Luke 16

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ သထေး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး ၵူၼ်းလူင် ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ငိုၼ်း ၶမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သထေး ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းလူင် ၽူႈ ပႂ်ႉထိင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ မၼ်း ၸၢႆႇ ဝူၺ်ႇ လႄႈ ၸၢႆႇ ပႅတ်ႈ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ငိုၼ်း တွင်း မၼ်း လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၽူႈ ပႂ်ႉထိင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ မႂ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ဢဝ် ၸရၢင်း ၽၼ်ႇတႃႇ ၵဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မႂ်း လႆႈ ယိပ်း လႆႈ တိုဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ် ၵုမ်ႇ ၵုမ်ႇ တႃႉ။ မႂ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ၽူႈ ပႂ်ႉထိင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၵဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 3ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵျၢမ်ႇပွင် ၼႂ်း ၸႂ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃႈလဵင်ႉ ၵဝ် ဢဝ် ၵဝ် ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး ႁႅင်း တႃႇ တေ မႅၵ်ႇ လိၼ် ၶုတ်း လိၼ်။ တေ ၶေႃ ၵိၼ် ယွၼ်းၵိၼ် ၵေႃႈ လီဢၢႆ ပိူၼ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 4ဝၢႆးသေ ဢရႃႇ ၽူႈ ပႂ်ႉထိင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၼႆႉ တူၵ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် ပေႃး တေ မီး ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ် ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၶဝ် ၸိုင်၊ၵဝ် တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ႁု ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 5ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇၼီႈ တီႈ ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း မႃး လႄႈ ထၢမ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႂ်း ထုၵ်ႇၼီႈ တီႈ ပေႃႈလဵင်ႉ ၵဝ် ၵႃႈႁိုဝ်၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊- 6ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မီး ၼီႈ ၼမ်ႉမၼ်း ပၢၵ်ႇ ပုင်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ ၽူႈ ပႂ်ႉထိင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢဝ် ၸရၢင်း မႂ်း ၵႂႃႇ၊ၼင်ႈ လႄႈ တႅမ်ႈ ႁႃႈ သိပ်း ၽႂ်း ၽႂ်း တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 7မၼ်း သမ်ႉ ထၢမ် တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႂ်း ၸမ်ႉ၊ထုၵ်ႇၼီႈ ၵႃႈႁိုဝ်၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မီး ၼီႈ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ပၢၵ်ႇ ထူင် ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢဝ် ၸရၢင်း မႂ်း ၵႂႃႇ တႅမ်ႈ ပႅတ်ႇ သိပ်း ထူင် တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 8တီႈ တၢင်းႁဵတ်း ဢၼ် ၽူႈ ပႂ်ႉထိင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ မီး ပိင်ႇၺႃႇ မဵဝ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ဢၢမ်း ၺၢၼ်ႇ မၼ်း၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လၵ်းလႅမ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ယဵင်ႈၶႅၼ်း လၵ်းလႅမ် ၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် လိူဝ် သေၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢၼ်လႅင်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9"ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸေးၸိမ်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼၼ်ႉ သဵင်ႈ သုတ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း ႁိူၼ်း ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် သူ ၸိုင်၊ႁဵတ်းၵေႃႉသႄႈ လူၺ်ႈ ၸေးၸိမ်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ သူ တႃႉ။- 10ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ဢၼ် လဵၵ်ႉ ဢၼ် ၵေႇ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼိူဝ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် လူင် ၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တေ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ဢၼ် လဵၵ်ႉ ဢၼ် ၵေႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈၼိူဝ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် လူင် ၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တေ ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ယဝ်ႉ။- 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး သူ ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ လေႃးၵႃႉ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တၵ်း ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ သူ။- 12သမ်ႉ ပေႃး သူ ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶွင် ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တေ ဢဝ် ၵႃႈသင် မႅင်ႇ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၶွင် သူ လႆႈ။ 13"လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၵေႃႉလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်း မိုဝ်း ပေႃႈလဵင်ႉ သွင် ၵေႃႉ လႆႈ။ မၼ်း တေ ၸင်း ပေႃႈလဵင်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁၵ်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း တေ ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ တီႈ ပေႃႈလဵင်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း တီႈ ပေႃႈလဵင်ႉ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢေႃႈ။ သူ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်ႉသွႆ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ဢုၵ်ႉၸႃႇ လေႃးၵႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မိတ်း သူပ်း မိတ်း ပၢၵ်ႇ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 15မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း ၵူၺ်း လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁုၸႅင်ႈ ႁူဝ် ၸႂ် သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ထၢင်ႇ ပဵၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် လီႁင်ႈ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ ၵႃႈတႂ်ႈ သၢႆတႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 16"ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တင်း ၵျၢမ်း ဢၼႃႇၵတ်ႉတိ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး မႃး တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ယူႇ ဢေႃႈ။ ၸႃႉၸဵမ် ၸူဝ်ႈပၢၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁိမ် ၵၼ် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 17ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် လိၼ်မိူင်း တင်း ၵၢင်ႁၢဝ် တၵ်း တေ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ယင်း တေ ငၢႆႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ၸမ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼႂ်း လိၵ်ႈ တြႃး ထမ်ႇမႃႉ တၵ်း ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18"ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပႅတ်ႈ မေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ သမ်ႉ ဢဝ် မႄႈယိင်း တၢင်ႇၵေႃႉ ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် မႄႈႁၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု ဢေႃႈ။ 19"မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး သထေး လူင် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼုင်ႈ မႆ ၶူဝ်း ၽႃႈ ၽႄး လႅင် ဢၼ် ထိူၵ်ႈၵႃႈ ၼႃႇ သေလႄႈ ၵိၼ် မူၼ်ႈ ၵိၼ် ပျေႃႇ ၼႂ်း ၸေးၸိမ်ႇ ၶျၢမ်းသႃႇ ယူႇ ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။- 20မီး ၵူၼ်းၽၢၼ် ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊လႃႇၸရု၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တုမ်ႇၸဵပ်း တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း လႄႈ၊- 21ႁႂ်ႈလႆႈ ၵိၼ် ဢၼ် ယွႆႈ ဢၼ် ယႅမ်း ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ သထေး လူင် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၼွၼ်း ၶူတ်း ပႂ်ႉ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၵ်းတူ ႁိူၼ်း သထေး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မႃ တင်းလၢႆ မႃး လႄး တုမ်ႇၸဵပ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 22ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၼၼ်ႉ တၢႆ ၵႂႃႇ လႄႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ မႃး ႁပ်ႉ ဢဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ ၼင်ႈ တီႈ ႁိမ်း ၶၢင်ႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊သေ ဢေႃႈ။ သထေး လူင် ၵေႃႈ တၢႆ ၵႂႃႇ သေလႄႈ ဢဝ် သၢင်းၵျူဝ်ႇ သေ ဢေႃႈ။- 23မၼ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ယႂ်ႇ ၼမ် လူင်လၢင် ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း မရၼႃႉ ပုၼ်ႉ သေလႄႈ မုင်ႈ ႁၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊မီး ယူႇ တီႈ ဢၼ် ၵႆ ၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ ႁၼ် လႃႇၸရု၊ၼင်ႈ ယူႇ ႁိမ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24သထေး ၼၼ်ႉ၊ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊တီႈၶႃႈ။ ဢဵတ်းလူ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ လႃႇၸရု၊မႃး ဢဝ် ၼိဝ်ႉမိုဝ်း မၼ်း ၸုမ်ႇ ၼမ်ႉ လႄႈ ယွတ်ႇ သႂ်ႇ လိၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၵတ်းယဵၼ် သေၵမ်း ၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵႃႈၼႂ်း မုၵ်ႉၽႆး ၼႆႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 25ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်႟။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ဢသၢၵ်ႈ ယင်း လိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ မႂ်း လႆႈ မၢၵ်ႈမီး လီ ပဵၼ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လႃႇၸရု၊ၸမ်ႉ၊ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တႃႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ မၼ်း လႆႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ယဝ်ႉ။ မႂ်း ၸမ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 26လိူဝ် သေ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ၵႃႈၼႂ်း ဝူင်ႈၵၢင် ႁဝ်း ၼႆႉ မီး ႁိုၵ်း လူင် ဢၼ် လိုၵ်ႉ ၼႃႇ ၶၼ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ႁဝ်း ၼႆႉ ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇၸူး သူ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် လႆႈ။ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ သူ မီး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶၢမ်ႈ မႃး ၸူး ႁဝ်း လႆႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 27သထေး လူင် သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃႈ႟။ ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ လႃႇၸရု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ။- 28ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း မီး ၼွင်ႉၸၢႆး ႁႃႈ ၵေႃႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် သတိ ၶဝ်၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ မႃး ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 29ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တီႈ ၼွင်ႉၸၢႆး မႂ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး တြႃး မူဝ်းသေႇ၊တင်း တြႃး ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ယူႇ။ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊- 30သထေး လူင် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶႃႈ ၵူၺ်း၊ပေႃႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊တီႈၶႃႈ။ သင် ဝႃႈ ၵူၼ်းတၢႆ သေၵေႃႉၵေႃႉ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း လႄႈ ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် ၶဝ် ၸိုင်၊ၶဝ် တေ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶဝ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ၊- 31ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃး ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် တြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တြႃး ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ သေၵေႃႈ ၶဝ် တေ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵူၺ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃႈ လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\