Luke 14

1ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၵိၼ် ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပႂ်ႉ လွမ် တူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 3မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထၢမ် သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ႁဝ်း ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ႁၢႆ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ႁိုဝ်း၊ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ။ 4ၶဝ် ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ယေႃးၵႃႇ မၼ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ သေယဝ်ႉ၊ပွႆႇ မၼ်း ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 5ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း သူ ၼႆႉ သေၵေႃႉၵေႃႉ၊ပေႃး လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ဝူဝ်း မၼ်း တူၵ်း ၼမ်ႉမေႃႇ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ဢွၵ်ႇ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း လႄႈ ယူႇယူႇ ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁုႁၼ် တၢင်း ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လိူၵ်ႈ တီႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼင်ႈ ႁွင်ႈ ၼိူဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 8"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၽိတ်ႈပၢင်း သူ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ပၢင်ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ တီႈ ၼင်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် သုင် ၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၸၢင်ႈၶႄး ၵူၼ်း ဢၼ် မီး သရေႇ ၼႃႈ တႃ ယႂ်ႇ သေ သူ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်ႈပၢင်း လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၽႅဝ် မႃး ၸိုင်၊- 9ၸဝ်ႈ ႁိုၼ်း ဢၼ် ၽိတ်ႈပၢင်း ၸဵမ် သူ တင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း မႃး တီႈ သူ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ ၼင်ႈ တီႈ ၼႆႈ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သူ တၵ်း လႆႈ ဢူၵ်း ဢၢႆ လႄႈ ၶၢႆႉ လူင်း မႃး ၵႃႈတီႈ တီႈ ၼင်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႇ ယေႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၽိတ်ႈပၢင်း သူ ၸိုင်၊ၵႂႃႇ ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ တီႈ ၼင်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႇ ယေႃႈ ပုၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ႟။ မႃး ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ႁွင်ႈ ၼိူဝ် ၼႆႉ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၼၼ် ၸင်ႇ၊သူ တေ လႆႈၼႃႈလႆႈတႃ ၽၢႆႇၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶျႃးတူၵ်း တီႈ တႅမ်ႇ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ် ၽိတ်ႈပၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၸႃႇၵႃႉ လဵင်ႉလူ ၶဝ်ႈ ဝၼ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ၽိတ်ႈပၢင်း ၵေႃႉသႄႈ မႂ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး ဢၼ် ၸမ်ၸႂ် မႂ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ၶိုၼ်း ၽိတ်ႈပၢင်း မႂ်း သေလႄႈ တွပ်ႇတႅၼ်း ၶိုၼ်း ၵျေးၸူး မႂ်း ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၸႃႇၵႃႉ လဵင်ႉလူ ၸိုင်၊ၽိတ်ႈပၢင်း ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ်၊ၵူၼ်း ၶႃပုတ်း ၶႃၶႄႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 14ပေႃး မႂ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တွပ်ႇတႅၼ်း ၵျေးၸူး မႂ်း ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တေ တွပ်ႇတႅၼ်း ပၼ် ၼႂ်း ၶိင်ႇ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ တင်းလၢႆ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ၵိၼ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၼင်ႈ ၵိၼ် တီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ပွႆး တီႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁဵတ်း ပွႆး ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ လူင် လႄႈ ၽိတ်ႈပၢင်း ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 17မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ၶၢမ်ႇပွႆး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ပွႆႇ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ မၼ်း ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၽိတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႃး သေၵမ်း ၶႃႈ။ ႁႅၼ်း ဝႆႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူႈ ၵေႃႉ တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ ၶႂၢင်း လွတ်ႈ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် လႄႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် လႆႈ သိုဝ်ႉ ဝႆႉ ၼႃး တူင်ႈ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ လူဝ်ႇ ၵႂႃႇ တူၺ်း လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၶႂၢင်း လွတ်ႈ ပၼ် သေၵမ်း ၶႃႈ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ တွင်းပၢၼ်ႇ တီႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19တၢင်ႇၵေႃႉ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် လႆႈ သိုဝ်ႉ ဝႆႉ ဝူဝ်း ႁႃႈ ၵူႈ ယဝ်ႉ လႄႈ လူဝ်ႇ ၵႂႃႇ ၸၢမ်းတူၺ်း လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ပွႆႇလွတ်ႈ ပၼ် သေၵမ်း ၶႃႈ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 20ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ၸင်ႇ ဢဝ်မေး ယဝ်ႉ ၵူၺ်း ၶႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ မႃး လႆႈ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈၼႆ တွင်းပၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 21"လုၵ်ႈၸၢင်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း မႃး လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တီႈ ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈပွႆး ၼၼ်ႉ ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်၊တၢင်း ဢွၼ်ႇ၊ၵူႈ ၵိဝ်ႇ ၵူႈ ငႅၵ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း လႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ်၊ၵူၼ်း ၶႃပုတ်း ၶႃၶႄႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 22ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶိုင် ပွင် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တီႈ ၼင်ႈ ယင်း မီး ၼမ် ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 23ၸဝ်ႈပွႆး ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇ သူၼ် ၵႂႃႇ ၼႃး လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ႁႂ်ႈ မႃး ထၢၼ်ႈပေႃး တဵမ် ႁိူၼ်း ၵဝ် ၵႂႃႇ တႃႉ။- 24ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၽိတ်ႈပၢင်း ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၸိမ်းတူၺ်း ၶဝ်ႈ ၽၵ်း ပွႆး ၵဝ် ၼႆႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ၊" ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၽဝ်ႇ ၼိုင်ႈ မူႇၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ပႆ ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ယူႇ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢႆႇၼႃႈ ၸူး ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 26"ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မႃး တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၼႃႇ သေ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း၊လုၵ်ႈ မေး မၼ်း၊ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် လႆႈ။- 27ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ မႅၵ်ႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၸွမ်း ၵဝ် ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် လႆႈ။- 28ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢၢင်ႈ ဢၢၼ်း တႄႇတင်ႈ ႁဵတ်း သဝ်လၢင်း ၸိုင်၊ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ မၼ်း ၸၢင်ႈ ၼင်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ငိုၼ်း ဢၼ် တၵ်း သဵင်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ငိုၼ်း မၼ်း တေ ပေႃးၵုမ်ႇ ႁိုဝ်၊ဢမ်ႇ ပေႃးၵုမ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်း ၶုတ်း ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ သဝ်လၢင်း သေလႄႈ ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ လႆႈ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဢၼ် ႁုႁၼ် တင်းလၢႆ၊တၵ်း ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊- 30'ၵေႃႉ ၼႆႉ၊တႄႇၸႃႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း မၼ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ လႆႈ၊' ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။ 31"ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ပေႃး ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သေ ပႃး ပႃး မီး ၵူၼ်းသိုၵ်း မိုၼ်ႇ ၼိုင်ႈ၊ၶီႇသိုၵ်း ၵႂႃႇ တိုၵ်း ၵၼ် တင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တၢင်ႇ ပႃး ဢၼ် မီး ၵူၼ်းသိုၵ်း သွင် မိုၼ်ႇ ၸိုင်၊ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပႃး ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ မၼ်း ၸၢင်ႈ ၼင်ႈ လႄႈ တႂၢၵ်ႈ တူၺ်း သေယဝ်ႉ၊တႅပ်းတတ်း လွင်ႈ ဢၼ် ႁႅင်း သိုၵ်း မၼ်း တေ ၶၢမ်ႇ လႆႈ ႁိုဝ်၊ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ လႆႈ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 32ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ လႆႈ ၸိုင်၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် သိုၵ်း ယင်း ၵႆ ၵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း တေ ပွႆႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵႂႃႇ လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ သိုၵ်း ထၢတ်ႇယဵၼ် ဢေႃႈ။- 33မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ဢမ်ႇ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း မီး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႆႈ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် လႆႈ။ 34"ၵိူဝ် ၸမ်ႉ၊လီ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ဢၼ် ၸဵမ်း မၼ်း ႁၢႆ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶိုၼ်း လႆႈ ဢၼ် ၸဵမ်း မၼ်း ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။- 35ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ လိၼ်။ ႁဵတ်း ၽုၼ်ႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ယဝ်ႉ လႄႈ တၵ်း လႆႈ ထွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ပေႃး မီး ႁူ ဢၼ် လီ ငိၼ်း ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ငိၼ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\