Luke 21

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လဵဝ် တူၺ်း ႁွပ်ႈ ႁွပ်ႈ လႄႈ ႁၼ် ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး တင်းလၢႆ၊ဢွၼ်ၵၼ် လူႇ ငိုၼ်း ၵႃႈတီႈ တိူၵ်ႈ ငိုၼ်းလူႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မႄႈမၢႆႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး လူႇ ငိုၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႅပ်း တွင်းလႅင် သွင် ၶႅပ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ႁၼ် သေယဝ်ႉ၊- 3ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊မႄႈမၢႆႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် ၼႆႉ သႂ်ႇ ငိုၼ်းလူႇ ၼမ် သေပိူၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ။- 4ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် ငိုၼ်း ဢၼ် လိူဝ် ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ် ၶဝ် မၢၵ်ႈမီး ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ မႃး လူႇတၢၼ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႄႈမၢႆႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၽၢၼ် ၼႃႇ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း မီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် လူဝ်ႇ လဵင်ႉၸႂ် မၼ်း ၼၼ်ႉ လူႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ် လွင်ႈ တိူၵ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တင်း မၢၵ်ႇႁိၼ် ၶၢဝ် ဢၼ် ႁၢင်ႈလီ ၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တႃႇၼႃႉ တၢင်းလူႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 6မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈ ဢၼ် သူ ႁၼ် ယူႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႆႉ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ဢမ်ႇ ၵေႃႇ ၵၼ် သေ ႁူၺ်ႇ လႄႈ တၵ်း လႆႈ ၵိူၼ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈ ၵူႈ ႁူၺ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ၶဝ် ၵေႃႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် မႃး မိူဝ်ႈလႂ် ၶႃႈ။ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် တၵ်း ၼႄပျႃး လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၸမ် ၶိင်ႇ တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း မီး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ လႆႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် သူ။ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တေ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊' သမ်ႉ ဝႃႈ၊ 'ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ယႃႇပေ ပႃး ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၶဝ်။- 9မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၶၢဝ်ႇ တိုၵ်းသိုၵ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶတ်းတႃႉ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇ ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ သၼ်ႇ ဝႆ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် မႃး ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ လိုၼ်းလင် သုတ်း ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ၊ဝႃႈၼႆ ဢမ်ႇ ပႆႇ လၢတ်ႈ လႆႈ လူးၵွၼ်ႇ။ 10"လိုၼ်းသေ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼိုင်ႈ တၵ်း တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼိုင်ႈ လႄႈ၊ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈ တၵ်း ၶတ်းတႃႉ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 11ဢိင်ႇသၼ်ႇ လူင် လႂ်၊ၽေး ၶဝ်ႈၵႃႈ မၢၵ်ႇ ပႅင်း လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽေး ၵႃႇလႃႉႁႃႈလႅင်မိူင်း လႂ်၊တၵ်း ပဵၼ် မႃး ပဵၼ် တီႈ ပဵၼ် တီႈ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆး လီဢၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လီ ၵူဝ် လီ ႁႄ တင်းလၢႆ၊တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼိူဝ် တွင်ႉၽႃႉ ဢေႃႈ။- 12ၸူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပဵၼ် မႃး ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် လႄႈ ၶဝ် တၵ်း တိဢဝ် သူ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး သူ သေလႄႈ ၸွႆး တၢင်ႇ ဢမု တီႈ သူ ၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ်၊သႂ်ႇ ထွင်ႇ သႂ်ႇ ၵႃး လႂ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊တၵ်း ဢဝ် သူ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႂ် တင်း တီႈ ဢမၢတ်ႈ ၽွင်းမိူင်း လႂ် ဢေႃႈ။- 13ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ သဵင် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢေႃႈ။- 14ဝႆႉ သတိ ႁႂ်ႈ ႁူဝ် ၸႂ် သူ မီး ႁႅင်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ မႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ႁႄႉၵင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း သႂၢင်း ပၼ် ၵႂၢမ်း တင်း ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ တီႈ သူ ဢၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ သူ တေ ဢမ်ႇ တွပ်ႇ ဢမ်ႇ ထဵင် လႆႈ၊ဢမ်ႇ ႁႄႉ ဢမ်ႇ ၶႄ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပေႃႈ မႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသႄႈ သူ ၶၢႆ ၸိုဝ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေ ဢဝ် သူ တၢႆ ဢေႃႈ။- 17ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း ၸင်း သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 18ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၶူၼ်ႁူဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ လု လႆႈ ႁူင်ႈ သေ သဵၼ်ႈ သေ လႂ်။- 19သူ တၵ်း လႆႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ သူ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢၼ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ သူ ဢေႃႈ။ 20"မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ႁၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ရၢၼ်ႇသူႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ႁု ဝႃႈ၊ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၸမ် တၵ်း လုလႅဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊တၵ်း လႆႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ၶိုၼ်ႈ လွႆ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း ဝဵင်း တၵ်း လႆႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 22လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။- 23ၽွင်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ မႄႈယိင်း ဢၼ် ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် လႂ်၊တၵ်း ၵိၼ်းၸႂ် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ တၵ်း တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽၼ်း တၢႆ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပိူၼ်ႈ တိမတ်ႉ ဢဝ် ၵႂႃႇ ႁဵတ်း ၶႃႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း မိူင်း ပိူၼ်ႈ ၸွတ်ႇ သဵင်ႈ ဢေႃႈ။ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ယဵပ်ႇ ယမ် တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 25"မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပုၵ်ႉပႃႉ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း တႃဝၼ်း၊ၼႂ်း လိူၼ်၊ၼႂ်း လၢဝ် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း တၵ်း တူၵ်းၸႂ် တူင်ႉတိုၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်ႁႄ သဵင် လႅင်းၼမ်ႉ ပိူပ်ႈၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ ဢၼ် ဢူၼ် ဢဵၼ် မေႃး လင် ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ထၢၼ်ႈပေႃး တၢႆလိုမ်း ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵူဝ်ႁႄ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း မုင်ႈထႃႈ ပႂ်ႉ တူၺ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ တၵ်း သၼ်ႇၶွၼ်း ဝႆ ဢေႃႈ။- 27မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ပႃး တင်း မုၼ်ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢေႃႈ။- 28မိူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တႄႇၸႃႉ ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ထုတ်ႇ ဢဝ် သူ ၸမ် မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ႁႅၼ် ၼႃႈ ငွၵ်ႈႁူဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 29ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "တူၺ်း တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ တင်း တူၼ်ႈမႆႉ တင်းလၢႆ လူး။- 30မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ႁၼ် ၶဝ် ပူင်ႇ ၽိူဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇမႆႈ ႁွတ်ႈ ၸမ် မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 31မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ် တၵ်း တႄႇပဵၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 32"ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၶိူဝ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ သဵင်ႈ ပႆႇ မူတ်း တေႃႇထိုင် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈ ပဵၼ် မႃး ၸေး မူတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း တၵ်း ဝၢႆး ႁၢႆ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၸိုင်၊တၵ်း ဢမ်ႇ ႁူင်ႈ ဢမ်ႇ ႁၢႆ လႃးလႃး။ 34"ႁဵတ်း သတိ၊တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ် ပူၼ်ႉ ၵိၼ် လိူဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ လေႃးၵီႇ ယူႇ ၼႃႇ ၽႅဝ်။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ဢမ်ႇ ထိူမ် ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶႄး ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ထူပ်း မႅၼ်ႈ သူ၊- 35မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူင်ႇႁႅဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၵႃႈ ဢၼ် ယူႇသဝ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၽႅၼ်ႇ လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 36ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉ သတိ ပႂ်ႉ ယူႇ လႄႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 38ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵႂႃႇၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ထွမ်ႇ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\