Luke 17

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶိူင်ႈ ဢၼ် ၶီႈလိုတ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ တြႃး ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် မႃး ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶီႈလိုတ်း ၼၼ်ႉ႟။ မႂ်း မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။- 2တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပေႃး ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် လူၺ် မတ်ႉ ႁွႆႈ ၶေႃး မၼ်း လႄႈ ဢဝ် ထိမ်ႈ တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ တီႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ လီ သေၵေႃႉ ဢၼ် ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လႆႈ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ႁဵတ်း သတိ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ။ "ပေႃး ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ႁဵတ်း တၢင်းၽိတ်း တေႃႇ မႂ်း ၸိုင်၊သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ မၼ်း တႃႉ။ ပေႃး မၼ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၸိုင်၊ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ် တၢင်းၽိတ်း မၼ်း တႃႉ။- 4ပေႃး မၼ်း မႃး ၽိတ်း မႂ်း ၸဵတ်း ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ဝၼ်း လဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ မၼ်း သမ်ႉ မႃး လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈၼႆ ပွၵ်ႈ လႂ် ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ် တၢင်းၽိတ်း မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၸဝ်ႈၽြႃး ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ မီး ထၢၼ်ႇ မဵတ်ႉ ၽၼ်း ၽၵ်းၵၢတ်ႇ မဵတ်ႉ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၵေႃႈ ပေႃး သူ လၢတ်ႈ တီႈ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ထူၺ်ႈ ဢဝ် ၸဵမ် ႁၢၵ်ႈ မႂ်း လႄႈ ၵႂႃႇ ပၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ ပုၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊တူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သူ ဢေႃႈ။ 7"ၼႂ်း သူ ၼႆႉ မီး လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢၼ် ထႆ ၼႃး ယူႇ၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ လဵင်ႉ သူဝ်း ယူႇ ဝႃႈၼႆ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပွၵ်ႈ ၼႃး မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸွင်ႇ သူ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႃး ၵိၼ် ၶဝ်ႈ မႂ်း ၵမ်းလဵဝ် တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ႁိုဝ်း။- 8သူ ဢမ်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊သူ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁႅၼ်း ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ ပၼ် ၵဝ် လူး။ ဢဝ် ၽႃႈ ႁတ်ႉဢႅဝ် လႄႈ ပႂ်ႉ ထႅမ် ၶဝ်ႈ ထႅမ် ၽၵ်း ၵဝ် တေႃႇ ႁွတ်ႈ ၵဝ် ၵိၼ် ယဝ်ႉ တႃႉ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ မႂ်း ၸင်ႇ ႁႅၼ်း ၵိၼ် တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 9လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ၸႂ်ႉ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း တၢင်ႇၵျေးၸူး ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ၵူၺ်း။- 10သူ ၵေႃႈ၊မိူၼ် ၵၼ် ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ႁဵတ်း ၵႃႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ သူ ၸႂ်ႉ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ လီ ငၢမ်း ယဝ်ႉ ၸိုင်၊သူ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ယူဝ်း ယူဝ်း လႄႈ ႁဝ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ႁဝ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တႃႉ၊" မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပႆ ၽႃႇ ၸွမ်း လႅၼ် လိၼ်မိူင်း သမႃႇရိ၊တင်း မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸမ် တေ ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်းတုတ်ႈ သိပ်း ၵေႃႉ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၵႆ သေလႄႈ ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယေႇသု၊ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ဢဵတ်း လူ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် ၶဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လႄႈ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ယေႃးၵႃႇ သူ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် မူတ်းသႂ် ဢေႃႈ။- 15ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊လႆႈ ႁၼ် တုတ်ႈ မၼ်း မူတ်းသႂ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈ မႃး သေယဝ်ႉ၊ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 16မၼ်း ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ႁိမ်း တိၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း သမႃႇရိ၊ဢေႃႈ။- 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း သိပ်း