဝ်းလဝ်ႈ ယူႇ ၸိုင်၊- 46မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ပွၵ်ႈ မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ဢမ်ႇ ထိူမ်၊ၼႂ်း ၶိင်ႇၼႃႇရီႇ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ႁု ၼၼ်ႉ လႄႈ တၵ်း တႅပ်း လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပွတ်း ပဵၼ် ပိတ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မၼ်း ဝႆႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 47"လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢၼ် ႁု ဢလူဝ်ႇ ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ယူႇ သေလႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ မႄးႁႅၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢၼ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ႁႅင်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 48ၵူၺ်းၵႃႈ၊လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု ဢလူဝ်ႇ ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း လႄႈ ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ၶွၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢၼ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၵေႇ ၵေႇ ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၼမ် ၼမ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇ လႆႈ တႅၼ်း ၶိုၼ်း ၼမ် ၼမ် ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼမ် ၼမ် ၼၼ်ႉ တေ လႆႈ ယွၼ်း ဢဝ် ၶိုၼ်း တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼမ် ၼမ် ဢေႃႈ။ 49"ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈ ၽႆး လႆႈ မႆႈ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽႆး လုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 50ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်း ၸူမ် ၼႂ်း တုၵ်ႉၶႃႉ ၶၢၼ်ၸႂ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်း ၸူမ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵဝ် မီး တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ်းၸႂ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 51သူ ထၢင်ႇ ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် တၢင်းၼိမ် တီႈ လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ဝႃႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တၢင်းၼိမ်၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ ပဵၼ် လွင်ႈ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် ဢေႃႈ။- 52ၸႃႉၸဵမ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ လႄႈ ၼႂ်း ၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ် မီး ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႁႃႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် လႄႈ သၢမ် ၵေႃႉ တေ ၶတ်းၵၼ် တင်း သွင် ၵေႃႉ၊သွင် ၵေႃႉ တေ ၶတ်းၵၼ် တင်း သၢမ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 53ၶဝ် တၵ်း ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် လႄႈ၊ပေႃႈ တေ ႁဵတ်း ၶတ်း လုၵ်ႈၸၢႆး၊လုၵ်ႈၸၢႆး တေ ႁဵတ်း ၶတ်း ပေႃႈ၊မႄႈ တေ ႁဵတ်း ၶတ်း လုၵ်ႈယိင်း၊လုၵ်ႈယိင်း တေ ႁဵတ်း ၶတ်း မႄႈ၊မႄႈဢွၵ်ႇၼၢႆး တေ ႁဵတ်း ၶတ်း လုၵ်ႈပႂ်ႉ၊လုၵ်ႈပႂ်ႉ တေ ႁဵတ်း ၶတ်း မႄႈဢွၵ်ႇၼၢႆး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 54ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ႁၼ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၵၢမ်ႈ မႃး ၽၢႆႇ တၢင်း ၼႃႈ ဝၼ်း တူၵ်း ၸိုင်၊မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် သူ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၽူၼ် တေ တူၵ်း ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၽူၼ်တူၵ်း မႃး တႄႉ ဢေႃႈ။- 55မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ႁု လူမ်း တၢင်းၸၢၼ်း ၽတ်ႉ ထူဝ်း မႃး ၸိုင်၊သူ ၸၢင်ႈ ဝႃႈ၊ 'လႅတ်ႇ တေ မႆႈ ၼႃႇ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ ၵႃႈ ဢၼ် သူ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ လႅတ်ႇမႆႈ မႃး တႄႉ ဢေႃႈ။- 56ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၸိူဝ်း ၼႆႉ႟။ သူ ၸၢင်ႈ တူၺ်း ၼႃႈလိၼ် ၼႃႈၽႃႉ လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တေ ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁုႁၼ် လွင်ႈ ၵၢပ်ႈ ၵႃႇလႃႉ ၶိင်ႇ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ 57"ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ တႅပ်းတတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈ ဢၼ် တေႃႇ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 58ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁဵတ်း ဢမု မႂ်း လႄႈ ဢွၼ် မႂ်း ၵႂႃႇ တီႈ လုမ်း ၸိုင်၊ၵျူဝ်းၸႃး ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဢမု သူ သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပျေႇ ၵၼ် ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း တႃႉ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း တိုတ်ႉၸၼ် မႂ်း ၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈ လုမ်း လႄႈ ၶုၼ်လုမ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢဝ် မႂ်း ဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း သေလႄႈ ၵူၼ်း သိုၵ်းႁၢၼ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢဝ် မႂ်း ၶင် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၶွၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 59ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တႅၼ်း ငိုၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မူတ်း ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဢွၵ်ႇ ၶွၵ်ႈ မႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\