Luke 20

1မီး ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇ တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် တင်းလၢႆ မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊- 2လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "မႂ်း မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ မႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ။ ၽူႈလႂ် ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ၼၼ်ႉ တီႈ မႂ်း ဝႃႈၼႆ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁဝ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ထၢမ် သူ ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ ၼိုင်ႈ လူး။- 4ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မႃး ႁိုဝ်း ဝႃႈၼႆ သူ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ် ၶႆႈၸႂ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း တေ လႆႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။ ပေႃး ႁဝ်း ဝႃႈ၊ 'လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊မၼ်း တေ ဝႃႈ၊ 'ပေႃး ၼႆ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊' ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။- 6ပေႃး ႁဝ်း ဝႃႈ၊ 'လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မႃး၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လွင်ႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် တေ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ ႁဝ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 7ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁု ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် သူ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽုၵ်ႇ သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ လႄႈ ၶၢတ်ႈ သူၼ် ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ႁိုင် ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ဝိတ်း မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၼၼ်ႉ မၼ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ ယွၼ်း ဢဝ် ၵႃႈၶၢတ်ႈ သူၼ် တီႈ ၵူၼ်း ၶၢတ်ႈ သူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပေႃႉ ထုပ်ႉ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပွႆႇ ပႅတ်ႈ တူဝ် လၢႆ မိုဝ်း ပဝ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 11မၼ်း သမ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ တၢင်ႇၵေႃႉ ၵႂႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပေႃႉ ထုပ်ႉ မၼ်း ယႃႉသရေႇ မၼ်း သေလႄႈ ပွႆႇ ပႅတ်ႈ တူဝ် လၢႆ မိုဝ်း ပဝ်ႇ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 12လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း သမ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ တၢင်ႇၵေႃႉ ထူၼ်ႈ သၢမ် ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ လႄႈ ၶဝ် ပေႃႉ ထုပ်ႉ မၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ ႁွႆး ၶွၼ်ႉ ႁွႆး တၢမ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ သေလႄႈ ႁေႃႈ မၼ်း ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ သူၼ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵဝ် တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၸၢင်ႈၶႄး ၶဝ် တေ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် မၼ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၼ် မၼ်း ၸိုင်၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢမူၺ်ႇ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် မၼ်း တၢႆ တႃႉ ႁဝ်း။ ပေႃး ႁဝ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ လႆႈ ဢမူၺ်ႇ မၼ်း ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ။- 15ႁေႃႈ မၼ်း ဢွၵ်ႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ သူၼ် သေလႄႈ ဢဝ် မၼ်း တၢႆ ပႅတ်ႈ သေ ဢေႃႈ။ "ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ သူၼ် ၼၼ်ႉ တၵ်း မႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။- 16မၼ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း မႃး လႄႈ ဢဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း သူၼ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊တၵ်း ဢဝ် သူၼ် ၼၼ်ႉ ၶၢတ်ႇ ပၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢေႃႈ၊" မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ၵူၼ်း ႁဵတ်း ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ မီး ၵႃႈၶၼ် ၵႃႈသင် လႄႈ ပႄႇပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ ၵမ်းလိုၼ်း ၸိုင်၊လႆႈ ပဵၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ႁူဝ် ၸဵင်ႇတိူၵ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 18ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ပွတ်း ပဵၼ် တွၼ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼိူဝ် ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼႆႉ တူၵ်း သႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႅဝ် ပဵၼ် ၽွင် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် တင်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် တင်းလၢႆ ဢၢင်ႈ တၵ်း တိဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁု မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼႆႉ လႄႈ လၢတ်ႈၶိတ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၵူဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ပႂ်ႉထႃႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ သေလႄႈ ပၼ် သူးလၢပ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႂႃႇ ထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ၶဝ် တေ ႁႃ တၢင်းၽိတ်း ၼႂ်း ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ၶုၼ် ၸွမ် မိူင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၵူၼ်း ၵိၼ် သူးလၢပ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ သင်ႇ သွၼ် တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၼႃႈ ၵူၼ်း လႄႈ သွၼ်ပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 22ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ႁဝ်းၶႃႈ မီး ၼႆႉ ၸွင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီ ထၢမ်းၶွၼ်ႇ တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ထၢမ်း ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁုႁၼ် ပရိယႄႇ ၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ငိုၼ်း ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ ၼႄ ၵဝ် လူး။ ၵႃႈတီႈ ၶႅပ်းငိုၼ်း ၼႆႉ မီး ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈလႂ်။ တႅမ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၽူႈလႂ် ဝႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 24"ပဵၼ် ပုင်ႇႁၢင်ႈ တင်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လီ ယဝ်ႉ။ ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ဢဝ် ၶွင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ပၼ် တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊တႃႉ။ ၶွင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢဝ် ပၼ် တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁႃ တၢင်းၽိတ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၺ်း လႆႈ ဢၢမ်း ယူႇ သေလႄႈ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ဝႆႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 27ၵူၼ်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵိူင်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၵူၼ်းတၢႆ တေ ဢမ်ႇ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ၶဝ် လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ မူဝ်းသေႇ၊တႅမ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ပုၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မီး မေး သမ်ႉ ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း တၵ်း လႆႈ သိုပ်ႇ ဢဝ် မႄႈမၢႆႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပီႈဢၢႆႈ မၼ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇ ၶၢတ်ႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ မီး ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။- 29တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ မီး ၶဝ် ၸဵတ်း ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ဢေႃႈ။ ပီႈဢၢႆႈ ၵေႃႉ ယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢဝ်မေး သေယဝ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 30ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ပဵၼ် ၼွင်ႉ တၢမ်း မၼ်း သိုပ်ႇ ဢဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 31မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၶဝ် ပီႈၼွင်ႉ တင်း ၸဵတ်း ၵေႃႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သိုပ်ႇ ဢဝ် မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊သမ်ႉ ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ သေလႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 32လိုၼ်း ၼၼ်ႉ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 33ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် မေး ၵေႃႉလႂ် ၶႃႈ။ ၶဝ် တင်း ၸဵတ်း ၵေႃႉ လႆႈ ဢဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ မႃး ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်းယိင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ၸူဝ်ႈ ၼႆႉ ၸၢတ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၽူဝ် ဢဝ်မေး ဢေႃႈ။- 35ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵူၼ်းယိင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ၸိူဝ်း ဢၼ် ထိူၵ်ႈ ၵိုင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ တၢၼ်း ၸၢတ်ႈၼႃႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢမ်ႇ ဢဝ်ၽူဝ် ဢဝ်မေး။- 36ၶဝ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ ထဝ်ႈ ဢမ်ႇ တၢႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 37လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ၸိုင်၊မူဝ်းသေႇ၊ယင်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဝႆႉ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယုမ်း ၽႆးမႆႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ႁွင်ႉ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၽြႃး ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၽြႃး ဢိၸၢၵ်ႈ၊ၽြႃး ယႃႇၵုပ်ႈ၊' ဝႃႈၼႆ ယူႇ ဢေႃႈ။- 38မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽြႃး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ၽြႃး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၵႂၢမ်း တွပ်ႇ ဢၼ် လီ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 40ၵမ်းလိုၼ်း ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁတ်း လဝ်ႈထၢမ် ထႅင်ႈ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 41ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ဝႃႈၼႆ ႁဵတ်း ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ လႆႈ။- 42တူဝ် တႃႇဝိတ်ႈ၊ယင်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း သႃႇလၢမ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "'ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ ၼင်ႇ ယူႇ ၽၢႆႇၶႂႃ မိုဝ်း ၵဝ် ၼႆႉ။ 43တေႃႇထိုင် ၵဝ် ဢဝ် ရၢၼ်ႇသူႇ မႂ်း တင်းလၢႆ တမ်း ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶူင်ႇ တီႈ တမ်း တိၼ် မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 44ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တႃႇဝိတ်ႈ၊ယင်း ႁွင်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ' ဝႃႈၼႆ ယူႇ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ဝႃႈၼႆ၊ႁဵတ်း ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 45ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ယင်း တိုၵ်ႉ ထွမ်ႇငိၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊- 46"ႁဵတ်း သတိ တီႈ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ တႃႉ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵျိူၵ်ႈ ၼုင်ႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်း ဢၼ် ယၢဝ်း ၼႃႇ လႄႈ လႄႇ ၵႂႃႇလႄႇ မႃး ယူႇ၊မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၵူဝ်ယမ် ၶဝ် လႄႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ ၶဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၵၢင် ၵၢတ်ႇ လႂ်၊လိူၵ်ႈ တီႈ ၼင်ႈ တီႈ ၸၼ်ႉ သုင် ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၼင်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် ၵျႃႉ ၵႃႈၼႂ်း ပွႆး လႂ် ဢေႃႈ။- 47ၶဝ် ၸၢင်ႈ ပႄႉ ၵိၼ် ႁိမ် ၵိၼ် ႁိူၼ်းယေး မႄႈမၢႆႈ လႂ် လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ သူးတွင်း လူၺ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် ယၢဝ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\