Luke 15

1ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ လႂ် မႃး ထွမ်ႇ တြႃး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း ၵိၼ် ၶဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ယူႇ လူင် ပႄႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊- 4"ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး သူဝ်း ပၢၵ်ႇ တူဝ် လႄႈ ပေႃး တူဝ် ၼိုင်ႈ သမ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊သူ ထၢင်ႇ မၼ်း တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မၼ်း ၸၢင်ႈ ဝႆႉ သူဝ်း ၵဝ်ႈ သိပ်း ပၢႆ ၵဝ်ႈ တူဝ် ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ပၢင်ႇ ယိူဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ သွၵ်ႈႁႃ တူဝ် ဢၼ် ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ၊ၶိုၼ်း ထူပ်း ၶိုၼ်း ႁၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၶိုၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ၸိုင်၊မၼ်း ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢဝ် တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ်မႃႇ မၼ်း လႄႈ၊- 6မႅၵ်ႇ မႃး ၶိုၼ်း သေယဝ်ႉ၊မၼ်း ၸၢင်ႈ ႁွင်ႉ ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း တင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ် ၸမ် ၵၼ် တင်း မၼ်း တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႃး ၸွၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် တႃႉ။ သူဝ်း ၵဝ် ဢၼ် ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 7မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မၼ်း မႃး ၸိုင်၊ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး တၢင်း ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ သေၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵဝ်ႈ သိပ်း ပၢႆ ၵဝ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 8"ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊တီႈ မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး ငိုၼ်း ၶႅပ်း သိပ်း ၶႅပ်း လႄႈ ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ သမ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊သူ ထၢင်ႇ မၼ်း တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မၼ်း ၸၢင်ႈ တႆႈ ၵွၵ်းၽႆး လႄႈ ပတ်း ၽဵဝ်ႈ ႁိူၼ်း တင်း ႁိူၼ်း သွၵ်ႈႁႃ ၵူႈ ၸွၵ်ႉ ၵူႈ ၸဵင်ႇ တေႃႇ ႁွတ်ႈ ပေႃး ၶိုၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 9မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၶိုၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ၸိုင်၊မၼ်း ၸၢင်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၸမ် ၵၼ် တင်း မၼ်း တင်းလၢႆ မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ၶိုၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ၶႅပ်းငိုၼ်း ၵဝ် ယဝ်ႉ။ မႃး ၸွၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 10မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး လုၵ်ႈၸၢႆး သွင် ၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 12လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉ လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ပေႃႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃႈ႟။ မႅင်ႇ ပၼ် ဢမူၺ်ႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ထုၵ်ႇလီ လႆႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပေႃႈ ၶဝ် ၵေႃႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ဢမူၺ်ႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၼႂ်း သွင် ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် မၼ်း ထုၵ်ႇလီ လႆႈ ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ မၼ်း သေ ဢေႃႈ။- 13လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁိုင် ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉ လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸုသိမ်း ဢဝ် ၵႃႈ ပဵၼ် ၶွင် မၼ်း သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တၢင်ႇ မိူင်း ဢၼ် ၵႆ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၼၼ်ႉ မၼ်း မူၼ်ႈပျေႃႇ လူၺ်ႈ ငိုၼ်း ၶမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸၢႆႇ ပႅတ်ႈ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢေႃႈ။- 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၸၢႆႇ ငိုၼ်း ၶမ်း မူတ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢၼ် မၼ်း ၵိုတ်းသဝ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၽႃႉ ၽူၼ် လႅင်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈၵႃႈမၢၵ်ႇပႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် သေယဝ်ႉ၊မၼ်း တူၵ်း ၽၢၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 15မၼ်း ၸင်ႇ ၵႂႃႇ ယွၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် လဵင်ႉ မူ ၵႃႈတီႈ ႁႆႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 16မၼ်း ထၢၼ်ႈပေႃး ၶႂ်ႈ ဢဝ် ၽၵ်း ထူဝ်ႇ ဢၼ် ဢွႆႇ မူ ၼၼ်ႉ ၵိၼ် ႁႂ်ႈ ဢိမ်ႇ တွင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ပၼ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းၶူပ်း တီႈ မၼ်း သေ ဢိတ်း ဢေႃႈ။- 17မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ် ထိုင် ႁိူၼ်း ပေႃႈ မၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'လုၵ်ႈၸၢင်ႈ တီႈ ပေႃႈ ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယင်း လႆႈ ၵိၼ်ဢိမ်ႇၵိၼ်တဵမ် ယူႇ လႄႈ ၵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊တေ ဢိုပ်း တၢႆ ယဝ်ႉ။- 18ၵဝ် တေ လုၵ်ႉ လႄႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈ ၵဝ် သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ပေႃႈ႟။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈ ႁဝ်း ယဝ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။- 19ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ႁဵတ်း လုၵ်ႈၸၢင်ႈ တီႈ ပေႃႈ ႁဝ်း သေၵမ်း ၶႃႈ၊ဝႃႈၼႆ ၵဝ် တေ ၵႂႃႇ တွင်းပၢၼ်ႇ လူးၵွၼ်ႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 20မၼ်း ၵေႃႈ လုၵ်ႉ လႄႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး ပေႃႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယင်း တိုၵ်ႉ မီး ယူႇ တီႈ ဢၼ် ၵႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပေႃႈ မၼ်း မုင်ႈ ႁၼ် သေယဝ်ႉ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢဵတ်း လူ လႄႈ ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၵွတ်ႇ ၶေႃး ၼူမ် ႁွမ် မၼ်း ဢေႃႈ။- 21လုၵ်ႈၸၢႆး ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃႈ႟။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈ ႁဝ်း ယဝ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 22ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃႈ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဵတ်း ၽႂ်း ၽႂ်း တႃႉ။ ၵႂႃႇ ဢဝ် သိူဝ်ႈၶူဝ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် မျၢတ်ႈ မႃး ၼုင်ႈ ပၼ် ၽႂ်း ၽႂ်း တႃႉ။ တိုဝ်း ပၼ် မွင်းၵူၺ်း ၵႃႈတီႈ ၼိဝ်ႉမိုဝ်း မၼ်း တႃႉ။ တိုဝ်း သွၵ်းတိၼ် ပၼ် ၵႃႈတီႈ တိၼ် မၼ်း တႃႉ။- 23ၵႂႃႇ ဢဝ် ဝူဝ်း ၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပီး လီ မၼ်း လီ ၼၼ်ႉ မႃး ႁႅမ် တႃႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ပွႆး ၵိၼ် ပျေႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း။- 24လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ၼႆႉ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၶိုၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ႁဵတ်း ပွႆး မူၼ်ႈပျေႃႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ 25"ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး လူင် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁႆႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပွၵ်ႈ ႁႆႈ မႃး ၸမ် တၵ်း ထိုင် ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် ပဝ်ႇ ဢၼ် ႁႆႇ၊သဵင် ဢၼ် ၵႃႈ ဢၼ် ဝႅၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 26မၼ်း ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး လႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ 'ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ၵႃႈသင် ယူႇ ၼႆႉ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊- 27လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈႁဝ်း ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ႁိူၼ်း မႃး ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လွတ်ႈၽေး လွတ်ႈရၢၼ်ႇ လႄႈ ႁွတ်ႈထိုင် ႁိူၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၶဝ် ႁႅမ် ဝူဝ်း ၼုမ်ႇ ဢၼ် ပီး လီ သေယဝ်ႉ၊ႁဵတ်း ပွႆး မူၼ်ႈပျေႃႇ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 28လုၵ်ႈၸၢႆး လူင် ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၸႂ်လမ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း၊ၸုၵ်း ယူႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်း ဢေႃႈ။ ပေႃႈ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ မႃး ၶျေႃးဝွၼ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 29လုၵ်ႈၸၢႆး လူင် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ပေႃး တၢၼ်ႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ ပေႃႈ ႁဝ်း ပီ မိူင်း ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ပူၼ်ႉ ပၢၵ်ႇ လိူဝ် ၵႂၢမ်း ပေႃႈ ႁဝ်း သေပွၵ်ႈ ၶႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႃႈ ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ပၼ် ပႄႉ ဢွၼ်ႇ သေ တူဝ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ႁဵတ်း မူၼ်ႈ ႁဵတ်း ပျေႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ သေပွၵ်ႈ။- 30တီႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ပေႃႈ ႁဝ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း ပေႃး လႆႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ မၼ်း ၸၢႆႇ ပႅတ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပျေႃႇ လူၺ်ႈ မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ လႂ် ယဝ်ႉ လႄႈ ပေႃႈ ႁဝ်း ယင်း ႁႅမ် ဝူဝ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပီး လီ ပုၼ်ႈ မၼ်း ယူႇ လူင် ပႄႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 31ပေႃႈ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'လုၵ်ႈ ပေႃႈ႟။ မႂ်း ၼႆႉ ယူႇ တီႈ ၵဝ် တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း ၵဝ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပဵၼ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶူဝ်းလဵင်း မႂ်း ဢေႃႈ။- 32ၼွင်ႉၸၢႆး မႂ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၶိုၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ထုၵ်ႇလီ ၶၢမ်ႇပွႆး မူၼ်ႈ ပွႆး ပျေႃႇ ဢေႃႈ၊' ပေႃႈ မၼ်း ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ၊" ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\