Luke 3

1ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇတိပေႇရိ၊ၸၢမ်ႇ ႁၢင်ႈ ၸၢမ်ႇ ႁေႃ လႆႈ သိပ်း ႁႃႈ ပီ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ပွၼ်ႇတိပိလတ်ႉ၊လႆႈ ဢရႃႇ ၸဝ်ႈၽႃႉ မိူင်း ယုတႃႉ၊ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊လႆႈ ဢရႃႇ ၸဝ်ႈၽႃႉ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၼွင်ႉ ၸၢႆး မၼ်း ၶုၼ် ၽိလိပ်ႉပု၊လႆႈ ဢရႃႇ ၸဝ်ႈၽႃႉ မိူင်း ဢိတုရေႇ၊တင်း မိူင်း တရႃႇၶေႃးၼိတ်ႈ၊တင်း ၶုၼ် လုသႃႇၼိ၊သမ်ႉ လႆႈ ဢရႃႇ ၸဝ်ႈၽႃႉ မိူင်း ဢႃႇၽိလိၼိ၊လႄႈ၊- 2ဢႃႇၼတ်ႉ၊တင်း ၵယႃႇၽႃႉ၊သမ်ႉ လႆႈ ဢရႃႇ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ၼႂ်း ပၢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ၸႃႇၶရိ၊ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႇ လဵပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၵႃႈၼႂ်း ထူင်ႉ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သူ သေယဝ်ႉ၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တႃႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ ၵႃႈမီး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊- 4မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈဢိသႃႇယႃႉ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သဵင် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ၊ 'မႄး သဵၼ်ႈတၢင်း ပုၼ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တႃႉ။ ႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႈလီ လႄႈ ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 5တီႈ ဢၼ် ပဵၼ် ႁူၺ်ႈ ပဵၼ် ႁွင်ႈ ၵႃႈမီး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ တၵ်း လႆႈ ထူမ် ဢေႃႈ။ တီႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵွင်း ပဵၼ် လွႆ ၵႃႈမီး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ၵိူၼ်ႇ ႁႂ်ႈ ပဵင်း ဢေႃႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵူတ်ႉ ဢၼ် ငွၵ်း ၵႃႈမီး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ လတ်း ႁႂ်ႈ သိုဝ်ႈ ဢေႃႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶုၵ်း ဢၼ် ၶၵ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ထူမ် ႁႂ်ႈ လိူမ်ႈ ဢေႃႈ။ 6ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ႁၼ် ၵျေးၸူး တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ၊' " ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။ 7ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ မႃး ၸူး ၵႃႈတီႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ၊ၶိူဝ်း ငူးႁၢႆႉ ၶဝ်႟။ ၽူႈလႂ် ပၼ် သတိ တီႈ သူ ႁႂ်ႈ သူ လႅၼ်ႈပၢႆႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၽေး တၢမ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ။- 8မၢၵ်ႇ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် ၵိုင်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇ မႃး တႃႉ။ ၼႂ်း သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ 'ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ပဵၼ် ပူႇ ပေႃႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ' ဝႃႈၼႆ ယႃႇပေ လၢတ်ႈ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 9တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တႃမၢတ်ႇ ငႃ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ႁၢၵ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ယူႇ လႄႈ တူၼ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ဢၼ် လီ ၵႃႈမီး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တေ ပွမ်ႈ ပႅတ်ႈ လႄႈ တုတ်ႇၽႆး ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်းၶႃႈ တေ လႆႈ ႁဵတ်းသင် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 11ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သိူဝ်ႈ သွင် ၽိုၼ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း မႅင်ႇ ပၼ် ၽိုၼ် ၼိုင်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သိူဝ်ႈ သေ ၽိုၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး တၢင်းၵိၼ် ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း မႅင်ႇ ပၼ် ပိူၼ်ႈ ၵိၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လႄႈ ထၢမ် တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ႟။ ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 13မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ယႃႇပေ ၵဵပ်း ဢဝ် ပူၼ်ႉ ဢဝ် လိူဝ် သေ တြႃး ဢၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ သမ်ႉ တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁဵတ်း ပႄႉ ႁဵတ်း ၼႅင်ႇ လႄႈ ႁိမ်ႁူင်ႇ ဢဝ် ငိုၼ်း ၶမ်း ပိူၼ်ႈ။ ယႃႇပေ တဵၵ်းငႅၼ်း ၶေႃး မႂ် ၵိၼ် ပိူၼ်ႈ။ မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢိမ်ႇ ၸႂ် ပေႃး ၸႂ် လူၺ်ႈ ၵႃႈႁႅင်း ဢၼ် သူ လႆႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸႂ်ယႂ်ႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၵႂၢင်ၸႂ် မုင်ႈ ၸႂ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ သူ လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ယင်း မႃး ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ၵႄႈ သၢႆ ၶႅပ်းတိၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လူၺ်ႈ ၽႆး ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 17ၼႂ်း မိုဝ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး တႅပ်း ဝီး လႄႈ တၵ်း လၢင် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ႁႂ်ႈ ၵဵင်ႈ လီ သႂ် လီ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ သိမ်း ဝႆႉ ၼႂ်း ယွင် ၼႂ်း ယေး ဢေႃႈ။ မဵတ်ႉ ၶဝ်ႈ လိပ်ႈ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ဢဝ် တင်း ၽႆး ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မွတ်ႇ ၼၼ်ႉ တုတ်ႇ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢဝ် တင်း ၼႄး လၢႆး ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇ တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ဢေႃႈ။- 19ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႆႈ ၽုၺ်ႇၼႄ ပၼ် သတိ တီႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် လႆႈ သိမ်းဢဝ် ၼၢင်း ႁေႇရူဝ်းတိ၊မေး ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 20ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ႁႃ ဢပျတ်ႈ တၢင်ႇဢၼ် ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶင် ဝႆႉ ၼႂ်း