Luke 22

1ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ပွႆး ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ ၸမ် မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ၊- 2ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ၶဝ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ၊လွမ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ၼႄး လၢႆး ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၢႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ လွမ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ၼႄး လၢႆး ယူႇ ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၵူဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 3မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႃႇၼၢတ်ႈ၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် ယုတႃႉ၊ဢၼ် မီး ၸိုဝ်ႈ ထႅင်ႈ ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဝႃႈ၊ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4မၼ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် တင်း ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈသိုၵ်း ဢၼ် ပႂ်ႉ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊ဢုပ်ႇၵုမ် ၶိုင် ႁႃ လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၶဝ် ၵေႃႈ ၸူမ်း ၼႃႇ လႄႈ ဝႆႉၵတိ ဝႃႈ၊တႃႇ တေ ပၼ် ငိုၼ်း တီႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 6မၼ်း ၵေႃႈ ၽွမ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢၶိင်ႇ ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇ တေ လွမ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ၶဝ်၊တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း ၸုတုမ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ပွႆး ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ဝၼ်း ဢၼ် တၵ်း ႁႅမ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ပေႇတရု၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵႂႃႇ မႄးႁႅၼ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ပုၼ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း ၵိၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၶဝ် ၵေႃႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ မႄးႁႅၼ်း ၵႃႈတီႈလႂ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထွမ်ႇ တႃႉ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် တဵင်ႇ မေႃႈၼမ်ႉ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ႁူပ်ႉ ထူပ်း သူ ဢေႃႈ။ ၸွမ်း မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢၼ် မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 11လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သြႃႇ သင်ႇ လၢတ်ႈ မႃး တီႈ မႂ်း လႄႈ ဝႃႈ၊လုၵ်း ဢၼ် ၵဝ် တင်း တပႄး ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼၼ်ႉ မီး ၵႃႈ လႂ်၊' ဝႃႈၼႆ တႃႉ။- 12ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ၼႄ ပၼ် လုၵ်းလူင် ႁၢၼ်ႉ ၼိူဝ် ဢၼ် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် လွင်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵႃႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ မႄးႁႅၼ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ မၼ်း ထိုင် ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ် တီႈ ၵိၼ်၊လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ၊- 15လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၼႆႉ၊ၵဝ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၵိၼ် ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼႆႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 16ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် ပွႆး ၼႆႉ ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ပွႆး ၼႆႉ လႆႈ ဢွင်ႇ မႅင်ႇ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ။ 17မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၵွၵ်း လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ၵွၵ်း ၼႆႉ သေယဝ်ႉ၊မႅင်ႇ ပၼ် တီႈ သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် တႃႉ။- 18ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၼႆႉ ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း လႄႈ မႅင်ႇ ပၼ် ၶဝ် သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တူဝ် ၵဝ် ဢၼ် ၸုၼ်ႉ ပၼ် သူ ဢေႃႈ။ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ၵဝ် ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 20မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊ၵိၼ် ၶဝ်ႈၶမ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၵွၵ်း ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ပၼ် တီႈ ၶဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵွၵ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ ဢၼ် ဢဝ် တင်း လိူတ်ႈ ၵဝ် တွၵ်ႇၸုမ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ လႄႈ ထွၵ်ႇ လႆ ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ 21"ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ တူၺ်း လူး။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ် ၼႆႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။- 22လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ တၢႆ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၵ်းၶၢၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈ သေၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ တေ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် တွင်ႈထၢမ် ၵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၼႂ်း ၶဝ် တေ ပဵၼ် ၵေႃႉလႂ် တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 24ၵႃႈၼႂ်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် မီး တၢင်း ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉလႂ် တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ ယူႇ လႄႈ၊- 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် မီး ဢႃႇၼႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ် ဢၼ် လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တင်းလၢႆ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ၵျေးၸူး' ဢေႃႈ။- 26ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပုၼ်ႈ သူ ၸိုင်၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၵူၼ်းလူင် ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်း ႁူဝ် ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 27ၵေႃႉလႂ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၼင်ႈ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်း ၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၼင်ႈ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ၊ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼႆႉ ဢေႃႈ။ 28"သူ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 30သူ တေ လႆႈ ၼင်ႈ လႄႈ ၵိၼ် သူတ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ် ၵဝ် ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း သူ တၵ်း လႆႈ ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ တြႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ဢိသရေး၊သိပ်း သွင် မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 31"သိမုၼ်ႇ၊႟။ သိမုၼ်ႇ၊႟။ ထွမ်ႇ လူး။ ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ၸၢမ်းတူၺ်း သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁႂ်ႈလႆႈ ၽႄ ဢဝ် ၵူၼ်းလီ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၽတ်း ဢဝ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ဢွၵ်ႇ သေ ႁမ်း ၵႅပ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ၊- 32သိမုၼ်ႇ၊႟။ ၵဝ် သူးတွင်း ပုၼ်ႈ မႂ်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လု ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၶိုၼ်း မႃး ၸူး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း တီႈ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33မၼ်း ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း တူၵ်းထွင်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း လႂ်၊တၵ်း တၢႆ ၸွမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း လႂ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၼ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဝႃႈ၊ "ပေႇတရု၊႟။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၶိုၼ်း ၼႆႉ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႆႇ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵဝ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ သူ ပႃး ထူင်ငိုၼ်း၊ထူင်ပႃး၊ၶႅပ်းတိၼ်၊သေလႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ သူ ၵႂႃႇ ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၸွင်ႇ သူ လူဝ်ႇ ထႅင်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ။ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၵႃႈသင် ထႅင်ႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵမ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ထူင်ငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ထူင်ပႃး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ပႃး ၸွမ်း တႃႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး လႅဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶၢႆ သိူဝ်ႈၶူဝ်း မၼ်း လႄႈ သိုဝ်ႉ ဝႆႉ မၢၵ်ႈ ၼိုင်ႈ တႃႉ။- 37ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ မၢတ်ႈ ၶဝ် ပႃး ၼႂ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၵဝ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ တၢင်း ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ၵဝ် ၸိုင်၊ပဵၼ် မႃး ယူႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38ၶဝ် ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း ၶႃႈ လူး၊ၸဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ မီး လႅဝ်း သွင် မၢၵ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယၢမ်ႈ ၵႂႃႇ သေႇ သေႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 40မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လွင်ႈ ဢမ်ႇ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸူဝ်း ၵႂႃႇ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် သူးတွင်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ၽၢတ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ ယၢၼ် သေ ၸူဝ်ႈမၢၵ်ႇႁိၼ်ဝုတ်ႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊သူးတွင်း လႄႈ ဝႃႈ၊- 42"ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ၊ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵွၵ်း ၼႆႉ ပိူင်ႈ ၵႂႃႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၶႃႈၸဝ်ႈ သေၵမ်း ၶႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ယႃႇ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၶႃႈၸဝ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 43[မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး ၼိုင်ႈ ပေႃႇမႃး ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 44မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ယိင်း ၶႅၼ်း ၶတ်းၸႂ် ၵျူဝ်းၸႃး သူးတွင်း ယူႇ၊ထၢၼ်ႈပေႃး ႁိူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ယွတ်ႇ လိူတ်ႈ ယွတ်ႇ တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။] 45လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် သူးတွင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ၸူး တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၶဝ် ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၸႂ်လု ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 46မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ႁဵတ်းသင်။ လုၵ်ႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် သူးတွင်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လွင်ႈ ဢမ်ႇ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 47ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း တိုၵ်ႉ လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၸုမ်း ၼိုင်ႈ ႁွတ်ႈမႃး လႄႈ ယုတႃႉ၊ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢွၼ် ႁူဝ် ၶဝ် မႃး ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵႂႃႇၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈလႆႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ လႄႈ ၼူမ် ဢေႃႈ။- 48ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယုတႃႉ၊႟။ မႂ်း ဢဝ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ၼူမ် လႄႈ ဢၢပ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 49မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁုႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်း လႆႈ ဢဝ် လႅဝ်း ၽၼ်း ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း ဝႃႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊- 50ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဝ် လႅဝ်း ၽၼ်း ၶႃႈ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႁူ မၼ်း ၽၢႆႇၶႂႃ ၶၢတ်ႇ တူၵ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 51မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁဵတ်းသင် ထႅင်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် မိုဝ်း တိူဝ်ႉ သႂ်ႇ ဝၢၼ်ႁူ မၼ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶိုၼ်း လီ မႃး သေ ဢေႃႈ။ 52မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် လႂ်၊ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈသိုၵ်း ဢၼ် ပႂ်ႉ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႂ်၊တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ သူ လူဝ်ႇ လႆႈ ပႃး ဢဝ် လႅဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶွၼ်ႉ လႄႈ မႃး တိဢဝ် ၵဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူ တိဢဝ် ၵူၼ်း ၸူၼ် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 53မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ ႁႃ တိဢဝ် ၵဝ်။ ၵမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇ သူ ယဝ်ႉ။ ပဵၼ် ၶိင်ႇ တၼ်းၶူဝ်း လပ်းသိင်ႇ တၵ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 54ၶဝ် တိဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် လႄႈ ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ယူႇ တီႈ ဢၼ် ႁၢင်ႇ ၵႆ သေလႄႈ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 55ပိူၼ်ႈ သုမ်ၽႆး ဢွမ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇ ဝၢင်း ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ လႄႈ ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ငွမ် ဢွမ်ႇၽႆး ၸွမ်း ၼႂ်း ၵႄႈ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 56မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သၢဝ် လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁၼ် မၼ်း ငွမ် ဢွမ်ႇၽႆး ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၼႃႈ မၼ်း လီ လီ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸွမ်း ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 57ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႇတရု၊ထဵင် ပႅတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈယိင်း႟။ ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 58ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တွင်း မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး လူၺ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ပေႇတရု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၼႆႉ႟။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႃး ၸွမ်း ၼႂ်း ၶဝ် ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 59လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ႁိုင် သေ ၼိုင်ႈ မွင်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႃး ၸွမ်း မၼ်း တႄႉ ယဝ်ႉ။ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 60ပေႇတရု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶိင်း ၼႆႉ႟။ မႂ်း လၢတ်ႈ လွင်ႈ သင် ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁု၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယင်း လၢတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵႆႇ ၵေႃႈ ၶၼ် ဢေႃႈ။- 61ၸဝ်ႈၽြႃး ၵေႃႈ ဝၢႆႇ တူၺ်း ပေႇတရု၊လႄႈ မၼ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႆႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၼ် ၼႂ်း ၶိုၼ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မႂ်း တေ တွပ်ႇထဵင် ဝႃႈ၊မႂ်း ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၵဝ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 62မၼ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ႁွင်ႉႁႆႈ ထိုင်ၸႂ်ထိုင်ၶေႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 63ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ပေႃႉ ထုပ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 64ၶဝ် ဢဝ် ၽႃႈႁူမ်ႇ ၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် ပေႃႉ ထုပ်ႉ မႂ်း၊တၵ်ႉ တူၺ်း လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 65လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ၶဝ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း ၼမ်ၼႃႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 66မိူဝ်ႈ ဢၼ် မိူင်းလႅင်း မႃး ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၵျူး၊ၶဝ် လႂ်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ ၸုတုမ် တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တီႈ လုမ်းလူင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 67လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၸႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁိုဝ်း၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁဝ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ။- 68ပေႃး ၵဝ် ထၢမ် သူ ၵေႃႈ သူ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ။- 69တႄႇၸႃႉ ဢဝ် မိူဝ်ႈလဵဝ် လႄႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 70မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊မႂ်း ၸႂ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ လၢတ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 71ၶဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း ယဝ်ႉ။ တူဝ် ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သူပ်း မၼ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\