ၵေႃႉ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် မူတ်းသႂ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မီး ၵႃႈတီႈလႂ်။- 18လိူဝ် သေၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် တေ ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈ မႃး ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 19သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႉ လႄႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ တႃႉ။ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် မႂ်း ႁၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ လဝ်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း တႄႇပဵၼ် မႃး မိူဝ်ႈလႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း တႄႇပဵၼ် ၵႃႈတီႈ ဢၼ် တႃ ၵူၼ်း ႁၼ် လႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 21'တူၺ်း ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ တႃႉ၊' 'တူၺ်း ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ဢမ်ႇ မီး တီႈ ဢၼ် တၵ်း ၸိၼႄ လႆႈ။ ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်းၼႃႈ ထႃႈ လိုၼ်း သူ တၵ်း ၸႂ်ထိုင် ၶႂ်ႈ ႁၼ် ဝၼ်း လုၵ်ႈၵူၼ်း၊သေ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် မၼ်း ယဝ်ႉ။- 23တၵ်း မီး ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ တႃႉ၊' 'တူၺ်း ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ယႃႇပေ ၸွမ်း ၵႂႃႇ တူၺ်း။- 24ဝၼ်း လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် မႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽႃႉမႅပ်ႈ ဢၼ် မၢပ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၸဵင်ႇ တွင်ႉၽႃႉ ၸဵင်ႇ ၼိုင်ႈ ႁိူဝ်ႈလႅင်း ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ထိုင် ၸဵင်ႇ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ လူင်လၢင်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၼႆႉ ပႄႇပႅတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ။- 26ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ယဝ်ႉ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၼူဝ်းဢႃႇ၊ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပဵၼ် ၼႂ်း ဝၼ်း လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢေႃႈ။- 27ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ် ယူႇ၊ဢဝ်ၽူဝ် ဢဝ်မေး တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၼူဝ်းဢႃႇ၊ၶဝ်ႈ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး သေယဝ်ႉ၊ၼမ်ႉ ထူမ်ႈ မိူင်း လႄႈ ဢဝ်တၢႆ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် တၵ်း ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ယဝ်ႉ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် လေႃးတႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵိၼ် ယူႇ၊သိုဝ်ႉ ယူႇ ၶၢႆ ယူႇ၊ၽုၵ်ႇ ယူႇ သွမ်ႈ ယူႇ၊တႄႇတင်ႈ ႁဵတ်း ႁိူၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 29ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် လေႃးတႃႉ၊ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း သေႃးတုမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၽူၼ် ၽႆး ဢၼ် လေႃး ၵၼ် တင်း ၵၢၼ်ႉ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် တွင်ႉၽႃႉ တူၵ်း လူင်း မႃး လႄႈ မႆႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၢႆ ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 30ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ 31"ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ လူင်း မႃး ဢဝ် ၶူဝ်းလဵင်း မၼ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း၊ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ တူင်ႈၼႃး ၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပွၵ်ႈ မႃး ၸူး တီႈ ႁိူၼ်း မၼ်း။- 32ဝူၼ်ႉၸႂ် တူၺ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ မေး လေႃးတႃႉ၊ၼၼ်ႉ လူး။- 33ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 34ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၼွၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူႇ ဢၼ် လဵဝ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သိမ်းဢဝ် ၵႂႃႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ တၵ်း ဝႆႉ ၵိုတ်း ယူႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 35မႄႈယိင်း သွင် ၵေႃႉ တၵ်း လူၺ် ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သိမ်းဢဝ် ၵႂႃႇ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 36[ၵူၼ်းၸၢႆး သွင် ၵေႃႉ တၵ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တူင်ႈၼႃး ဢေႃႈ။ တၵ်း သိမ်းဢဝ် ၵႂႃႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ တၵ်း ဝႆႉ ၵိုတ်း ယူႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ၊]" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈလႂ် ၶႃႈ၊ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တီႈ ဢၼ် တူဝ်တၢႆ မီး ၼၼ်ႉ လၢင်းတႃႉ တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ဝႆႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\