ထွင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လႄႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သူးတွင်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵၢင်ႁၢဝ် ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ သေလႄႈ၊- 22ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ မီး ႁၢင်ႈ ၽၢင် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼူၵ်ႉတူႈ လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မီး သဵင် လၢတ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ႁၵ်ႉ ၵဝ် ဢၼ် ၵဝ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တႄႇၸႃႉ ပွင်ၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢသၢၵ်ႈ လႆႈ သၢမ် သိပ်း ၸမ် ၸမ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ထၢင်ႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵေႃႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢေးလိ၊- 24ဢေးလိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မတ်ႈထတ်ႈ၊မတ်ႈထတ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ လေႇဝိ၊လေႇဝိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မေႇလၶိ၊မေႇလၶိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယၢၼ်ႇၼႃႉ၊ယၢၼ်ႇၼႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊- 25ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မတ်ႉတထိ၊မတ်ႉတထိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢႃႇမုတ်ႉ၊ဢႃႇမုတ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၼႃႇႁုမ်ႇ၊ၼႃႇႁုမ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢေးသလိ၊ဢေးသလိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၼၵ်ႉၵေႇ၊- 26ၼၵ်ႉၵေႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မႃႇဢတ်ႈ၊မႃႇဢတ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မတ်ႉတထိ၊မတ်ႉတထိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ သိမ်ႇမိ၊သိမ်ႇမိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၸူဝ်းတႃႉ၊- 27ၸူဝ်းတႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇၼႃႉ၊ယူဝ်းႁၢၼ်ႇၼႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ရေႇသႃႇ၊ရေႇသႃႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၸေႇရုပႃႉပေႇလႃႉ၊ၸေႇရုပႃႉပေႇလႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ သႃႇလထိဢေးလႃႉ၊သႃႇလထိဢေးလႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၼီႇရိ၊- 28ၼီႇရိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မေႇလၶိ၊မေႇလၶိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢတ်ႉတိ၊ဢတ်ႉတိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵူဝ်းသမ်း၊ၵူဝ်းသမ်း၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢေးလမူဝ်းတမ်ႇ၊ဢေးလမူဝ်းတမ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢေးရႃႉ၊- 29ဢေးရႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယူဝ်းသေႇ၊ယူဝ်းသေႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢေးလျႃႇၸႃႇ၊ဢေးလျႃႇၸႃႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယူဝ်းရိမ်ႇ၊ယူဝ်းရိမ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မတ်ႉထတ်ႉ၊မတ်ႉထတ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ လေႇဝိ၊- 30လေႇဝိ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ သုမွင်ႇ၊သုမွင်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယုတႃႉ၊ယုတႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၸူဝ်းၼမ်ႇ၊ၸူဝ်းၼမ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢေးလျႃႇၵိမ်း၊- 31ဢေးလျႃႇၵိမ်း၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မေႇလေႇ၊မေႇလေႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မေးၼၼ်ႇ၊မေးၼၼ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မတ်ႉတထႃႉ၊မတ်ႉတထႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၼႃႇထၼ်ႇ၊ၼႃႇထၼ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊- 32တႃႇဝိတ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယေႇသႄး၊ယေႇသႄး၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢူဝ်းပိတ်ႉ၊ဢူဝ်းပိတ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ပေႃႇၸႃႉ၊ပေႃႇၸႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ သႃႇလမုၼ်ႇ၊သႃႇလမုၼ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၼႃႇသုၼ်ႇ၊- 33ၼႃႇသုၼ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢမိလတပ်ႉ၊ဢမိလတပ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢတ်ႉမိၼ်း၊ဢတ်ႉမိၼ်း၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢႃႇၼီႇ၊ဢႃႇၼီႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ႁေႇၸရုၼ်ႇ၊ႁေႇၸရုၼ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၽေးရိတ်ႉ၊ၽေးရိတ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယုတႃႉ၊- 34ယုတႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢိၸၢၵ်ႈ၊ဢိၸၢၵ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ တေႇရႃႉ၊တေႇရႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၼႃႇၶေႃႇ၊- 35ၼႃႇၶေႃႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၸေႇရုတ်ႉ၊ၸေႇရုတ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ရႃႇၵေႃး၊ရႃႇၵေႃး၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၽႃႇလိတ်ႉ၊ၽႃႇလိတ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ႁေႇပႃႇ၊ႁေႇပႃႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ သႃႇလႃႉ၊- 36သႃႇလႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵႃႇဢိၼႃႉ၊ၵႃႇဢိၼႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢႃႇၽၵ်ႉၸတ်ႉ၊ဢႃႇၽၵ်ႉၸတ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ သေႇမႃႉ၊သေႇမႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၼူဝ်းဢႃႇ၊ၼူဝ်းဢႃႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ လႃႇမႅၵ်ႈ၊- 37လႃႇမႅၵ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မထုသလႃႉ၊မထုသလႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢေးၼွၵ်ႉ၊ဢေးၼွၵ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယႃႇရိတ်ႉ၊ယႃႇရိတ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ မႁႃႇလေႇလေႇလႃႉ၊မႁႃႇလေႇလေႇလႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵႃႇဢိၼၼ်ႇ၊- 38ၵႃႇဢိၼၼ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢေႇၼုတ်ႉ၊ဢေႇၼုတ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ သေႇထႃႉ၊သေးထႃႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢႃႇတမ်ႇ၊ဢႃႇတမ်ႇ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\